Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТИПОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ ПО НАДХОДЖЕННЮ ТА СПИСАННЮ ІНШИХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ТИПОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ ПО НАДХОДЖЕННЮ ТА СПИСАННЮ ІНШИХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Списано недостачу основних засобів за залишковою вартістю 94 «Інші витрати операційної дія-льності»          10 «Основні засоби»

2          Нараховано знос основних засобів та нематеріальних акгивів, досліджень та розробок житлово-комуналь-ного господарства і об'єюів соціально-культурного призначення   94 «Інші витрати операційної дія-льності»          13 «Знос необоротних активів»

3          Відпущено зі складу виробничі запаси на утримання об'єюів житлово-комунального господарства            94 «Інші витрати операційної дія-льності»            20 «Виробничі запаси»

4          Відображено собівартість реалізованих запасів    943 «Собівартість реалізованих запасів»    20 «Виробничі запаси»

5          Відпущено зі складу малоцінні і швидкозношувані предмети для виконання досліджень та розробок            941 "Витрати на дослідження і розробки» 22 «Малоцінні та швидкозно-шувані предмети»

6          Здійснено безоплатну передачу: сума ПДВ           94 «Інші витрати операційної дія-льності»            20 «Виробничі запаси, 64 «Розрахунки за податками

7          Списано суму уцінки товарів до чистої вартості їх-ньої реалізації         94 «Інші витрати операційної дія-льності»          28 «Товари»

8          Списано недостачу готової продукції        947 «Нестачі і втрати від псуван-ня»         26 «Готова продукція»

9          Здійснено коригування податкового кредиту з ПДВ при віднесенні недостач на витрати звітного пе-ріоду   94 «Інші витрати операційної дія-льності»            64 «Розрахунки за податками й платежами»

10        Сплачено штрафи в бюджет           948 «Визнані штрафи, пені, не-устойки»   311 «Поточні рахунки в націо-нальній валюті»

Закінчення табл. 9.9

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

11        Відображено вартість реалізованої іноземної валюти на дату їі реалізації         942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти»      33 «Інші кошти»

12        Відображено втрати від операційних курсових різ-ниць (від змін курсу валюти за операціями, пов'язаними з операційною діяльністю)    945 «Втрати від операційної кур-сової різниці»    30 «Каса», 33 «Інші кошти», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підряд-чиками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»

13        Створено резерв сумнівних боргів 944 «Сумнівні та безнадійні борги»            38 «Резерв сумнівних боргів»

14        Нараховано заробітну плату працівникам житлово-комунального господарства та проведено відраху-вання на соціальні заходи    949 «Інші витрати операційної ді-яльності»          66 «Розрахунки з оплати пра-ці» 65 «Розрахунки за страху-ванням»

15        Нараховано матеріальну допомогу працівникові під-приємства           949 «Інші витрати операційної ді-яльності»        66 «Розрахунки з оплати пра-ці»

16        Віднесено на витрати визнані економічні санкції 948 «Визнані штрафи, пені, не-устойки»   63            «Розрахунки з постачальни-

ками та підрядниками»,

64        «Розрахунки за податками й

платежами»

17        Списано суми витрат за елементами на інші витрати операційної діяльності (для підприємств, що застосо-вують рахунки класу 8)      94 «Інші витрати операційної дія-льності»            80        «Матеріальні витрати»,

81        «Витрати на оплату праці»,

82        «Відрахування на соціальні

заходи», 83 «Амортизація»,

84 «Інші операційні витрати»

18        Списано інші витрати операційної діяльності на фі-нансові результати           791 «Результат основної діяль-ності»    94 «Інші витрати операційної діяльності»

Таким чином, рахунки класу 9 ведуться всіма підприємст-вами, крім суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комер-ційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Але облік витрат з викорис-танням рахунків класу 9 та класу 8 полегшує складання Звіту про фінансові результати (особливо це стосується великих підприємств).