Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1.         Що таке державні фінанси?

1)         система грошових коштів, що виникають разом із державою і не-розривно пов’язані з її існуванням;

2)         система грошових відносин, що виникає разом із державою і не-розривно пов’язана з її існуванням;

3)         система фінансових установ, що виникають разом із державою і нерозривно пов’язані з її існуванням;

4)         система фінансових норм, які виникають разом із державою і не-розривно пов’язані з її існуванням;

5)         система грошових коштів, які одержані Україною від іноземних держав.

2.         Хто є суб’єктом фінансово-правових відносин?

1)         дієздатна особа;

2)         реальний учасник конкретних фінансових правовідносин;

3)         правоздатна особа;

4)         особа, яка володіє правосуб’єктністю;

5)         платник податків.

3.         Що містить у собі фінансова діяльність держави?

1)         формування, розподіл та використання фондів грошових коштів;

2)         використання фінансів;

3)         контроль за використанням державних коштів;

4)         забезпечення функціонування органів державної влади та управ-ління;

5)         забезпечення функціонування правоохоронних органів.

4.         У чому полягає особливість фінансових правовідносин?

1)         виникають у процесі формування, розподілу та використання дер-жавних грошових фондів;

2)         однією зі сторін завжди є фізична особа;

3)         однією зі сторін завжди є фінансовий орган;

4)         однією зі сторін завжди є держава;

5)         виникають у процесі складання бюджетів.

5.         Який орган здійснює управління державними фінансами?

1)         Верховна Рада України;

2)         податкова міліція;

3)         податкова інспекція;

4)         митниця;

5)         Рахун кова палата України.

6.         Що належить до централізованих фондів грошових коштів?

1)         фонд оплати праці;

2)         фонд Міністерства фінансів України;

3)         фонд соціального страхування на випадок безробіття;

4)         фонд економічного стимулювання;

5)         інноваційний фонд.

7.         Що належить до методів здійснення фінансової діяльності?

1)         фінансування та кредитування;

2)         ревізії та перевірки;

3)         власні приписи та укладання договорів;

4)         комерційні розрахунки;

5)         облік та аналіз.

8.         Фінансове право — це:

1)         галузь права, яка містить юридичні норми, що регулюють відноси-ни, які виникають під час здійснення державного управління;

2)         галузь права, яка містить юридичні норми, що регулюють відноси-ни, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяль-ності між суб’єктами господарювання;

3)         галузь права, яка містить юридичні норми, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі формування, розподілу й використання

грошових фондів держави та органів місцевого самоврядування з метою за-безпечення реалізації їх завдань та функцій;

4)         юридичний інститут, що містить правові норми щодо регулювання фінансової діяльності держави;

5)         галузь права, яка містить юридичні норми, що регулюють відноси-ни, які виникають у процесі формування доходів держави та органів місце-вого самоврядування.

9.         Що містить у собі структура фінансово-правової норми?

1)         диспозицію та санкцію;

2)         гіпотезу, диспозицію та санкцію;

3)         гіпотезу та диспозицію;

4)         об’єктивну сторону;

5)         суб’єктивну сторону.

10.       Що визначає гіпотеза фінансово-правової норми?

1)         відповідальність за правопорушення у галузі фінансової діяльності;

2)         податкову деліктоспроможність суб`єктів у галузі фінансової дія-льності;

3)         умови, за яких можуть виникати у фізичних та юридичних осіб юридичні права і обов’язки у галузі фінансової діяльності;

4)         поведінку сторін фінансових відносин;

5)         розмір штрафів до правопорушників фінансової дисципліни.

11.       Що входить до структури правовідносин?

1)         метод правового регулювання;

2)         предмет правового регулювання;

3)         суб’єктивні права і юридичні обов’язки;

4)         юридичний факт;

5)         юридична компетенція.

12.       Що не належить до подій як юридичного факту?

1)         юридичні вчинки;

2)         смерть громадянина;

3)         народження дитини;

4)         землетрус;

5)         смерч.

13.       Що не належить до дій як юридичного факту?

1)         індивідуальні акти;

2)         юридичні вчинки;

3)         спонсорські внески;

4)         нецільове використання кредиту;

5)         стихійне лихо.

14.       Чи можуть бути нормативні акти органів місцевого самоврядуван-

ня джерелами фінансового права?

1)         ні;

2)         так;

3)         тільки після затвердження Верховною Радою України;

4)         тільки після затвердження Міністром фінансів України;

5)         тільки після розгляду Кабінетом Міністрів України.

