Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.2. Податкова система України : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.2. Податкова система України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

Загрузка...

Аналіз правового режиму доходів, які надходять державі або органам місцевого самоврядування свідчить про те, що більшість із них є обов’язковими платежами, які становлять основу податкової системи Укра-їни. Вони містять різні форми (податки, збори, мито), які повністю закріп-люються за одним видом бюджету або розподіляються між бюджетами різ-ного рівня.

Усю систему платежів, що входять до податкової системи, можна поді-лити на податки і платежі податкового характеру. Якщо до першої групи на-лежать саме податки (на прибуток, на землю і т.ін.), то друга група складаєть-ся зі зборів і відповідних податкових платежів (мито, державне мито і т.ін.).

Податкова система — це сукупність податків, зборів та інших пла-тежів, законодавчо закріплених у певній державі; принципів, форм і методів їх встановлення, зміни або скасування; дій, що забезпечують їх сплату; кон-троль та відповідальність за порушення податкового законодавства1.

Важливо враховувати, що сформована податкова система загалом (як система податків) навряд чи зміниться принципово, тому що, переважно, вона відповідає світовій практиці. Однак специфічна ситуація спаду вироб-ництва та посилення кризи неплатоспроможності на фоні розвитку механіз-мів ринкового саморегулювання вимагають внесення до податкової системи значних змін, поступового її пристосування до процесів, основу яких стано-вить чіткий орієнтир, що визначає базу, — обсяг бюджетних витрат. Подат-кова система якраз і забезпечує основні надходження для покриття цих ви-трат.

1 Див.: Основы налогового права: Учеб. пособ. / Под ред. Кучерявенко Н. П. — Х.: Легас, 2003. — С. 40–42.

Незважаючи на тісний взаємозв’язок доходів держбюджету і податко-вих надходжень, необхідне їх чітке розмежування. Нерідко в спеціальній та популярній літературі як синоніми використовуються кілька термінів: «до-ходи держави», «доходи держбюджету» і «податкові надходження». Звичай-но, ці поняття важко розглядати ізольовано, але саме з урахуванням їх від-мінностей можна виявити зміст кожної категорії. Доходи держави відрізняє від доходів держбюджету відсутність прив’язки до будь-яких рамок, тоді як доходи держбюджету обмежені певним періодом (бюджетним) і чітко визна-ченими каналами надходжень (БК України). І тільки як один з каналів таких надходжень у дохідну частину державного бюджету законодавець передба-чає надходження за нормативами, затвердженими Верховною Радою Украї-ни. Але навіть ці надходження не складаються винятково з податків, тому що сюди також належить система зборів та платежів, які принципово відрізня-ються від податків і, власне кажучи, за механізмом нарахування.

Податки, збори, мито — все це обов’язкові платежі, яким можна дати загальне визначення. Це обов’язкові внески до бюджету відповідного рівня або до позабюджетного фонду, які вносяться платниками в порядку та на умовах, визначених законодавчими актами.