Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКА 97 «Інші витрати» : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКА 97 «Інші витрати»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

№ субрахунка

Назва субрахунка

Характеристика

 

971      Собівартість реалізова-них фінансових інвес-тицій         Відображається балансова вартість реа-лізованих фінансових інвестицій (на дату їхньої реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією

972      Собівартість реалізова-них необоротних акти-вів           Відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних акти-вів (на дату їхньої реалізації) та інші ви-трати, пов’язані з їхньою реалізацією

973      Собівартість реалізова-них майнових комплек-сів          Відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових компле-ксів (на дату реалізації) та інші витрати, пов’язані з їхньою реалізацією

974      Втрати від неоперацій-них курсових різниць       Відображаються втрати за активами й підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти

975      Уцінка необоротних ак-тивів і фінансових інве-стицій   Відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвес-тицій

976      Списання необоротних активів      Відображається залишкова вартість спи-саних необоротних активів та витрати, пов’язані з їхньою ліквідацією (розби-рання, демонтаж)

977      Інші витрати звичайної діяльності  Види діяльності, які не знайшли відо-браження на інших субрахунках рахунка 97 «Інші витрати»

978      Виплати страхових сум та страхових відшкоду-вань       Відображаються виплати страхових сум та страхових відшкодувань

979      Перестрахування      Ведеться облік витрат, що складаються із сум часток страхових платежів, які спла-чуються перестраховикам за договорами перестрахування

За дебетом субрахунків 971—977 відображається сума визна-них витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати». За дебетом субрахунка 978 відображаються страхові суми та страхові відшкодування, що виплачені страховиками за договорами страхування (перестрахування), за кредитом — спи-сання на рахунок 79 «Фінансові результати». За дебетом субра-хунка 979 відображаються суми часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам, за кредитом — відображаються повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхо-вих внесків, страхових премій) у разі дострокового припинення дії договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунка спи-сується в кореспонденції із субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Первинними документами при відображені накопиченні ін-ших витрат є рахунок, ВКО, виписка банку, акт на списання ос-новних засобів, акт про уцінку, довідка бухгалтерії тощо. Спи-сання інших витрат оформляється довідкою (розрахунком) бухгалтерії і відображається бухгалтерськими проводками (табл. 9.13).

Таблиця 9.13