Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

(практичні та тестові завдання до тем з курсу)

Фінансове право — це юридична наука, вивчення якої передбачає на-буття знань щодо основ фінансової діяльності держави, фінансової системи України та її ланок.

Вивчення цієї дисципліни здійснюється на підставі модульно-рейтингової системи організації навчального процесу, метою якої є підви-щення рівня знань юристів та забезпечення їх конкурентоздатності у світо-вому навчальному просторі. Запровадження модульно-рейтингової системи припускає забезпечення мобільності студентів під час навчання з урахуван-ням вимог національного та міжнародного ринків праці, які, своєю чергою, достатньо швидко змінюються.

Запропонований навчальний посібник підготовлений відповідно до ро-бочої програми та тематичного плану з курсу «Фінансове право». Саме то-му, рекомендується спочатку ознайомитися з програмою курсу, яка деталь-но розбиває теми за відповідними модулями. Посібник відображає основний зміст навчальної дисципліни та містить до кожної з тем схемати-чний матеріал, що сприяє систематизації основних теоретичних положень фінансового права.

Головною умовою успішного оволодіння змістом дисципліни «Фінан-сове право» є систематична робота студентів. Після прослуховування на-вчальних лекцій, що розкривають основні проблеми фінансово-правової те-орії та практики, студентам необхідно продовжити самостійний аналіз шляхом вивчення відповідних розділів Конституції України, законів Украї-ни та інших нормативних актів, що регламентують фінансову діяльність. Слід ураховувати, що навчальний посібник не може детально відобразити систему чинних нормативно-правових актів, яка перебуває в постійному ро-звитку. Студенти самостійно повинні стежити за розвитком і оновленням фінансового законодавства. Саме тому кожному студентові доцільно завес-ти словник основних фінансово-правових понять і термінів, також необхід-но мати особистий конспект фінансово-правових законів та інших нормати-вних актів. Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з відповідної теми необхідно також опрацьовувати додаткові матеріали з фінансового права, що публікуються в періодичних виданнях.

За навчальним планом юридичної освіти вивчення фінансового права проводиться шляхом лекційних та семінарських занять, а також самостійної роботи (аудиторної та позааудиторної) студентів. Аудиторна самостійна робота з дисципліни виконується на навчальних заняттях під безпосереднім

керівництвом викладача та за його завданням. Позааудиторна самостійна робота виконується студентами за завданням викладача, але без його особи-стої участі.