Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
15. Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їхніх наслідків : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

15. Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їхніх наслідків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

До надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбувають-ся часто або регулярно. Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забез-печують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Для торговельного підприємства прикладами звичайної діяльнос-ті будуть реалізація товарів, розрахунки з постачальниками і по-купцями, працівниками тощо. Переоцінювання активів, курсові різниці, економічні санкції за господарськими договорами також відносяться до звичайної діяльності як операції, що її супрово-джують.

У свою чергу, надзвичайна подія — подія або операція, яка чі-тко відрізняється від звичайної діяльності підприємства та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кож-ному наступному звітному періоді. Відповідно, надзвичайна по-дія — це подія, яка є випадковою і нехарактерною для діяльності даного підприємства. До таких подій відносять стихійне лихо, пожежі, техногенні аварії, експропріацію приватної власності державою тощо.

Однакові події можуть бути надзвичайними для одного під-приємства і звичайними для іншого. Наприклад, втрати від сти-хійного лиха будуть розглядатися як надзвичайні підприємством, яке їх понесло, і звичайними витратами для страхової компанії, яка здійснює страхування від таких випадків.

Під надзвичайними витратами розуміють невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виник-ненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визна-чені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерель.

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємст-ва внаслідок збитків від надзвичайних подій. Зміст і вартісну оцінку витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкри-вати в примітках до фінансових звітів. Облік втрат і витрат, пов’язаних з подіями або операціями, які відрізняються від зви-чайної діяльності підприємства та не очікується, що вони повто-рюватимуться періодично або в кожному звітному періоді, ве-деться на рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат (як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслід-ків — відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо), за кредитом — спи-сання на рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок 99 «Над-звичайні витрати» має такі субрахунки:

—        991 «Втрати від стихійного лиха»;

—        992 «Втрати від техногенних катастроф і аварій»;

—        993 «Інші надзвичайні витрати». На субрахунку 991 ведеться облік затрат від стихійного лиха

(повінь, землетрус, град тощо).

На субрахунку 992 ведеться облік втрат, понесених підприєм-ством внаслідок техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.

На субрахунку 993 ведеться облік втрат від інших надзвичай-них подій.

Первинними документами при відображенні суми визнаних витрат є накладна, ВКО, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання надзвичайних витрат для визначення фінансових результатів від надзвичайних подій оформляється довідкою бухгалтерії.

Облік надзвичайних витрат, їх формування і списання відобра-жаються слідуючи ми бухгалтерськими проводками (табл. 9.14).

Таблиця 9.14