Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Учасники бюджетного процесу : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.2. Учасники бюджетного процесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

До учасників бюджетного процесу належать:

1.         Верховна Рада України, яка затверджує Основні напрямки бюджет-ної політики, на основі чого складається проект бюджету, розглядає проект бюджету та проект закону про державний бюджет, затверджує його. На ста-дії виконання бюджету контролює та вносить зміни, доповнення до Закону про Державний бюджет. На заключній стадії розглядає звіт щодо виконання державного бюджету та, в разі згоди, затверджує його. Верховній Раді України протягом всіх стадій бюджетного процесу допомагають всі її комі-тети, насамперед профільні, — Комітет з питань бюджету та Комітет з пи-тань фінансової та банківської діяльності1.

2.         Рахункова палата, до основних функцій якої належать:

1Див.: Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 р., № 116 // Відом. Верхов. Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 134.

•          контроль за виконанням законів України та постанов з фінансових питань, що були прийняті ВРУ, за фінансуванням загальнодержавних про-грам, виконанням державного бюджету України;

•          контроль за своєчасним та повним надходженням доходів до держа-вного бюджету, за квартальним розподілом доходів і видатків відповідно до показників, а також за видатками щодо обслуговування внутрішнього та зо-внішнього боргу України;

•          перевірка в межах компетенції кошторисів видатків, які пов’язані з діяльністю ВРУ, апарата ПУ та КМУ;

•          контроль за витрачанням коштів державними бюджетними устано-вами та організаціями, які здійснюють свою діяльність за межами України1;

•          контроль за використанням коштів державного бюджету та місце-вих бюджетів в частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень ор-ганів виконавчої влади щодо доходів та видатків (ст. 98 Конституції Укра-їни, Висновки Конституційного Суду України від 21 грудня 2000 р., № 4-в/2000)2.

3. Президент України як голова держави відповідно до статей 96, 106 Конституції України, визначає основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики, на яких ґрунтується бюджетна політика загалом.

До суб’єктів бюджетного процесу належать:

1.         Органи виконавчої влади (органи місцевого самоврядування, фі-нансові органи та органи фінансового контролю, органи, які сприяють збо-ру доходів та всіх обов’язкових платежів — органи державної податкової служби, митної служби та ін.).

2.         Державні позабюджетні фонди (створюються компетентними орга-нами та використовуються тільки за цільовим призначенням, наприклад, Пенсійний фонд України, Фонди соціального страхування та ін.).

3.         Розпорядники бюджетних коштів (бюджетні установи в особі їх ке-рівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бю-джетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету).

4.         Бюджетні установи, державні та муніципальні установи, інші одер-жувачі бюджетних коштів.

5.         Банківські установи.

6.         Органи державного фінансового контролю.

Слід зауважити, що основним принципом діяльності суб’єктів бю-джетних правовідносин є забезпечення дотримання публічного фінансового інтересу та соціальна спрямованість бюджетних повноважень.

1Див.: Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 р., № 315 // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212

2Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141; Офіційний вісник України. — 2000. — № 52. — Ст. 2276.