Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Документи, які подаються до банку для відкриття рахунків: : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Документи, які подаються до банку для відкриття рахунків:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1)         заява встановленого зразка, підписана керівником і головним бухгалте-ром (якщо в організації є така посада);

2)         нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;

3)         нотаріально засвідчена копія зареєстрованого статуту;

4)         картка зі зразками підписів осіб, яким відповідно до установчих докумен-тів заявника надане право першого (другого) підписів грошових документів.

Здавання готівкової виручки до денних та вечірніх кас установ банків здійснюється підприємствами (підприємцями) самостійно або через:

– інкасаторів НБУ або установ комерційних банків;

– Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ Укра-їни;

– підприємства поштового зв’язку для переказу на поточні рахунки в установах банків.

Ліміт залишку готівки в касі — це граничний розмір готівки, що мо-же залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня, який встанов-лює установа банку або самостійно визначає підприємство.

Усі підприємства, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті та мають поточні рахунки в установах банків, можуть тримати у сво-їй касі на кінець дня готівку в межах, установлених для них обслуговуючи-ми установами банків лімітів каси. Ліміт визначається, виходячи з потреб самого підприємства, і закріплюється при укладанні договору на розрахун-ково-касове обслуговування з банківською установою. Клієнт має подати до установи банку заявку-розрахунок у двох примірниках для встановлення за-гального ліміту каси, строків та порядку здавання готівкової виручки. Така

1 Див.: Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: Постанова Правління НБУ від 19.02.2001 р., № 69 // Офіційний вісник Украї-ни. — 2001. — № 12. — Ст. 496.

заявка-розрахунок є невід’ємною частиною договору на проведення розра-хунково-касового обслуговування. Протягом року підприємство може пере-глядати встановлений ліміт залишку касової готівки.

2. Безготівкові розрахунки ґрунтуються на закріпленні правового ре-жиму використання певних символів, форм цифрових записів, які оберта-ються у грошовій масі, в умовах якої реальні грошові знаки як засоби пла-тежу відсутні.

Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній ва-люті під безготівковими розрахунками закріплюється перерахування відпо-відної суми із рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученнями юридичних і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою до каси банку на рахунки одержувачів1.

Безготівкові розрахунки здійснюють через банки (їхні філії) та інші кредитні установи, у яких відкриті відповідні кореспондентські рахунки. Правовими формами, у яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки, виступають: акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використанням розрахун-кових документів на паперових носіях та в електронному вигляді. Слід мати на увазі, що банки беруть на виконання тільки розрахункові документи:

– своїх клієнтів, які подають їх у банк у порядку, передбаченому до-говорами про розрахунково-касове обслуговування цих клієнтів;

– клієнтів інших банків або органів державного казначейства, якщо документи надсилають безпосередньо інші банки або органи державного казначейства;

– платіжні вимоги стягувача на примусове списання коштів, на яких є підписи відповідального виконавця та відбиток штампа банку, що обслуго-вує цього стягувача, якщо він доставляє їх у банк платника самостійно (по-сильним, рекомендованим або цінним листом тощо).

Платежі з рахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків коштів на цих рахунках на початок операційного дня. Для здійснення безготівко-вих розрахунків клієнти банків самостійно обирають платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час укладання дого-ворів з банком на розрахунково-касове обслуговування.

До платіжних інструментів, що використовують при безготівкових розрахунках, чинне законодавство відносить: