Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

Загрузка...

1.         Що належить до системи обов’язкових платежів?

1)         мито;

2)         митні збори;

3)         пеня;

4)         квартирна плата;

5)         плата за міжміські переговори.

2.         Що є особливістю неподаткових доходів?

1) відплатність;

2)         безповоротність;

3)         безумовність;

4)         добровільність;

5)         диспозитивність.

3.         У чому полягає відмінність між прямими та непрямими податками?

1)         у незбігу юридичного та фактичного платника податків;

2)         у збігу юридичного та фактичного платника податків;

3)         платниками прямих податків є тільки фізичні особи;

4)         платниками непрямих податків є тільки юридичні особи;

5)         в органі, який вводить в дію відповідний податок.

4.         Що належить до ознак податку?

1)         безповоротність;

2)         майнова зацікавленість;

3)         благодійність;

4)         добровільність;

5)         необов’язковість.

5.         Хто є суб’єктом сплати податків, зборів й інших обов’язкових платежів?

1)         юридичні та фізичні особи;

2)         юридичні особи;

3)         фізичні особи;

4)         підприємства та організіції;

5)         законодавчі та виконавчі органи влади.

6.         Хто є платником податку на прибуток?

1)         підприємства та організації, які є юридичними особами;

2)         громадяни України, які не мають статусу юридичних осіб;

3)         громадяни;

4)         іноземні громадяни;

5)         фізичні особи.

7.         Яку ставку податку на прибуток встановлено в Україні?

1)         25%;

2)         40%;

3)         20%;

4)         10%;

5)         50%.

8.         Хто є платником податку на доходи з фізичних осіб?

1)         нерезиденти, які отримують доходи з джерел в Україні;

2)         юридичні особи;

3)         суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи;

4)         філії підприємств;

5)         дипломатичні представники.

9.         До якого виду податків належить податок на додану вартість?

1)         непрямих;

2)         прямих;

3)         цільових;

4)         не цільових;

5)         постійних.

10.       Що таке акцизний збір?

1)         непрямий податок на високорентабельні і монопольні товари, який включається в ціну цих товарів;

2)         прямий податок на високорентабельні і монопольні товари, який включається в ціну цих товарів;

3)         збір за обороти в процесі реалізації продукції;

4)         прямий податок на алкогольну та тютюнову продукцію;

5)         прямий податок на обороти від реалізації високорентабельних товарів.

11.       Акцизний збір обчислюється за ставками у процентах до обороту з

продажу товарів, що реалізуються за вільними цінами, з урахуванням:

1)         їх вартості за цими цінами;

2)         їх вартості за цими цінами, без урахування акцизного збору;

3)         їх вартості за цими цінами, без урахування акцизного збору та по-датку на додану вартість;

4)         вартості на аналогічні товари;

5)         їх вартості за цими цінами з урахуванням акцизного збору та пода-тку на додану вартість.

12.       Суми акцизного збору з товарів, ввезених на територію України,

зараховуються:

1)         до Державного бюджету України;

2)         до місцевого бюджету за місцем їх реалізації;

3)         до Державного і місцевого бюджетів у співвідношеннях, установ-лених Верховною Радою України;

4)         до фонду відповідного органу Митної служби;

5)         до спеціального позабюджетного фонду.

13.       До складу загального місячного оподатковуваного доходу фізич-

ної особи належить:

1) пеня, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бю-джету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) або інших сум бюджетного відшкодування;

2)         доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінце-вому оподаткуванню під час їх виплати;

3)         доходи у вигляді заробітної платні, інші виплати й винагороди, на-раховані (виплачені) платникові податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;

4)         кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно з законом;

5)         доходи у вигляді процентів від операцій з цінними паперами.

14.       Акцизний збір обчислюється за ставками у процентах до обороту з

продажу імпортованих товарів з урахуванням:

1)         митної (закупівельної) вартості, збільшеної на суму ввізного мита, без урахування акцизного збору;

2)         митної (закупівельної) вартості;

3)         митної (закупівельної) вартості, збільшеної на суму ввізного мита;

4)         митної (закупівельної) вартості, збільшеної на суму ввізного мита з урахуванням акцизного збору;

5)         митної (закупівельної) вартості, збільшеної на суму ввізного мита з урахуванням акцизного збору та податку на додану вартість.

15.       Ринковий збір стягується:

1)         представниками адміністрації ринку до початку торгівлі за кожен день;

2)         представниками податкової інспекції на момент перевірки;

3)         представниками адміністрації ринку після реалізації платниками продукції;

4)         представниками податкової інспекції до початку торгівлі за кожен день;

5)         наприкінці податкового періоду.

