Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Для сталого розвитку держава, органи місцевого самоврядування по-винні постійно управляти фінансовою діяльністю, мобілізувати, розподіля-ти і використовувати кошти, які є частиною національного доходу. Держа-ва, здійснюючи через систему відповідних органів господарсько-організаційну функцію, забезпечує нормальне функціонування фінансової діяльності підприємств різних форм власності. При цьому вся фінансова ді-яльність держави здійснюється лише на правовій підставі та регулюється нормами фінансового права.

Для забезпечення виконання завдань та функцій, які стоять перед дер-жавою, формується основний фонд державних коштів — бюджет. Бюджет-на система забезпечує реальними коштами органи державної представниць-кої та виконавчої влади на всіх рівнях. Можна стверджувати, що бюджет та позабюджетні фонди концентрують доходи та видатки держави. Одним з найголовніших джерел поповнення кошику доходів є податки. Отже, нор-мами фінансового права регулюється такий специфічний фінансово-правовий інститут, як інститут податків. Податки — це інструмент держа-ви, яким вона акумулює кошти для забезпечення функціонування як держа-вної влади, так і суспільства загалом.

Нормами фінансового права регулюються відносини і в галузі держа-вного кредиту, тобто відносини державного внутрішнього та зовнішнього боргу.

Фінансове право містить і норми, що регулюють банківську діяль-ність в державі. Саме через банківську систему, яку очолює Національний банк України, акумулюються та розподіляються грошові кошти, що фактич-но надходять. Оскільки основою цієї діяльності є гроші та грошовий обіг, то фінансово-правові норми регулюють відповідно грошовий обіг та форми розрахунків, валютне регулювання та контроль.

Таким чином, фінансово-правові норми охоплюють різні види сус-пільних відносин. Саме тому глибоке вивчення норм фінансового права, ро-зуміння механізму їх дії є необхідними для юристів, незалежно від сфери майбутньої діяльності.

«Фінансове право» є однією з юридичних дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах України. Її метою є формування системи тео-ретичних знань з курсу «Фінансове право» та набуття практичних навичок щодо вирішення ситуацій у застосуванні бюджетного, податкового, банків-ського та валютного законодавства; уміння використовувати правові засоби регламентації виконання фінансових зобов’язань.

Завданнями курсу є:

•          ознайомлення із загальними засадами здійснення фінансової діяльності в державі;

•          вивчення теорії фінансового права;

•          вивчення джерел фінансового права та практики їх застосування;

•          набуття вмінь щодо використання норм фінансового права під час аналізу практичних ситуацій.

У курсі «Фінансове право» висвітлюються принципи та джерела фі-нансового права. Розглядаються норми, що регламентують проведення фі-нансового контролю в Україні, бюджетний устрій та бюджетну систему, оподаткування та можливості його поліпшення, види загальнодержавних та місцевих податків, організацію страхування, обіг цінних паперів, держав-ний кредит та організацію нагляду за діяльністю комерційних банків.

Подібна спрямованість курсу надає йому можливість поряд із загаль-нонауковими та спеціальними науковими методами використовувати су-часну методологію пізнання для удосконалення соціально-правової діяль-ності та можливості систематизування фінансово-правових норм.

Фінансове право не ізольоване від інших юридичних дисциплін. Вив-чення цього курсу сприяє глибшому засвоєнню студентами таких дисцип-лін, як «Господарське право», «Податкове право», «Адміністративне пра-во», «Конституційне право». Тому під час вивчення Фінансового права необхідно враховувати поточні зміни та доповнення внесені, до чинного за-конодавства.

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