Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ ПО НАГРОМАДЖЕННЮ ТА СПИСАННЮ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ ПО НАГРОМАДЖЕННЮ ТА СПИСАННЮ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Списано з каси витрати на випуск акцій  95 «Фінансові витрати»       30 «Каса»

2          Відображено дисконт за випущеними облігаціями          95 «Фінансові витрати»       52 «Довгострокові зо-бов’язання за облігаціями»

3          Нараховано відсотки за користування коротко-строковим кредитом банку    95 «Фінансові витрати»            68 «Розрахунки за іншими операціями»

4          Відображено витрати на фінансову оренду          95 «Фінансові витрати»       685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

5          Нараховано витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу       95 «Фінансові витрати»       684 «Розрахунки за нарахо-ваними відсотками»

6          Списано фінансові витра-ти на фінансові результати     792 «Результат фінансових опе-рацій»      95 «Фінансові витрати»

7          Нараховано відсотки за виданим векселем           95 «Фінансові витрати»       68 «Розрахунки за іншими операціями»

У ході здійснення діяльності підприємство може зазнавати втрат від участі в капіталі. Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових ін-вестицій на суму, відповідно збільшення або зменшення част-ки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. Такими

інвестиціями можуть бути інвестиції в асоційовані або спільні підприємства. Асоційоване підприємство — це підприємство, в якому інвестору належить блокувальний пакет акцій (більше 25 %) і які не є дочірнім або спільним підприємством інвесто-ра. Втрати від участі в капіталі виникають у випадку, якщо ре-зультатом діяльності підприємства, інвестиції в яке облікову-ються методом участі в капіталі, є збиток. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в П(С)БО 12 «Інвестиції». Облік втрат від зменшення вартості інвестицій за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства ведеться на рахунку 96 «Втрати від участі в ка-піталі».

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» активний, призначе-ний для обліку господарських процесів, має такі субрахунки:

—        961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»;

—        962 «Втрати від спільної діяльності;

—        963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства». За дебетом рахунка відображається сума визнаних втрат, за

кредитом — списання витрат на рахунок 79 «Фінансові ре-зультати».

На субрахунку 961 ведеться облік втрат, пов’язаних зі змен-шенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підпри-ємств внаслідок інших подій (переоцінювання необоротних акти-вів та інвестицій тощо).

На субрахунку 962 ведеться облік витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвес-тування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємст-вами збитків або зменшення їхнього власного капіталу внаслі-док інших подій (переоцінювання необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 963 ведеться облік витрат, пов’язаних зі змен-шенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків або зменшення їхнього власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінювання необоротних активів та інвестицій тощо).

Первинними документами по відображенню суми визначених втрат від участі в капіталі та списання на фінансові результати є довідки (розрахунки) бухгалтерії.

Основні бухгалтерські проводки з обліку втрат від участі в ка-піталі показані в табл. 9.11.

Таблиця 9.11