16.       З якого віку фізична особа може отримати ідентифікаційний код?

1)         з 14 років;

2)         з 16 років;

3)         з 18 років;

4)         з моменту народження;

5)         з моменту отримання об’єкта оподаткування.

17.       Хто належить до податкових агентів?

1)         державні органи, які здійснюють контроль за сплатою податків;

2)         особи, які здійсннють утримання податку з платника та перерахо-вують його до бюджету;

3)         податкові органи;

4)         работодавець;

5)         банки, в яких відкриваються поточні рахунки.

18.       Хто належить до резидентів?

1)         громадяни України, які мають постійне місце проживання в межах України;

2)         фізичні особи, які проживають на території України не більше 183 днів календарного року;

3)         фізичні та юридичні особи, які мешкають (знаходяться) на терито-рії України не менш ніж 183 днів календарного року;

4)         іноземні фізичні особи, які перетинають митний кордон України;

5)         особи, які одержують дохід на території України.

19.       Основним елементом податку є:

1)         база оподаткування;

2)         податковий період;

3)         податкова звітність;

4)         податкова ставка;

5)         одиниця оподаткування.

20.       До якого виду доходів належать штрафні платежі?

1)         неподаткових;

2)         податкових;

3)         місцевих;

4)         митних;

5)         особистих.

21.       Що таке податки?

1)         обов’язкові, за юридичною формою індивідуально-безвідплатні, нецільові, безповоротні, безумовні платежі юридичних та фізичних осіб, що встановлені органом законодавчої влади або органом місцевого самовряду-вання для зарахування в державний чи місцевий бюджет або в цільовий фонд у точно визначеному розмірі й терміні;

2)         обов’язкові, за юридичною формою індивідуально-безвідплатні, нецільові, безумовні платежі юридичних та фізичних осіб, що встановлені органом законодавчої влади або органом місцевого самоврядування для за-рахування в державний чи місцевий бюджет або в цільовий фонд у точно визначеному розмірі й терміні;

3)         обов’язкові, за юридичною формою індивідуально-безвідплатні, нецільові, безповоротні, безумовні платежі юридичних осіб, що встановлені органом законодавчої влади або органом місцевого самоврядування для за-рахування в державний чи місцевий бюджет або в цільовий фонд у точно визначеному розмірі й терміні;

4)         обов’язкові, за юридичною формою індивідуально-безвідплатні, встановлені органом законодавчої влади або органом місцевого самовряду-вання для зарахування в державний чи місцевий бюджет або в цільовий фонд;

5) обов’язкові, за юридичною формою індивідуально-безвідплатні, нецільові, безповоротні, безумовні платежі, що встановлені органом законодавчої влади або органом місцевого самоврядування для зарахування в державний чи місцевий бюджет або в цільовий фонд у точно визначеному розмірі й терміні.

22.       Яким органом здійснюється встановлення скасування податків,

зборів (обов’язкових платежів), а також пільг?

1)         Верховною Радою України;

2)         Президентом України;

3)         Кабінетом Міністрів України;

4)         Міністерством фінансів України;

5)         Рахунковою палатою України.

23.       Який із перерахованих принципів не належить до податкових?

1)         справедливість;

2)         універсалізація;

3)         відношення до відповідних фондів;

4)         науковий підхід;

5)         однократність.

24.       Що таке ставка податку?

1)         розмір податку, що встановлюється на одиницю обкладення;

2)         елемент, що характеризує податковий механізм;

3)         джерело сплати податку;

4)         податкова пільга;

5)         засіб сплати податків, зборів.

25.       Податкові зобов’язання у платника ПДВ виникають:

1)         з дати відвантаження товару покупцеві;

2)         з дати оплати товару покупцем;

3)         з дати тієї події, що протягом податкового періоду відбулася раніше;

4)         з початку календарного місяця, що розпочинає собою податковий період;

5)         за угодою між продавцем та покупцем товарів (робіт, послуг);

6)         з дати отримання платіжного документа.

26.       Що входить до складу податкового кредиту відповідно до Закону

України «Про податок на додану вартість»:

1)         усі фактично понесені витрати на здійснення заходів щодо розши-рення виробництва;

2)         усі витрати платника, підтверджені розрахунковими документами;

3)         суми витрат платника, підтверджені договором на виконання пос-тавки йому товарів або виконання робіт;

4)         витрати не визначаються, тому що податковий кредит є безвідпла-тним та надається за рахунок бюджетних коштів;

5)         витрати платника податку, який не скористався правом на податко-вий кредит у році, що передує поточному.

