Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1.         Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2.         Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р. в ред. Закону України від 18.02.1997 р., № 77 // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16. — Ст. 119.

3.         Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.1991 р., № 1963-XII в ред. Закону України від 18.02.1997 р., № 75 // Відомості Верховної Ради Украї-ни. — 1997. — № 15. — Ст. 117.

4.         Закон України «Про плату за землю» від 03.07.1992 р. в ред. Закону України від 19.09.1996 р., № 378 // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45. — Ст. 238.

5.         Закон України «Про державний внутрішній борг України» від

16.09.1992      р. // Відомості Верховної Ради України — 1992. — № 41. —

Ст. 598.

6.         Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Укра-їні» від 26.01.1993 р., № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №13. — Ст. 110.

7.         Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23. — Ст. 243.

8.         Закон України «Про Державну податкову службу в Україні» від

24.12.1993      р. № 3813-XII // Відомості Верховної Ради України. —

1994. — № 15. — Ст. 84; із змін. та доповн. від 05.02.1998 р. № 83 // Го-

лос України. — 1998. - № 29. — С. 6–8.

9.         Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від

28.12.1994      р. № 334/94-ВР в ред. Закону України від 22.05.1997 р., № 283 //

Відомості Верховної Ради України. — 1997. –№ 27. — Ст. 181.

10.       Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 р., № 315-96 // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212.

11.       Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р., № 168 // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21. — Ст. 156.

12.       Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

13.       Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.1998 р., № 320-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5-6. — Ст.39.

14.       Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р., № 679 // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 29. — Ст. 238.

15.       Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996-XIV // Відомості Верховної Ради Украї-ни. — 1999. — № 40. — Ст. 365.

16.       Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р., № 2063-III // Відомості Верховної Ради України. —

2000.   — № 47. — Ст. 737.

17.       Закон України «Про банки і банківську діяльність» від

07.12.2000      р., № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. —

2001.   — № 5–6. — Ст. 30.

18.       Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників по-датків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р., № 2181 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 10. — Ст. 44.

19.       Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Украї-ні» від 05.04.2001 р., № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 29 — Ст. 137.

20.       Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р., № 2374-III // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 9.

21.       Закон України «Про фінансові послуги та державне регулюван-ня ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1. — Ст. 1.

22.       Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від

20.09.2001      р., № 2740 // Відомості Верховної Ради України — 2002. —

№ 5. — Ст. 30.

23.       Закон України «Про електронні документи та електронний до-кументообіг» від 22.05.2003 р., № 851-IV // Офіційний вісник України. — 2003. — № 25. — С. 106–111.

24.       Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р., № 889 // Відомості Верховної ради України. — 2003. — № 37. — Ст. 308.

25.       Указ Президента України «Про Державне казначейство Украї-ни» від 27.04.1995 р. // Урядовий кур’єр. — 1995. — № 68–69.

26.       Указ Президента Украины «О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности» от 11.05.1999 г. № 491/99 с измен. и доп. от 07.09.2001 г., № 802/2001 // Бух-галтерия. — 2006. — № 8. — С. 14.

27.       Указ Президента України «Про Положення про Міністерство фінансів України» від 26.08.1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 35. — Ст. 1785.

28.       Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткуван-ня» від 03.07.1998 р., № 727/98 зі змін. та допов. від 28.06.1999 р., № 746 // Збірник систематизованого законодавства. — липень 2005. — вип. № 7. — 111–117.

29.       Указ Президента України «Про Положення про Головне конт-рольно-ревізійне управління України» від 28.11.2000 р., № 1265 // Офі-ційний вісник України. — 2000. — № 48. — Ст. 2080.

30.       Указ Президента України «Про Положення про Державний ко-мітет фінансового моніторингу України» від 24.12.2004 р., № 1527 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 2. — Ст. 102.

31.       Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження поряд-ку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання ко-шторисів бюджетних установ» від 28.02.2002, № 228 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 5. — Ст. 192.

32.       Постановление Кабинета Министров Украины «Порядок проведе-ния органами государственной контрольно-ревизионной службы государст-венного финансового аудита деятельности субъектов хозяйствования» от 25.03.2006 г., № 361 // Бухгалтерия. — 2006. — № 14. — С. 16–18.

33.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від

26.12.1992      р., № 18-92 // Відомості Верховної Ради України — 1993. —

№ 10. — Ст. 82.

34.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від

21.01.1993      р., № 7-93 // Відомості Верховної Ради України — 1993. —

№ 13. — Ст. 113.

35.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регу-лювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р., № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 17. — Ст. 184.

36.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 р., № 56-93 // Відомості Верховної Ради України — 1993. — № 30. — Ст. 336.

37.       Постановление Правления НБУ «Инструкция о перемещении ва-люты Украины, иностранной валюты, банковских металлов, других банков-ских документов и платежных карточек через таможенную границу Украи-ны» от 12.07.2000 г. № 283 // Сборник систематизированного законодательства. — 2005. — вып. 11. — С. 234–242.

38.       Постанова Правління НБУ «Про затвердження Класифікатора іно-земних валют» в ред. Постанови НБУ від 02.10.2002 р., № 378 // Бухгалте-рія. — 2002. — № 44. — С. 27.

39.       Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відк-риття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валю-тах» від 12.11.2003 р., № 492 // Бухгалтерія. — 2004. — № 1. — С. 18–26.

40.       Постановление Правления НБУ «Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах» от 12.11.2003 г., № 492 с измен. и доп. от 21.12.2005 г., № 485 // Бухгалте-рия. — 2006. — № 6. — С. 8–27.

