Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Правовий режим державних цінних паперів : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.3. Правовий режим державних цінних паперів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Державна заборгованість може виступати і фіксуватися у двох осно-вних формах:

1Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 41. — Ст. 598. 2Див.: Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. — М.: Юристъ, 1999. — С. 474–475.

1)         реєстрації в книзі державного боргу (борговій книзі);

2)         державних цінних паперах.

Реєстрація державного боргу в борговій книзі для України не є харак-терною. У державах, які використовують цю форму своєї заборгованості, у такий спосіб оформлюється незначна частина державної заборгованості, яку складають, насамперед, кредити емісійного банку уряду, інших державних органів, місцевих адміністрацій. Застосовується цей спосіб і на міждержав-ному рівні.

Особливістю цієї форми державної заборгованості є те, що вона не може продаватися або перепоступатися.

Основною формою державної заборгованості є державні цінні папери. Саме цей інститут регулює кредитні відносини між державою та юридич-ними і фізичними особами, які оформлюються через випуск і розміщення державних цінних паперів. Ринок державних цінних паперів є органічною частиною фінансової системи. Емісія державних цінних паперів більш зру-чна й ефективна, порівняно з запозиченням грошових ресурсів Національ-ним банком, та дозволяє оперативно здійснювати дії з управління держав-ним боргом. Держава, залучаючи додаткові ресурси, зміцнює вторинний ринок цінних паперів, що і забезпечує задоволення потреби в додаткових коштах переважно через емісію цінних паперів.

Державні внутрішні позики можуть оформлятися різними видами цін-них паперів: облігаціями державної внутрішньої позики, державними коро-ткостроковими облігаціями, казначейськими векселями, казначейськими зобов’язаннями, державними борговими товарними зобов’язаннями та ін. В Україні використовуються далеко не всі форми цих цінних паперів. Умови, порядок випуску державних цінних паперів регулюються Законом України від 30 серпня 1996 року. «Про державне регулювання цінних паперів в Україні»1.

Облігація — цінний папір, який свідчить про внесення її власником коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому термін з виплатою фіксовано-го відсотка.

Облігації поширюються серед підприємств і громадян на добровіль-них основах. Облігації внутрішніх і місцевих позик випускаються на пред’явника. Рішення про випуск облігацій внутрішніх і місцевих позик ви-носиться відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими радами. У цьому рішенні повинні бути визначені емітент, умови випуску і порядок ро-зміщення облігацій.

Облігації зовнішніх державних позик України — цінні папери, що ро-зміщуються на міжнародному й іноземному фондовому ринках, що підтве-рджують зобов’язання України відшкодувати їх пред’явникам номінальну

1Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 51. — Ст. 292.

вартість із виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій. Обліга-ції зовнішніх державних позик України можуть деномінуватися в конверто-ваній іноземній валюті. Подібні облігації оплачуються винятково в конвер-тованій іноземній валюті, згідно з умовами випуску, і можуть бути процентними, дисконтними, іменними, на пред’явника, з вільним або об-меженим оборотом. Емітентом зовнішніх державних облігацій України є держава в особі Міністерства фінансів. Кошти, отримані від їх розміщення, спрямовуються винятково до Державного бюджету України. Рішення щодо їх випуску приймається Кабінетом Міністрів України та оформлюється По-становою Кабінету Міністрів України, у якій зазначаються умови випуску (загальний обсяг випуску, номінальна вартість однієї облігації, валюта, тер-мін виплати, розмір доходу, строк погашення та ін.).

Казначейські зобов’язання України — вид цінних паперів на пред’явника, які розміщуються винятково на добровільних основах серед населення та свідчать про внесення їх власниками коштів до бюджету і на-дають право на одержання доходу. Казначейські зобов’язання бувають трьох видів:

а)         довгострокові (від 5 до 10 років);

б)         середньострокові (від 1 до 5 років);

в)         короткострокові (до 1 року).

Рішення щодо випуску довгострокових і короткострокових казначей-ських зобов’язань виноситься Кабінетом Міністрів України, короткостроко-вих — Міністерством фінансів України. У рішенні повинні визначатися всі умови випуску, розміщення, строки погашення. Кошти від реалізації казна-чейських зобов’язань спрямовуються на покриття поточних витрат Держав-ного бюджету.