Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЗБУТ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЗБУТ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№з/п   Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Нараховано амортизацію торговельного обладнання     93 «Витрати на збут»           13 «Знос необоротних активів»

2          Списано пакувальні матеріали       93 «Витрати на збут»           20 «Виробничі запаси»

3          Передано в експлуатацію МШП для потреб по збуту      93 «Витрати на збут»           22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

4          Включено у витрати на збут вартість гото-вої продукції, використаної для потреб ре-алізації          93 «Витрати на збут»     26 «Готова продукція»

5          Оплачено плівкою витрати на збут           93 «Витрати на збут»           30 «Каса в національній валюті»

6          Відображено витрати на службові відря-дження працівників збуту      93 «Витрати на збут»           372 «Розрахунки з підзвітними осо-бами»

7          Списано на витрати на збут звітного пері-оду відповідну частину витрат майбутніх періодів         93 «Витрати на збут»     39 «Витрати майбутніх періодів»

Закінчення табл. 9.7

 

№з/п   Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

8          Створено резерв для покриття витрат з мо-жливого майбутнього гарантійного ремонту    93 «Витрати на збут»          473 «Забезпечення гарантійних зо-бов'язань»

9          Огримано маркетингові послуги    93 «Витрати на збут»           631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками »

10        Нараховано заробітну плату продавцям та проведені відрахування на соціальні заходи від заробітної плати згідно з чинним зако-нодавством   93 «Витрати на збут»           66 «Розрахунки з оплати праці», 65 «Розрахунки за страхуванням»

11        Акцептовано рахунок рекламного агентст-ва за рекламу продукції, призначеної для реалізації; прийняті до оплати платіжні до-кументи різних підприємств за послуги, надані при реалізації продукції      93 «Витрати на збут»          685 «Розрахунки з іншими кредитора-ми»

12        Списано суми витрат за елементами на ви-трати на збут (для підприємств, що засто-совують рахунки класу 8)          93 «Витрати на збут»           80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати»

13        Списано витрати на збут на фінансові ре-зультати         791 «Результат осно-вної діяльності»         93 «Витрати на збут»