Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Класифікація страхування : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.2. Класифікація страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Організація страхової діяльності, керування державним страхуванням припускає класифікацію видів страхування, залежно від чого і формується правовий режим, який відображає конкретний вид страхової діяльності. Класифікація страхування може здійснюватися на різних підставах:

1) за об’єктами страхування:

а)         особисте — страхування особистих благ громадян, пов’язаних з їх жит-

тям, здоров’ям, працездатністю; виступає у виді страхування життя, від не-

щасних випадків і хвороби, медичного страхування;

б)         майнове — страхування майнових інтересів, пов’язаних із володінням,

користуванням і розпорядженням майном. Може застосовуватися у вигляді

страхування наземного транспорту, засобів повітряного і водного транспор-

ту, страхування вантажів і фінансових ризиків, страхування будь-яких видів

майна;

в)         страхування відповідальності й підприємницького ризику — припускає

страхування інтересів осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність або

які понесли збитки внаслідок настання страхового випадку; передбачає стра-

хування власників автотранспортних засобів, інших видів відповідальності;

г)         перестрахування є діяльністю страхових організацій щодо залучення до-

даткових коштів від страхувальників, збалансування страхового ринку, за-

безпечення стабільності страхових операцій шляхом розміщення і передавання частини відповідальності за взятими на себе ризиками інших страхо-виків.

2) за методом страхування:

а)         добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхува-

льником і страховиком, загальні умови і порядок якого регулюються циві-

льним законодавством1; застосовується у вигляді страхування життя; майна;

транспортних засобів, що належать громадянам; дітей до повноліття та ін.;

б)         обов’язкове страхування здійснюється на основі закону і припускає дві

форми. Перша реалізується за рахунок особистих коштів страхувальників

(страхування будівель, сільськогосподарських тварин, особисте страхуван-

ня пасажирів2 та ін.). Друга форма обов’язкового страхування припускає

страхування за рахунок бюджетних коштів і виступає як особисте (співробі-

тників державних органів — міліції, податкової служби, митної служби,

прокуратури та ін.) і майнове (на випадок заподіяння збитку знищенням або

ушкодженням майна у зв’язку зі здійсненням службової діяльності).

Законодавство, встановлюючи основні напрямки державного регулю-вання у сфері обов’язкового страхування, виходить із єдності основних кри-теріїв, порядку й умов здійснення обов’язкового страхування.

Загальнообов’язкове страхування — це одна з форм страхування, яка виникає на підставі закону. Встановлюючи цю форму, держава виділяє най-більш значимі та важливі для суспільства цілі й завдання, реалізація яких пов’язана не тільки з інтересами окремих страхувальників, але і всієї дер-жави. Обов’язкове державне страхування виступає у формі соціального страхування, яке регулюється спеціальним законодавством України.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування — це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що містить матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, частко-вої або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, пе-редбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються сплатою страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі — ро-ботодавець), громадянами, а також бюджетними та іншими джерелами, пе-редбаченими законом.

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне со-ціальне страхування3, відповідно до Конституції України, визначають прин-

1Див.: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р., № 435-IV // Відо-мості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

2Див.: Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті: Постанова КМУ від 14.08.1996 р., № 959 // СП України. — 1996. — №16. — Ст. 451.

3Див.: Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове дер-жавне соціальне страхування» від 14.01.1998 р., № 16 // Відомості Верховної Ради Укра-їни. — 1998. — № 23. — Ст. 121.

ципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади загальноо-бов’язкового державного соціального страхування громадян в Україні.

Залежно від страхового випадку існують такі види загальноо-бов’язкового державного соціального страхування:

а)         пенсійне страхування1;

б)         страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами,

зумовленими похованням2;

в)         медичне страхування;

г)         страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного за-

хворювання, що призвели до втрати працездатності3;

д)         страхування на випадок безробіття4;

е)         інші види страхування, передбачені законами України.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється обов’язкове державне соціальне страхування.

Страховиками є цільові страхові фонди з пенсійного страхування5, медичного страхування та ін. Страхові фонди як органи, що здійснюють управління окремими видами обов’язкового державного соціального стра-хування здійснюють збір і акумуляцію страхових внесків, контроль за вико-ристанням коштів, забезпечують фінансування виплат. Управління страхо-вими фондами здійснюється на паритетній основі державою і представниками суб’єктів соціального страхування. Державний нагляд у сфері обов’язкового державного соціального страхування здійснює спеціа-льно уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган ви-конавчої влади.