15.       Чи має закон зворотню силу?

1)         не має ні в якому випадку;

2)         має у всіх випадках;

3)         це питання повинно бути визначено в самому законі;

4)         має, якщо посилює відповідальність;

5)         має, якщо виключає відповідальність.

16.       Який термін встановлений для подання аудиторського висновку

до податкового органу під час проведення обов’язкового аудиту?

1)         10 днів;

2)         7 днів;

3)         1 місяць;

4)         3 дні;

5)         аудиторський висновок взагалі не подається.

17.       Які державні органи є органами фінансового контролю?

1)         Державна контрольно-ревізійна служба;

2)         Служба безпеки України;

3)         міліція;

4)         державні органи захисту прав споживачів;

5)         Державна комісія по цінним паперам та фондовому ринку.

18.       Який із видів фінансового контролю здійснюється за результатами

фінансової діяльності?

1)         попередній;

2)         ініціативний;

3)         тематичний;

4)         аудит;

5)         наступний.

19.       До якого виду фінансового контролю можна віднести аудиторсь-

кий контроль?

1)         відомчого;

2)         внутрішньогосподарського;

3)         загальнодержавного;

4)         незалежного;

5)         парламентського.

20.       Чим оформлюється вилучення бухгалтерських документів під час

проведення ревізії органами КРС?

1)         протоколом виїмки;

2)         постановою керівника відповідного органу КРС;

3)         актом у довільній формі;

4)         актом за результатами проведеної ревізії;

5)         довідкою.

21.       Який орган здійснює роз’яснення законодавства з питань оподат-

кування серед платників податків?

1)         Міністерство фінансів України;

2)         Державна податкова адміністрація України;

3)         податкова міліція;

4)         Державне казначейство України;

5)         Кабінет Міністрів України.

22.       Який орган гарантує безпеку працівників органів ДПС та їх захист

від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків?

1)         Державна податкова адміністрація України;

2)         податкова міліція;

3)         Державне казначейство України;

4)         Державна податкова інспекція України;

5)         Міністерство фінансів України.

23.       Яке поняття відбиває таке визначення: «Елемент складу правопо-

рушення, що характеризується протиправним діянням, суспільно шкідли-

вими наслідками і причинним зв’язком між ними»?

1)         суб’єктивна сторона правопорушення;

2)         об’єкт правопорушення;

3)         суб’єкт правопорушення;

4)         об’єктивна сторона правопорушення;

5)         мотив правопорушення.

24.       Що є підставою для юридичної відповідальності?

1)         об’єктивна сторона правопорушення, встановлена в поводженні особи;

2)         склад злочину, встановлений у дії (бездіяльності) особи;

3)         вина суб’єкта;

4)         шкідливі наслідки, що мали місце в результаті дій особи;

5)         протиправне діяння особи.

25.       Перед ким несе відповідальність Кабінет Міністрів України?

1)         Верховною Радою України;

2)         народом України;

3)         Президентом України;

4)         Конституційним Судом України;

5)         адміністрацією Президента України.

26.       Які із зазначених органів мають право застосовувати стягнення

«адміністративний арешт»

1)         ОВС;

2)         суди (судді);

3)         податкова адміністрація;

4)         митна служба;

5)         СБУ.

27.       У чому полягає особливість санкцій фінансово-правових норм?

1)         строковість;

2)         закріплюються тільки Податковим кодексом України;

3)         право здійснення вибору;

4)         заходи примусового впливу на правопорушника здійснюються че-рез його грошові фонди;

5)         закріплюються тільки Карним кодексом України.

28.       Яким органом здійснюється сертифікація аудиторської діяльності?

1)         Аудиторською палатою України;

2)         Міністерством юстиції України;

3)         Державним Комітетом сертифікації та стандартизації;

4)         аудиторська діяльність підлягає тільки ліцензуванню;

5)         аудиторська діяльність підлягає патентуванню та ліцензуванню.

29.       На який термін видається ліцензія на право здійснення аудиту?

1)         на 1 рік;

2)         на 5 років;

3)         на 3 роки;

4)         безстроково;

5)         на період існування аудиторської фірми.

30.       Який термін встановлений для проведення планової ревізії орга-

нами КРС України?

1)         30 робочих днів;

2)         10 робочих днів;

3)         20 робочих днів;

4)         встановлюється за погодженням сторін;

5)         законодавством не встановлюється.

МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС