Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СУБ’ЄКТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СУБ’ЄКТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Кабінет Міністрів України

Національний банк України

 

-          визначає та надає на затверд-ження Верховної Ради України ліміт зовнішнього державного бор-гу України;

-          бере участь у складанні платіжного балансу України;

-          забезпечує формування та вис-тупає розпорядником Державного валютного фонду України

здійснює валютну політику;

складає разом із КМУ платіжний

баланс України;

контролює дотримання затверд-

женого ВРУ ліміту зовнішнього

державного боргу;

приймає обов’язкові для вико-

нання нормативні акти щодо

здійснення валютних операцій;

видає ліцензії на здійснення ва-

лютних операцій

 

Рада міністрів АРК, місцеві

державні адміністрації, виконавчі

комітети

Міністерство зв 'язку України

 

формують республіканський

(республіки Крим) та місцеві

валютні фонди за рахунок при-

дбання іноземної валюти на

міжбанківському валютному рин-

ку України за рахунок коштів

відповідних бюджетів

здійснює контроль за дотриманням

правил поштових переказів та

переміщення валютних цінностей

через митний кордон України

 

Державна податкова інспекція України

здійснює фінансовий контроль за

валютними операціями резидентів

та нерезидентів на території

України

здійснюють контроль за валютними операціями резидентів та нерезидентів через відповідні банки

 

Модуль 4. Правові основи грошово-кредитної діяльності в Україні Схема 4.18. Суб’єкти валютного контролю

Система органів та агентів валютного контролю

I

I

 

Органи валютного контролю: НБУ — го-ловний орган валютного контрою; ДПА; Державна митна служба мають право:

Агенти валютного контролю: уповноважені банки; спеціалізовані організації мають права та несуть відповідні обов’язки:

 

проводити перевірки дотримання рези-дентами та нерезидентами валютного законодавства, повноти та достовірності обліку та звітності

отримувати документи, пов’язані з про-веденням валютних операцій, відкрит-тям та веденням рахунків

робити фотокопії документів для по-дальшого їх залучання до матеріалів перевірки

вимагати надання від резидентів (нере-зидентів), здійснюючих валютні операції через ці установи документів, що підт-верджують законність валютної операції (перелік документів агенти визначають самостійно, враховуючи зміст операції та вимоги нпа)

відмовляти в здійсненні валютної операції у випадку отримання від резидента (нерези-дента) відмови надання документів, які підтверджують законність операції чи при виявленні, що резидент (нерезидент) не має права на її здійснення

 

приймати обов’язкові для виконання письмові вимоги щодо усунення вияв-лених порушень

надавати резиденту (нерезиденту), якому відмовлено в здійсненні валютної операції, письмове пояснення підстав відмови

 

накладати санкції за порушення валют-ного законодавства

не допускати розголошення інформації про діяльність та фінансове становище рези-дентів (нерезидентів), яка стала відома при здійсненні валютного контролю

надавати звітність за особистими валютни-ми операціями та валютними операціями резидентів (нерезидентів)

відсутність в уповноважених банках до-кументів, що підтверджують правомірність проведення ними валютних операцій своїх клієнтів, за умови, що з дати проведення цих операцій пройшло не більше 5 років, кваліфікується як нездійснення цими бан-ками функцій агента валютного контролю

Модуль 4. Правові основи грошово-кредитної діяльності в Україні Схема 4.19. Ліцензування валютних операцій

Відповідно до ст. 5 ДКМУ «Про систему валютного регулювання та валютного кон-тролю» валютні операції здійснюються банками (іншими фінансовими установами) на підставі ліцензії НБУ

Індивідуальні ліцензії Видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції

Здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів (за винятком якщо вони отримані як дарунок або у спадщину)

Генеральні ліцензії Видаються комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним устано-вам України на здійснення валютних операцій, що не потребують інди-відуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання

Організовувати пункти продажу іноземної валюти

 

Ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України в межах, встанов-лених законодавством

Надання й одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо строк та суми та-ких кредитів перевищують встановлені за-конодавством межі

Використання іноземної валюти на тери-торії України як засобу платежу (застави)

Вивезення, переказування та пересилання за межі України валютних цінностей за ви-нятком здійснення цього фо - резидентами на суму, що визначається НБУ, якщо така іноземна валюта була раніше ввезена ними на законних підставах та ін.

Розміщення валютних цінностей на рахунках і

у вкладах за межами України, за винятком

відкриття фо - резидентами рахунків в іно-

земній валюті на час їх перебування за кордо-

ном; відкриття рахунків в іноземній валюті

резидентами; відкриття коресподентських

рахунків уповноваженими банками