ЛЕКЦІЯ 1 ОБЛІК ГРОШОВОГО КАПІТАЛУ $£^ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ 1. Облік касових операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Підприємства, організації та установи здійснюють грошові потоки в переважній більшості в безготівковому порядку через банківську систему. Одноразово, відповідно до діючого за-конодавства, підприємства мають право здійснювати готівкові обороти безпосередньо на місці своєї виробничо-фінансової дія-льності. Для цього, за згодою банку, вони мають у своєму розпо-рядженні належно обладнані каси.

Операції з оприбуткування готівки в касу та видачі з каси оформляються відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті України», остання редакція якого затверджена постановою Правління Національного банку» України за № 72 від 19 лютого 2001 р.

Відповідно до Положення, розрахунки готівкою підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють через установи банків згідно з вимогами Інструкції з організації емісійно-касової робо-ти в установах банків України.

Підприємці здійснюють облік руху готівки згідно з порядком та документами, установленими Державною податковою адмініс-трацією України.

Сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприєм-ця) з іншим не повинна перевищувати трьох тисяч гривень про-тягом одного дня за одним або кількома платіжними документа-ми. Платежі понад установлену граничну суму проводяться виключно в безготівковому порядку. Кількість підприємств (під-приємців), з якими проводяться розрахунки, протягом дня не об-межується.

Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою підприємств в оплату за товари, що придбані на виробничі (гос-подарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпоратив-ними правами.

Вказані обмеження не стосуються розрахунків підприємств (підприємців) із фізичними особами, бюджетами та державними

цільовими фондами, малих і середніх підприємств при викорис-танні готівкових коштів, що одержані ними за рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку для розвит-ку малих і середніх підприємств. Обмеження також не поширю-ються на добровільні пожертвування, благодійну допомогу, ви-лучену органами державної податкової служби готівку, на розрахунки за спожиту електроенергію, а також використання коштів, виданих на відрядження.

У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену гра-ничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми роз-рахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кі-нець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової су-ми із затвердженим лімітом каси.

Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами проводяться із застосуванням прибуткових та видаткових касових ордерів, касових і товарних чеків, розра-хункових квитанцій, проїзних документів тощо, які підтверджу-ють факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отри-мання (повернення) коштів, а також рахунків-фактур, договорів, угод, контрактів, актів закупівлі товарів тощо.

Ліміт каси встановлюється підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою. Такі підпри-ємства можуть зберігати в своїй касі готівку на кінець дня в ме-жах затвердженого ліміту каси. Його установлення, порядок і строки здавання готівкової виручки регулюються Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України.

Відповідальність за неподання заявок-розрахунків у визначені строки та несвоєчасне одержання встановленого ліміту каси згід-но з умовами договору на розрахунково-касове обслуговування покладена на підприємства.

Підприємства зобов’язані здавати готівкову виручку понад установлений ліміт каси в порядку і строки, визначені установою банку для зарахування на їх поточні рахунки. Якщо ліміт каси підприємству взагалі не встановлено, то вся наявна готівка (крім розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) у його касі на кінець дня має здаватися до банку (незалежно від причин, внаслідок яких ліміт каси не встановлено).

Готівкові кошти можуть здаватися підприємствами в денні та вечірні каси установ банків, інкасаторам Національного ба-нку або установ комерційних банків, підприємствам поштово-го зв’язку для переказів на їх поточні рахунки в установах банків.

Уся готівка, що надходить до кас підприємств, має своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися в їх касах. Оприбуткуванням готівки в касі підприємства є здійснення підприємством обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень з оформленням цієї операції у встановленому порядку прибутковим касовим ор-дером та відображенням у касовій книзі в день одержання під-приємством готівкових коштів.

При проведенні розрахунків готівкою у сфері торгівлі, гро-мадського харчування та послуг із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі РРО) або використанням розраху-нкових книжок (РК) оприбуткуванням є здійснення підприємст-вами обліку готівки через РРО або РК із складанням того самого дня на підставі розрахункових документів, доданих до звітів — у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) та оформлення готівки в установленому порядку прибутковим касовим орде-ром і відповідним записом у касовій книзі в день надходження коштів. Зазначена послідовність оприбуткування також поши-рюється на відокремлені підрозділи, які працюють у сфері тор-гівлі, громадського харчування та послуг із застосуванням РРО або використанням РК та самостійно здають до кас установ ба-нку або через інкасаторів одержану готівкову виручку. Ці під-розділи повинні також вести касову книгу та оприбутковувати готівку в своїх касах.

У разі роботи підприємств сфери торгівлі, громадського ха-рчування, послуг у вечірні години, вихідні та святкові дні із застосуванням РРО або використанням РК (за умови, що бух-галтерія підприємства не працює в ці години і дні) одержана підприємством за цей час готівка вважається оприбуткованою в його касі, якщо вона проведена через РРО та РК у день її фа-ктичного надходження та не пізніше наступного робочого дня підприємства здана до його каси з оформленням у встановле-ному порядку прибутковим касовим ордером та відповідним записом у касовій книзі підприємства. Зазначена послідовність оприбуткування також поширюється на відокремлені підрозді-ли підприємств, які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із застосуванням РРО або використан-ням РК.

