Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Самостійна робота проводиться з метою: : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Самостійна робота проводиться з метою:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

•          систематизації і закріплення здобутих теоретичних знань і практич-них умінь студентів;

•          поглиблення і розширення теоретичних знань;

•          формування вмінь використовувати нормативну, правову, довідкову документацію і спеціальну літературу;

•          розвитку пізнавальних можливостей і активності студентів: творчої ініціативи, самостійності, відповідальності й організованості;

•          формування самостійності мислення, здатності до саморозвитку, са-мовдосконалення й самореалізації;

•          розвитку дослідницьких умінь.

Семінарські заняття є важливою ланкою навчального процесу та фор-мою контролю позааудиторної самостійної роботи студентів. Метою семі-нарських занять є закріплення та поглиблення знань, здобутих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи; набуття навичок наукового ми-слення, збору та оброблення інформації; оволодіння юридичною мовою, вмінням логічно та аргументовано висловлювати власну точку зору, вести наукову дискусію. Досягти цієї мети можна тільки за рахунок поєднання теорії з практикою, рішенням практичних та тестових завдань, які доцільно використовувати для самоконтролю.

У цьому розділі наводяться завдання для самостійної роботи студентів, які сформульовано таким чином, щоб студенти могли розв’язати усі питан-ня, що виникають, спираючись на нормативні акти теми, що вивчається, а також на раніше опанований матеріал загалом. Необхідний для виконання завдань нормативний матеріал наведений у переліку рекомендованої літе-ратури. Крім прямо поставлених питань при вирішенні практичних завдань у студента можуть виникати додаткові запитання, які слід ставити на семі-нарському занятті.

Підготовка до семінарських занять повинна починатися з вивчення ві-дповідної навчальної та спеціальної літератури, а також нормативного ма-теріалу за відповідною темою, потім переходити до рішення теоретичних завдань (тестів) і завершуватися рішенням практичних задач. Ознайомив-шись із навчальною та спеціальною літературою, студенти повинні переві-рити свої знання, відповівши на контрольні запитання, що наводяться на-прикінці кожної теми.

Під час рішення тестів потрібно мати на увазі, що кожен тест припус-кає один правильний варіант відповіді. Тести сформульовано таким чином, щоб перевірити розуміння студентами тонких юридичних відмінностей між різними категоріями і оцінити рівень засвоєння теоретичного матеріалу.

Наведені практичні завдання складені на основі реальних ситуацій, що виникають у житті. Зміст задач містить усі фактичні обставини, необхідні для винесення відповідного рішення за спірним питанням, сформульованим в тексті задачі. Приступаючи до розв’язання задачі, студент повинен, на-самперед, усвідомити її зміст, сутність суперечки та всі обставини справи. Далі необхідно уважно проаналізувати аргументи сторін і дати їм оцінку з погляду чинного законодавства. Якщо в задачі вже наведено рішення суду або іншого органу, потрібно оцінити його обґрунтованість і законність. Крім того, необхідно відповісти на теоретичні питання, поставлені в задачі відповідно до запропонованої ситуації. Усі висновки, що містяться в рішен-ні, повинні підкріплюватися посиланнями на конкретні правові норми (першоджерела). Під час розв’язання задачі на практичному занятті студен-ти повинні вміти коротко усно викласти обставини справи, пояснити, до чо-го зводиться суперечка, дати юридичну оцінку аргументам сторін і обґрун-тувати, з обов’язковими посиланнями на конкретні норми закону або інші правові акти, своє рішення по справі.

Слід зазначити, що види завдань для позааудиторної самостійної робо-ти, їх зміст і характер повинні мати варіативний і диференційований харак-тер, ураховувати специфіку спеціальності та індивідуальні особливості сту-дентів. Безумовно, основними видами самостійної роботи слід вважати практичні та тестові завдання. Проте, викладач може самостійно обирати і такі додаткові види самостійної роботи: підготовка повідомлень до виступу на семінарі, конференції; підготовка рефератів та складання бібліографії, тематичних кросвордів; підготовка до ділових (тренінгових) ігор.

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