Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Нерезидентами є: : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Нерезидентами є:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

– фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), що не мають постійного місця проживання на території України, зокрема і ті, які тимчасово перебувають на території України;

– юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва та ін.), з місцезнаходжен-ням за межами України, що створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, зокрема і юридичні особи й інші суб’єкти підприємни-цької діяльності за участю юридичних осіб й інших суб’єктів підприємни-цької діяльності України;

– іноземні дипломатичні, консульські, торговельні й інші офіційні представництва, міжнародні організації і їх філії, що мають імунітет і дип-ломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, що не здійснюють підприємницьку діяльність на основі законів України.

Використання іноземної валюти в Україні обмежене. Вона може за-стосовуватися тільки в порядку і цілях, установлених чинним законодавст-вом України1. Валюта України є єдиним законним засобом платежу на тери-торії України, приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог і зобов’язань.

Порядок ввозу, переказу і пересилання через кордон, а також вивозу, переказу і пересилання за кордон резидентами і нерезидентами валюти України визначається Національним банком України2.

Фізичним особам — резидентам дозволяється переказувати іноземну валюту зі своїх поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих у банках

1 Див.: Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» от 23.09.1994 г., № 185/94 // Сборник систематизированного законодательства. — 2005. — Вып. 11. — С. 186-187.

2Див.: Инструкция о перемещении валюты Украины, иностранной валюты, банков-ских металлов, других банковских документов и платежных карточек через таможенную границу Украины: Постановление Правления НБУ от 12.07.2000 г., № 283 // Сборник систематизированного законодательства. — 2005. — Вып. 11. — С. 234-242.

на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних осіб — резидентів виключно в межах коштів, що є на відповідних рахунках1. Без відкриття поточних рахунків фізичним особам — резидентам дозволяється переказу-вати на користь інших фізичних осіб — резидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000 дол. США, в один операційний день. Такі перекази здійснюють при поданні документів, що підтверджують джерело поход-ження коштів.

Фізичним особам дозволяється вивозити за межі України валюту України:

1)         за умови усного декларування митному органу фізичними особа-ми — резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 1 тис. грн;

2)         з обов’язковим зазначенням у митній декларації фізичними особа-ми — резидентами та нерезидентами на одну особу коштів у сумі, що не перевищує 10 тис. грн2.

Вивезення валюти України фізичними особами — резидентами та не-резидентами в сумі, яка перевищує встановлені норми, дозволяється на підс-таві індивідуальної ліцензії НБУ, копія якої надсилається відповідним струк-турним підрозділом НБУ до Державної митної служби України. Аналогічний порядок передбачений і для ввезення готівкової гривні назад до України.

Що ж стосується іноземної валюти, то з обов’язковою вказівкою в митній декларації дозволяється вивіз за межі України фізичними особа-ми — резидентами і нерезидентами:

а)         іноземної валюти, що раніше була завезена в Україну на законних

підставах (за наявності митної декларації на її ввіз);

б)         коштів на загальну суму до 6000 дол. США або еквівалент цієї су-

ми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних ва-

лют, установленим Національним банком України на день перетинання ми-

тного кордону, при цьому:

•          за умови усного декларування митному органу іноземної валюти го-тівкою та (або) дорожніми чеками фізичні особи — резиденти можуть виво-зити кошти на суму до 3 тис. дол. США й фізичні особи — нерезиденти на суму до 1 тис. дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

•          якщо ця сума більша, для її вивезення необхідно отримати довідку уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти (довідка видається про зняття коштів із власного рахунку фізичної особи або придбана через касу уповноваженого банку (тільки для фізичних осіб — резидентів), і (або) дорожніми чеками, купленими через касу уповноваженого банку, і (або) ка-

1Див.: Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в нацио-нальной и иностранных валютах: Постановление Правления НБУ от 17.12.2003, № 1172/8493 // Бухгалтерия. — 2006. — № 6. — С.8-27.

2Див.: Бондарева Е. Декларирование валютных ценностей // Сборник систематизиро-ванного законодательства. — 2005. — Вып. 11. — С. 256-259.

рткою Visa Travel Money за довідкою уповноваженого банку на вивіз інозе-мної валюти і чеків, виражених в іноземній валюті.

Характерним напрямком валютного регулювання є формування Держа-вного і місцевих валютних фондів, передбачене ст. 14 Декрету Кабінету Мініс-трів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». Формування Державного валютного фонду здійснюється Кабінетом Міністрів України за рахунок коштів Державного бюджету України в межах сум витрат, затверджених Верховною Радою України, шляхом придбання валютних цін-ностей на міжбанківському валютному ринку України або за узгодженням з Національним банком України на міжнародному валютному ринку і за раху-нок одержання кредитів в іноземній валюті в межах затвердженого Верхов-ною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України, а також за рахунок інших надходжень, передбачених чинним законодавством.

Рада Міністрів Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, ви-конавчі комітети місцевих Рад народних депутатів формують відповідно мі-сцеві валютні фонди шляхом придбання іноземної валюти на міжбанківсь-кому валютному ринку України за рахунок коштів відповідних бюджетів у межах, затверджених Верховною Радою Республіки Крим, Радами народних депутатів сум витрат, а також за рахунок інших надходжень, передбачених чинним законодавством, і є розпорядниками коштів цих валютних фондів.