Підприємства мають право зберігати готівку в своїй касі, що одержана в установі банку для виплат, пов’язаних з оплатою

праці, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установле-ний ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в установі банку. Для проведення цих виплат працівникам віддалених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їхніх касах понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, включаючи день одержання готівки в установі банку. Готів-ка, що одержана в установі банку на інші виплати, має видавати-ся підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми го-тівки, що одержані в установі банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, повертають-ся підприємством в установу банку не пізніше наступного робо-чого дня установи банку та підприємства або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту) і видаватися на ті самі цілі.

Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, пов’язаних з оплатою праці, що здійснюються за рахунок виру-чки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робо-чих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси платіжних (розрахунково-платіжних) відо-мостях.

До підприємств (підприємців) застосовуються штрафні санкції згідно з чинним законодавством України за: перевищення вста-новлених лімітів каси; неоприбуткування (неповне оприбутку-вання) у касах готівки; перевищення встановлених строків вико-ристання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих ко-штів; витрачання готівки з виручки на виплати, що пов’язані з оплатою праці, за наявності податкового боргу; використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням; проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа, який підтверджує сплату покупцем готівкових коштів.

Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких за-тверджені наказом Міністерства статистики України № 51 від 15.02.1996 р. «Про затвердження типових форм первинного облі-ку касових операцій» і мають застосовуватися усіма підприємст-вами.

Приймання касами підприємств готівки, в тому числі й одер-жаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою

керівником підприємства. При прийманні готівки видається кви-танція за підписами головного бухгалтера або особи, уповнова-женої керівником підприємства, і касира, засвідчена печаткою (штампом) підприємства.

Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними (роз-рахунково-платіжними) відомостями. Документи на видачу го-тівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або осо-би, які на це уповноважені. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, ра-хунках тощо є дозвільний напис керівника, то підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов’язковий.

У разі видачі окремій фізичній особі готівки за видатковим документом касир вимагає пред’явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа підписується у видатковому документі про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гри-вень — словами, копійок — цифрами), використовуючи чорнило або кулькову ручку з темним чорнилом.

Якщо видатковий документ складений на видачу готівки кіль-ком особам, то одержувачі також пред’являють паспорти чи до-кументи, що їх замінюють, і підписуються у відповідній графі документа.

Видача готівки з каси, що не підтверджена підписом одержу-вача у видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не приймається. Видача готівки особам, яких немає в штат-ному розписі підприємства, проводиться за видатковими касови-ми ордерами, що виписуються окремо на кожну особу, або за окремою відомістю.

Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у ви-датковому документі. Якщо видача готівки проводиться за дору-ченням, оформленим у встановленому порядку згідно з чинним законодавством, у тому числі й особам, що не змогли у зв’язку з хворобою або з інших поважних причин поставити підпис влас-норучно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтерія зазначає прізвище, ім’я та по ба-тькові особи, якій доручено одержати готівку. Якщо видача го-тівки проводиться за відомістю, то перед підписом про одержан-ня грошей касир робить напис: «За довіреністю». Довіреність залишається в касира і додається до видаткового касового ордера або відомості.

Видача готівки з каси підприємства для здавання її до устано-ви банку оформляється видатковим касовим ордером із відобра-женням цієї операції в касовій книзі. Документом, що свідчить про здавання виручки до установи банку, є квитанція до об’яви на внесення готівки за підписами бухгалтера і касира установи банку, засвідчена печаткою (штампом) установи банку. Докумен-том, що свідчить про здавання виручки інкасаторам банку, є ко-пія супровідної відомості за підписом інкасатора, засвідчена пе-чаткою (штампом) установи банку.

Виплати, пов’язані з оплатою праці, стипендій, проводяться касиром підприємства за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача.

На титульній сторінці платіжної (розрахунково-платіжної ві-домості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підпи-сами керівника і головного бухгалтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гри-вень — словами, копійок — цифрами).

Аналогічно може оформлятися й одноразова видача готівки на оплату праці (у разі відпустки, хвороби тощо), а також видача кі-льком особам депонованих сум і готівки під звіт на витрати, пов’язані із службовими відрядженнями.

Одноразові видачі готівки на оплату праці окремим особам проводяться, як правило, за видатковим касовим ордером.

Після закінчення встановлених строків виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій за платіжними відомостями, касир по-винен: у платіжній відомості проти прізвищ осіб, яким не здійс-нено виплату, поставити штамп або зробити напис: «Депонова-но»; скласти реєстр депонованих сум; у кінці відомості зазначити фактично виплачену суму та недоодержану суму виплат, яка під-лягає депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком за платіжною відомістю і засвідчити напис своїм підписом. Якщо готівкові кошти видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис: «Готівку за відомістю видав (підпис)»; виписати видатковий касовий ордер на фактично ви-дану суму за відомістю, зареєструвати його і здійснити відповід-ний запис у касовій книзі.

