Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3. Правові засади валютного контролю в Україні : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.3. Правові засади валютного контролю в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Валютний контроль — це діяльність держави й уповноважених орга-нів щодо забезпечення дотримання валютного законодавства під час здійс-нення валютних операцій. Держава не тільки встановлює правила поведінки суб’єктів у формі правових норм під час використання валютних цінностей, а й забезпечує виконання ними цих правових норм. У цьому полягає прин-цип законності діяльності суб’єктів валютних відносин.

Валютний контроль є специфічним видом фінансового контролю, са-ме тому йому властиві всі загальні риси фінансового контролю. Доцільно вирізнити характерні риси, які надають йому зміст власне окремого виду фінансового контролю, а саме:

1)         метою валютного контролю є контроль за дотриманням валютного законодавства під час здійснення валютних операцій;

2)         окрема сфера дії цього виду контролю, що визначена ст. 12 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валют-ного контролю». Так, до валютного контролю належать валютні операції за участі резидентів і нерезидентів, зобов’язання щодо декларування валютних цінностей та будь-якого майна. Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати й одержувати від резидентів і нерезидентів повну ін-формацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських раху-нків в іноземній валюті в межах повноважень;

3) специфічні напрямки валютного контролю. До них можна віднести:

•          відповідність валютних операцій діючому валютному законодавству;

•          наявність відповідних ліцензій і дозволів щодо діяльності, пов’я-заних з використанням валютних цінностей;

•          перевірка виконання обов’язків резидентів у сфері валютного регу-лювання;

•          перевірка виконання обов’язків нерезидентів щодо валютного регу-лювання.

Валютний контроль здійснюється двома типами суб’єктів:

1.         Органами валютного контролю:

а)         Кабінет Міністрів України;

б)         Національний банк України:

•          здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» до компете-нції інших державних органів;

•          забезпечує виконання уповноваженими банками функцій здійснення валютного контролю згідно з цим Декретом та іншими актами валютного законодавства України.

Посідаючи центральне місце серед органів валютного контролю, НБУ має право відкликати видані ліцензії. Зокрема, встановлені підстави відкли-кання індивідуальної ліцензії:

– за порушення фізичною особою — резидентом України терміну по-дання до податкового органу податкової декларації й інших документів, обов’язковість подання яких передбачена чинним законодавством України (за поданням податкового органа);

– за порушення фізичною особою — резидентом України умов нада-ної ліцензії;

– під час встановлення факту подання фізичною особою — резиден-том України документів для отримання ліцензії, що містять недостовірну інформацію.

в)         Державна податкова служба України здійснює фінансовий конт-

роль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезиден-

тами на території України;

г)         Державна митна служба України здійснює контроль за дотриманням

правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

д)         Міністерство зв’язку України здійснює контроль за дотриманням

правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через мит-

ний кордон України.

2.         Агентами валютного контролю. Відповідно до п. 1.2. Положення

про валютний контроль, затвердженого Постановою Правління Національ-

ного банку України від 8 лютого 2002 року, № 49, функції агента валютного

контролю — це обов’язки уповноваженого банку щодо здійснення контро-

лю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами

через ці банки1. Змістом зазначеного контролю є запобігання уповноваже-ними банками проведення резидентами і нерезидентами через ці банки не-законних валютних операцій і своєчасне інформування цими банками у ви-падках і в порядку, установленому законодавством, відповідні державні органи про здійснені валютні операції. Відсутність в уповноважених банках документів, що підтверджують правомірність проведення ними валютних операцій своїх клієнтів за умови, що з дати здійснення цих операцій минуло не більше п’яти років, кваліфікується як невиконання цими банками функ-цій агента валютного контролю.

Слід зазначити, що однією з головних відмінностей повноважень ор-ганів і агентів валютного контролю є саме повноваження щодо видання но-рмативних актів. Так, тільки органам валютного контролю належить повно-важення щодо видання нормативних актів, обов’язкових для виконання як резидентами, так і нерезидентами в Україні.

Чинне законодавство передбачає такі санкції за порушення валютного законодавства:

1)         здійснення комерційними банками валютних операцій без одер-жання генеральної ліцензії НБУ тягне за собою накладання штрафу у розмі-рі, еквівалентному сумі зазначених валютних цінностей, перерахованому у валюту України, з виключенням банку з Державного реєстру банків або без такого виключення;

2)         здійснення резидентами та нерезидентами валютних операцій, що потребують одержання індивідуальної ліцензії НБУ, без її отримання тягне за собою накладання штрафу у розмірі, еквівалентному сумі зазначених ва-лютних цінностей, перерахованому у валюту України;

3)         торгівля іноземною валютою банками без одержання ліцензії НБУ або з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на між-банківському валютному ринку України, встановлених НБУ, тягне за собою накладання штрафу у розмірі, еквівалентному сумі зазначених валютних цінностей, перерахованому у валюту України;

4)         невиконання уповноваженими банками зобов’язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дору-ченням і за рахунок резидентів із метою забезпечення виконання зо-бов’язань резидентів тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії НБУ на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25% від суми (вартості) іноземної валюти, що була зафіксована в дорученні нерезидента;

5)         нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного ко-нтролю в частині запобігання проведенню резидентами та нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій тягне за собою позбавлення генераль-ної ліцензії НБУ або штраф у розмірі 25% від суми таких валютних операцій;

1Див.: Сборник систематизированного законодательства. — 2005. — Вып. 11. — С. 267–271.

6)         нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині своєчасного інформування у випадках та в порядку, установленому законодавством, відповідних державних органів про пору-шення резидентами та нерезидентами законодавства, пов’язаного із прове-денням ними валютних операцій, тягне за собою штраф у розмірі 5% від суми таких валютних операцій;

7)         недотримання резидентами порядку та строків декларування валю-тних цінностей та іншого майна тягне за собою:

 

•          порушення строків декларування — накладення штрафу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен день по-рушення;

•          порушення порядку декларування (подання недостовірної інформа-ції або перекручення даних) — накладання штрафу в розмірі 20 неоподат-ковуваних мінімумів доходів громадян;

 

8)         одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерези-дентів без реєстрації договорів тягне за собою накладання штрафу в сумі, екві-валентній 1% одержаного кредиту чи позики і перерахованій у національну ва-люту України з подальшою обов’язковою реєстрацією зазначених договорів;

9)         незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення таких дій без відповідного дозволу, якщо наявність такої ліцензії є обов’язковою, тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність (наприклад: статті 207 та 208 КК України)1.