Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ ПО СПИСАННЮ ІНШИХ ВИТРАТ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ ПО СПИСАННЮ ІНШИХ ВИТРАТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет Кредит

Реалізація фінансових інвестицій

1          Відображено дохід від реаліза-ції фінансових інвестицій 36 «Розрахунки з покупцями та замо-вниками»            74 «Інші доходи»

2          Списано реалізовані фінансові інвестиції  971 «Собівартість реалізованих фінан-сових інвестицій»            14 «Довгострокові фінансові інвести-ції», 35 «Поточні фінансові інвести-ції»

Реалізація необоротних активів

 

3          Списано балансову вартість основних засобів, інших не-оборотних матеріальних акти-вів, нематеріальних активів        972 «Собівартість реалізованих необо-ротних активів»  10 «Основні засо-би», 11 «Інші не-оборотні матеріаль-ні активи», 12 «Нематеріальні ак-тиви»

4          Оплачені витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів           97 «Інші витрати»     31 «Рахунки в банку»

Закінчення табл. 9.13

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет Кредит

Ліквідація необоротних активів

5          Відображено ліквідацію не-оборотних активів на залишко-ву вартість            976 «Списання не-оборотних активів»  10 «Основні засо-би», 11 «Інші не-оборотні матеріаль-ні активи», 12 «Нематеріальні ак-тиви», 18 «Інші не-оборотні активи»

6          Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією необо-ротних активів    976 «Списання не-оборотних активні           30 «Каса», 31 «Ра-хунки в банку»

7          Відображено суму ПДЗ (при ліквідації виробничих основ-них засобів)           97 «Інші витрати»     64 «Розрахунки за податками й плате-жами», 66 «Розра-хунки з оплати пра-ці»

Інші витрати

 

8          Відображено втрати від неопе-раційної від’ємної курсової рі-зниці      974 «Втрати від не-операційних курсо-вих різниць»   31 «Рахунки в бан-ках», 34 «Коротко-строкові векселі одержані», 63 «Роз-рахунки з постача-льниками та підряд-чиками»

9          Віднесено на витрати суму уцінки, необоротних активів і фінансових інвестицій      975 «Уцінка необо-ротних активів і фі-нансових інвести-цій»            10 «Основні засо-би», 12 «Нематеріа-льні активи», 14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції», 35 «Поточні фінан-сові інвестиції»

10        Відображено повернуті пере-страховками частки страхових платежів 31 «Рахунки в бан-ках»        979 «Перестраху-вання»

11        Списано суми страхових пла-тежів, що сплачуються пере-страховикам, на дохід від реа-лізації     703 «Дохід від реа-лізації робіт і по-слуг»         979 «Перестраху-вання»

12        Списано інші витрати на фі-нансові результати   793 «Результат ін-шої звичайної дія-льності»        97 «Інші витрата»

13        Відображено витрати від зме-ншення корисності об’єктів основних засобів, нематеріаль-них активів, оцінених за перві-сною вартістю   97 «Інші витрати»     13 «Знос необорот-них активів»