Бухгалтерія робить перевірку позначок, зроблених касирами в платіжних відомостях, та здійснює підрахунок виданих і де-понованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають зда-ванню в банк, оформляються одним загальним видатковим ка-совим ордером.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видатко-ві документи мають заповнюватися бухгалтером лише чорниль-ною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських маши-нок, комп’ютерних засобів чи іншими способами, які забез-печують належне збереження цих записів протягом установлено-го для зберігання документів терміну.

У прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається підстава для складання і перелічуються додані до них докуме-нти. Видача прибуткових касових ордерів і видаткових доку-ментів на руки особам, що вносять або одержують готівку, за-бороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може про-водитися тільки в день їх складання. Виправлення в прибуткових та видаткових касових документах забороняються.

Під час одержання прибуткових касових ордерів або видатко-вих документів касир зобов’язаний перевірити: наявність і спра-вжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видат-ковому документі — дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення доку-ментів, наявність усіх реквізитів; наявність перелічених у доку-ментах додатків.

У разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог ка-сир повертає документи до бухгалтерії для відповідного офор-млення.

Прибуткові касові ордери або видаткові документи одразу ж після одержання або видачі за ними готівки підписуються каси-ром, а на доданих до них документах ставиться штамп або напис «Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Прибуткові касові ордери або видаткові документи до переда-вання в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей на виплати, пов’язані з оплатою праці, ре-єструються після їх видачі.

Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів мо-же здійснюватися за допомогою комп’ютерних засобів, які забез-печують формування і роздрукування потрібних касових доку-ментів. При цьому в документі «Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів», який фо-рмується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів за цільовим призначенням.

Касові документи після складання касиром звіту та його обро-блення в бухгалтерії комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються протягом 36-ти місяців після закінчення календарного року мате-ріально відповідальною особою, на яку покладено обов’язок збе-рігання документів, в окремому сейфі або спеціальному примі-щенні, що передається під охорону.

Винесення з приміщення, що охороняється, касових докумен-тів дозволяється лише в окремих випадках і тільки за письмовим дозволом керівника або головного бухгалтера. До кінця робочого дня документи обов’язково повертають.

Довідки за касовими документами (підписані керівником і го-ловним бухгалтером) видаються відповідним органам на їхню вимогу у випадках, передбачених чинним законодавством Украї-ни. Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбаче-них чинним законодавством України.

З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою під-приємство повинно мати касу, а його керівники обладнати її та забезпечити надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не були створені належні умови для забезпечен-ня схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність у встановленому чинним за-конодавством України порядку.

Усі надходження і видачу готівки в національній валюті під-приємства враховують у касовій книзі (типова форма КО-4, за-тверджена наказом Мінстату). Кожне підприємство, що є юриди-чною особою і має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи, що мають каси і здійснюють роз-рахунки готівкою, проводять при цьому касові операції з вида-чі (приймання) готівки на будь-які потреби з оформленням ви-даткових (прибуткових) касових ордерів або застосовують РРО (РК) при розрахунках зі споживачами у сфері торгівлі, громад-ського харчування та послуг, самостійно здають готівкову ви-ручку до каси установи банку (інкасаторам банку), а також ве-дуть касові книги, які видаються й оформляються під-приємством — юридичною особою, до складу якої вони вхо-дять.

Відокремлені підрозділи, що мають каси та здійснюють розрахунки готівкою зі споживачами в сфері торгівлі, громад-ського харчування та послуг із застосуванням РРО (РК) і не

проводять при цьому касових операцій з видачі (приймання) готівки з каси на будь-які потреби з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів, а здають отриману готівкову виручку до підприємства — юридичної особи, до складу якої вони входять, у встановлені ним строки, можуть не вести касо-ву книгу.

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошну-ровані та скріплені печаткою підприємства — юридичної осо-би. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства — юридичної особи.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (че-рез копіювальний папір) чорнилом темного кольору кульковою або чорнильною ручкою. Перші примірники залишаються в касо-вій книзі, другі мають бути відривними, що і є звітом касира. Пе-рші і другі примірники мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі не допускаються. Якщо виправ-лення зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщує.

Записи в касовій книзі робляться касиром з операцій одер-жання або видачі готівки за кожним прибутковим касовим ор-дером і видатковим документом у день їх надходження або ви-дачі.

У кінці кожного робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі (наявна готівка в період виплати заробітної плати перераховується з урахуванням готівки, виданої за незакритими платіжними /розрахунково-платіжними/ відомостями) наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт ка-сира другий відривний аркуш (копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими касовими ордерами і видатковими докуме-нтами під розпис у касовій книзі.

Якщо бухгалтерія та касир підприємства — юридичної особи не працюють у вихідні та святкові дні, а його відокремлений під-розділ, який використовує при розрахунках РРО (РК), у ці дні працює, але не веде касової книги, то записи в касовій книзі під-приємства — юридичної особи здійснюються наступного робо-чого дня підприємства — юридичної особи.

На основі звітів касира з оправдовуючими документами бу-хгалтерія відображає грошові потоки каси бухгалтерськими проводками, які передбачено відповідним законодавством (табл. 2.1).

Таблиця 2.1