27.       Що таке об’єкт податку на прибуток підприємств?

1)         різниця між ціною товарів (робіт, послуг) та видатками на їх вироб-ництво;

2)         сума прибутків за всіма господарськими операціями протягом по-даткового періоду;

3)         різниця між сумою валових доходів та сумою валових видатків за винятком амортизаційних відрахувань;

4)         різниця між сумою валових доходів та сумою валових видатків ра-зом із сумою амортизаційних відрахувань;

5)         прибуток.

28.       Платежі за вчинення юридично значущих дій, надання послуг упо-

вноваженими державними органами належать до:

1)         зборів;

2)         податків;

3)         неподаткових платежів;

4)         мита;

5)         пені.

29.       Які санкції фінансово-правових норм застосовуються у разі пору-

шення податкового законодавства?

1)         штрафи, позбавлення волі;

2)         пеня, звільнення з роботи, догана;

3)         стягнення донарахованих сум податків, штрафи, пеня;

4)         конфіскація, адміністративний арешт;

5)         пеня, позбавлення волі, штрафи.

30.       До кого можуть застосовуватися заходи адміністративної відпові-

дальності?

1)         до юридичних осіб;

2)         до посадових осіб;

3)         до платників податків — фізичних осіб;

4)         до суб’єктів господарювання;

5)         до юридичних та фізичних осіб.

31.       Що таке державний кредит?

1)         це сукупність відносин, в яких держава виступає позичальником тимчасово вільних коштів у фізичних та юридичних осіб;

2)         це кредит, що надається державним банком населенню України;

3)         це сукупність відносин, в яких держава виступає кредитором фізичних та юридичних осіб;

4)         це сукупність відносин, в яких держава виступає посередником-гарантом між банками та суб’єктами господарювання при отриманні банківського кредиту;

5)         це бюджетні кошти, які держава виділяє на фінансування бюджет-них установ.

32.       У чому виявляється фіскальна функція державного кредиту?

1)         у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок мобілізації тимчасово вільних грошових коштів населення, підприємств, установ, організацій;

2)         у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок збору податків;

3)         у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок мита;

4)         у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок зборів до державних фондів;

5)         у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок місцевих податків.

33.       В яких формах існує державний кредит?

1)         ощадна справа, гарантії Уряду, державні позики;

2)         кредити центрального та державного банків;

3)         дотація та субсидія;

4)         кредити органів місцевого самоврядування;

5)         у всіх зазначених формах.

34.       Із чого складається внутрішній державний борг?

1)         із загальної суми заборгованості держави за непогашеними борго-вими зобов’язаннями та невиплаченими відсотками;

2)         із загальної суми заборгованості кредитора за непогашеними бор-говими зобов’язаннями та невиплаченими за ними відсотками;

3)         із заборгованості кредитора перед державою за невиплаченими від-сотками;

4)         із заборгованості держави перед підприємствами, установами, ор-ганізаціями;

5)         із непогашених боргових зобов’язань.

35.       На які види поділяються державні позики за строками погашення?

221

1)         добровільні;

2)         квартальні;

3)         добові;

4)         довгострокові;

5)         безстрокові.

36.       Правом на здійснення державних позик наділено:

1)         Президента України;

2)         Верховну Раду України;

3)         Кабінет Міністрів України;

4)         міністра фінансів за дорученням Кабінету Міністрів України;

5)         міські ради міст із населенням, що перевищує 800 тис.

37.       Державний борг, тобто загальна сума заборгованості держави:

1)         не може перевищувати 60% доходів бюджету;

2)         не може перевищувати обсягу золотого запасу держави;

3)         дорівнює сумі усіх випущених та непогашених боргових зо-бов’язань держави;

4)         не може перевищувати 60% ВП;

5)         не може перевищувати 1% видатків бюджету.

38.       Які існують види соціального страхування?

1)         страхування життя;

2)         страхування транспортних засобів, майна;

3)         страхування на випадок втрати працездатності;

4)         страхування цивільної відповідальності власників джерел підвище-ної небезпеки;

5)         страхування біржових операцій та угод.

39.       Що таке державне страхування?

