7.     Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування1.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

Загрузка...

Платіжна картка — це спеціальний платіжний засіб, що має вигляд

емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншої ка-ртки, яку використовують для ініціювання переказу грошей із рахунку плат-

1Див.: Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 29. — Ст. 137; Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV // Відомості Верховної Ради України . — 2003. — № 36. — Ст. 275; Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р., № 852-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 36. — Ст. 276; Положення про порядок емісії платіжних карток та здійснення операцій з їх застосуванням: Постанова Правління НБУ від 27.08.2001 р., № 367 ⁄⁄ Офіційний вісник України. — 2005. — № 20. — Ст. 1084.

ника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і пос-луг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових установ, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Оперативне ведення клієнтом своїх рахунків у банку та обмін техно-логічною інформацією, визначеною в договорі між банком та клієнтом, клі-єнт може здійснювати за допомогою систем дистанційного обслуговування. Дистанційне обслуговування може здійснюватися за допомогою систем «клієнт — банк», «клієнт — Інтернет — банк», «телефонний банкінг» тощо. Юридичною підставою для роботи клієнта за допомогою систем дистанцій-ного обслуговування і оброблення банком дистанційних розпоряджень клі-єнта є договір про розрахунково-касове обслуговування. У договорі обов’язково повинні зазначатися права, обов’язки та відповідальність сто-рін, порядок вирішення спорів у разі їх виникнення тощо.

Платник може формувати електронні розрахункові документи на під-ставі належним чином оформлених платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, а також з використанням платіжних карток.

Ідентифікація клієнта для доступу до системи «телефонний банкінг» здійснюється за допомогою засобів ідентифікації, передбачених в договорі між банком та клієнтом. Засоби ідентифікації (номер клієнта, особистий ПІН-код, сукупність цифрових та літерних компонентів тощо) банк надає клієнту після укладення договору. Дистанційне розпорядження вважається таким, що передане клієнтом та прийняте банком до виконання, якщо клієнт:

– для доступу до системи ввів правильне значення засобу ідентифікації;

– увів код операції та всі параметри, які запитуються системою;

– підтвердив це розпорядження.

Банк, що обслуговує платника, здійснюючи на підставі дистанційного розпорядження списання коштів з рахунку платника, оформляє розрахунко-вий документ, у реквізиті «Призначення платежу» якого зазначає інформа-цію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів. Якщо клієнт не підтвердив розпорядження на здійснення операції, то банк операцію не виконує, про що інформує клієнта.