Так, до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

Загрузка...

1)         державне управління: законодавчу та виконавчу владу, Президента України;

2)         судову владу;

1 Див.: Химичева Н. И. Финансовое право. — М.: Юрист, 1999. — С. 529; Тосу-нян Г. А., Викулин А. Ю. Финансовое право. — М.: Дело, 2001. — С. 158.

3)         міжнародну діяльність;

4)         фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформа-ційні зв’язки державного значення;

5)         національну оборону;

6)         правоохоронну діяльність і гарантування безпеки держави;

7)         освіту;

8)         охорону здоров’я;

9)         соціальний захист і соціальне забезпечення;

 

10)       культуру та мистецтво;

11)       державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств;

12)       фізичну культуру та спорт;

13)       державні програми підтримки регіонального розвитку та пріори-тетних галузей економіки;

14)       програми реставрації пам’яток архітектури державного значення;

15)       державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарст-ва, зв’язку, телекомунікації та інформатики;

16)       державні інвестиційні проекти;

17)       державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катаст-рофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;

18)       створення та поповнення державних запасів і резервів;

19)       обслуговування державного боргу;

20)       проведення виборів та референдумів, державне фінансування по-літичних партій та інші програми, які мають виключно державне значення.

Видатки місцевих бюджетів поділяють на три групи:

1)         видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, що забез-печують необхідне першочергове надання соціальних послуг, які гаранту-ються державою та максимально наближені до споживачів, наприклад, ви-датки на дошкільну освіту, первинну медико-санітарну допомогу, що надається місцевими клініками тощо. Такі видатки фінансуються з бюдже-тів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань (ст. 88 БК України);

2)         видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, що забез-печують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України. Такі видатки фінансуються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського значення, АРК і міст обласного значення (ст. 89 БК України);

3)         видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які напра-влені на надання соціальних послуг окремим категоріям громадян чи фінан-сування програм, необхідність існування яких характерна для окремих регі-онів України. Такі видатки фінансуються з бюджету АРК та обласних

бюджетів (ст. 90 БК України). Слід зазначити, що з бюджетів міст Києва та Севастополя можуть здійснюватися видатки, закріплені у всіх зазначених групах, що зумовлено спеціальним статусом цих адміністративно-територіальних одиниць.

Таким чином, за рахунок чіткого розмежування видатків між бюдже-тами забезпечується відповідність між повноваженнями на їх здійснення, закріпленням законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетни-ми ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.