1)         система особливих грошових відносин, за допомогою яких утво-рюються спеціальні страхові фонди грошових коштів;

2)         система фінансових коштів;

3)         кошти, отримані в борг;

4)         відносини вторинного розподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного доходу;

5)         боргові зобов’язання в грошовій формі.

40.       Які функції страхування?

1)         перерозподільна, регулююча, стимулююча;

2)         ризикова, попереджувальна, накопичувальна;

3)         контрольна, стимулююча, ризикова;

4)         накопичувальна та контрольна;

5)         фіскальна та перерозподільна.

41.       Які існують види страхування відповідальності?

222

1)         страхування пенсій;

2)         страхування транспортних засобів, майна;

3)         страхування на випадок втрати працездатності;

4)         страхування цивільної відповідальності власників джерел підвище-ної небезпеки;

5) страхування біржових операцій та угод.

42.       Які існують види страхування підприємницьких ризиків?

1)         страхування пенсій;

2)         страхування транспортних засобів, майна;

3)         страхування на випадок втрати працездатності;

4)         страхування цивільної відповідальності власників джерел підвище-ної небезпеки;

5)         страхування біржових операцій та угод.

43.       Який орган здійснює безпосередній контроль в галузі страхування?

1)         Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю;

2)         Кабінет Міністрів України;

3)         Пробірна палата;

4)         Національний банк України;

5)         Комітет зі страхування.

44.       Хто може виступати страхувальником?

1)         юридичні особи, що мають державний дозвіл на здійснення страхо-вих операцій, відають утворенням і витрачанням коштів страхового фонду;

2)         фізичні особи, що мають державний дозвіл на здійснення страхо-вих операцій;

3)         юридичні особи, які одержать страхові суми за наявності страхово-го випадку, але не зроблять внеску до страхової компанії;

4)         юридичні особи, що не мають страхового інтересу і не вступають у відносини зі страховиком за приписом закону або на підставі договору страхування;

5)         юридичні та фізичні особи, що мають страховий інтерес і вступа-ють у відносини зі страховиком за приписом закону або на підставі догово-ру страхування.

45.       Хто може виступати страховиком?

1)         юридична особа, що має державний дозвіл на здійснення страхових операцій, відає утворенням і витрачанням коштів страхового фонду;

2)         фізичні особи, що мають державний дозвіл на здійснення страхо-вих операцій, відають утворенням і витрачанням коштів страхового фонду;

3)         фізична або юридична особа, яка одержить страхову суму за наяв-ності страхового випадку;

4)         юридичні особи, що мають страховий інтерес і вступають у відно-сини зі страховиком за приписом закону або на підставі договору страху-вання;

5)         фізичні особи, що мають страховий інтерес і вступають у відносини зі страховиком за приписом закону або на підставі договору страхування.

46.       Які основні види видатків повинні враховуватись у кошторисі бю-

джетних установ, які фінансуються у кошторисно-бюджетному порядку?

1)         видатки на виплату заробітної плати;

2)         розрахунок прибутку;

3)         позабюджетні кошти;

4)         позабюджетні видатки;

5)         консолідований прибуток.

47.       Кошторис — це:

1)         бюджетні асигнування, які видаються бюджетним установам;

2)         плановий документ, що закріплює обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний та поквартальний розподіл;

3)         плановий документ, що закріплює перелік необхідних витрат та можливих надходжень відповідної бюджетної установи, їх постатейний та поквартальний розподіл;

4)         плановий документ, що закріплює одержувачів бюджетних коштів та напрямки їх витрачання;

5)         розпис доходів і видатків.

48.       Які існують види кошторисів?

1)         індивідуальний та зведений;

2)         поточний та капітальний;

3)         квартальний та річний;

4)         економічний та функціональний;

5)         постатейний та особовий.

49.       У кошторисних розрахунках використовуються:

1)         показники, які характеризують кількісні параметри діяльності бю-джетної установи, нормативи видатків у розрахунку на повний кількісний показник;

2)         обсяги міжбюджетних трансфертів;

3)         обсяги нормативних бюджетних видатків;

4)         кількість одиниць за штатним розписом;

5)         загальні потреби бюджетної установи.

50.       Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення містять:

1)         виплату пенсій, допомоги сім’ям з дітьми, програми соціального захисту неповнолітніх тощо;

2)         фінансування освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, засобів масової інформації;

3)         фінансування загальноосвітних шкіл, ПТУ;

4)         фінансування театрів, музеїв, бібліотек, клубів, заповідників;

5)         фінансування програм охорони навколишнього природного сере-довища.

МОДУЛЬ 4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