41.       Постановление Правления Пенсионного фонда Украины «Инстру-кция о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными

лицами взносов на общеобязательное пенсионное страхование в Пенсион-ный фонд Украины» от 19.12.2003 г. № 21-1 с измен. и доп. от 15.05.2006 г., № 6-1 // Бухгалтерия. — 2006. — № 24. — С. 15–20.

42.       Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про без-готівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 р. № 22 зі змін. та допов. від 15.04.2005 р., № 132 // Бухгалтерия. — 2005. — № 22. — С. 15–25.

43.       Постанова НБУ «Про внесення змін до інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 15.04.2005 р., № 132 // Бух-галтерія. — 2005. — № 22. — С. 15–25.

44.       Приказ ГНА Украины «Положение о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость» от 01.03.2000 г., № 79 с измен. и доп. от 16.01.2006 г., № 17 // Бухгалтерия. — 2006. — № 7. — С. 7–23.

45.       Приказ ГНА Украины «Порядок применения налогового залога органами государственной налоговой службы Украины» от 25.09.2001 г., № 338 // Бухгалтерия. — 2005. — № 20. — С. 42–45.

46.       Приказ ГНА Украины «Порядок применения административного ареста активов налогоплательщиков» от 25.09.2001 г., № 386 с измен. и доп. от 30.09.2005 г., № 424 // Бугалтерия. — 2005. — № 46. — С. 9–17.

47.       Приказ ГНА Украины «Положение о порядке рассмотрения обра-щений граждан в органы Государственной налоговой службы Украины» от 27.02.2004 г., № 112 // Налоги и бухгалтерский учет. — 2004. — № 76. — С. 50–56.

48.       Приказ Государственной таможенной службы Украины «Об утве-рждении Классификатора видов налогов, сборов (обязательных платежей) и других бюджетных поступлений» от 07.12. 2005 г., № 1201 // Бухгалте-рия. — 2006. — № 5. — С. 25–27.

49.       Письмо ГУ Пенсионного фонда Украины «Уплата пенсионных взносов» от 20.03.2006 г., № 4651/03 // Бухгалтерия. — 2006. — № 14. — С. 32–34.

50.       Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украи-ны / Под общ. ред. Н. П. Кучерявенко. — Х.: Одиссей, 2005. — 416 с.

51.       Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 688 с.

52.       Гражданский кодекс Украины: вступ. статья Довгерта А. С. — Х.: ООО «Одиссей», 2006. — 400 с.

53.       Кодекс Украины об административных правонарушениях. — Х.: ООО «Одиссей», 2005. — 280 с.

54.       Кодекс відповідальності: всі санкції в господарській діяльності / Уклад. Ф. Федорченко, О. Піроженко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Х.: Фактор, 2005. — 692 с.

55.       Таможенный кодекс Украины: Комментарий. — Х.: ООО «Одис-сей», 2004. — 656 с.

56.       Уголовный кодекс Украины (по состянию на 01.01.2005). — Х.: ООО «Одиссей», 2005. — 256 с.

57.       Алісов Є. О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан пра-вового регулювання в Україні: Монографія. — Х.: Ксилон, 2004. — 326 с.

58.       Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. — 4-те вид., пе-рероб. і доп. — К.: Знання, 2004. — 324 с.

59.       Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. — Х.: Легас,

2003.   — 360 с.

60.       Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право: Учеб. по-соб. — Х.: Одиссей, 2004. — 168 с.

61.       Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навч. посіб. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2001. — 215 с.

62.       Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоо-тношений: Монография / Под ред. Н. П. Кучерявенко. — Х.: Легас, 2004. — 160 с.

63.       Журавель В. А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Науково-практичний посібник. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2005. — 312 с.

64.       Основы налогового права: Учебное пособие / Под ред. Н. П. Куче-рявенко. — Х.: Легас, 2003. — 384 с.

65.       Організація і методика податкових перевірок: Навч. посіб. / О. П. Чернявський, В. П. Хомутенко, В. В. Немченко. — К.: Центр навчаль-ної літератури, 2004. — 288 с.

66.       Орлюк О. П. Банківське право: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 376 с.

67.       Кучерявенко М. П. Курс податкового права: У 6 т. Т. I: Генезис податкового регулювання: У 2 ч. Ч. 1. — Х.: Легас, 2002. — 665 с.

68.       Кучерявенко М. П. Курс податкового права: У 6 т. Т. I: Генезис податкового регулювання: У 2 ч. Ч. 2. — Х.: Легас, 2002. — 791 с.

69.       Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: В 6 т. Т. II: Введение в теорию налогового права. — Х.: Легас, 2004. — 600 с.

70.       Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. Т. III: Учение о налогах. — Х.: Легас; Право, 2005. — 600 с.

71.       Орлюк О. П. Фінансове право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Ін-тер, 2003. — 528 с.

72.       Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаєв Ш. М. Контроль і ревізія. На-вч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 196 с.

73.       Степашин С. В., Столяров Н. С., Шохин С. О., Жуков В. А. Госу-дарственный финансовый контроль: Учебник для вузов. — СПб.: Питер,

2004.   — 557 с.

74.       Финансовое право: Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой. — 2-е

изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2000. — 495 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Юлія Олександрівна КОСТЕНКО

ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Редактор — Н. П. Манойло

Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 26.03.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 13,5.

Наклад 1500 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006