Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Поняття та зміст бюджетного процесу його учасники : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.1. Поняття та зміст бюджетного процесу його учасники


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

За допомогою саме процесуальних норм бюджетного права держава ретельно регламентує порядок отримання доходів, їх розподіл між різними бюджетами та використання. Такі норми відзначаються тимчасовим харак-тером. Кожен бюджет проходить свій цикл: складання прогнозних показни-ків, основних напрямків бюджетної політики на запланований рік, на їх під-ставі — проекту бюджету та проекту закону про Державний бюджет, розгляд проекту Верховною Радою України в трьох читаннях, затвердження закону про бюджет. З початком планованого бюджетного періоду почина-ється виконання бюджету та триває до 31 грудня, а вже після закінчення бюджетного року починається стадія складання, розгляду та затвердження звіту про виконання бюджету. Тільки після прийняття Верховною Радою України чи відповідною місцевою радою рішення щодо звіту про виконання бюджету, цикл за одним бюджетом вважається закінченим. Тобто, бюджет-ний цикл, на відміну від бюджетного періоду, який дорівнює календарному року, триває близько трьох років.

Стаття 2 БК України визначає поняття бюджетного процесу як рег-ламентовану правовими нормами діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування щодо формування бюджету, його виконання, а також складання, розгляду та затвердження звіту щодо його виконання. Ві-дповідно до ст. 19 БК України весь бюджетний процес поділяється на від-повідні етапи діяльності — стадії, а саме:

1. Складання проектів бюджетів. Право складання проекту бюджетів належить лише органам виконавчої влади. Кабінет Міністрів розробляє проект закону про Державний бюджет України. Відповідальним за підгото-вку проекту є міністр фінансів України, який на підставі основних макропо-казників економічного та соціального розвитку України на наступний бю-джетний період та аналізу виконання бюджету в поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету, прогнозує обсяги фінансування бюджету з метою надання пропозицій до проекту Державного бюджету України.

На основі аналізу й оцінки таких показників Кабінет Міністрів Украї-ни подає до Верховної Ради України проект Основних напрямків бюджет-ної політики на наступний бюджетний період не пізніше, ніж за три дні до початку парламентських слухань з питань бюджетної політики.

Національний банк України до 1 квітня готує та подає до Верховної Ради України й Кабінету Міністрів України проект основних засад грошо-во-кредитної політики й проект свого кошторису на наступний рік.

За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Відповідно до Основних напрямків бюджетної політики, Кабінет Мі-ністрів України організовує розроблення проекту Державного бюджету. З метою підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету Міністерст-во фінансів України розробляє та доводить до головних розпорядників бю-джетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів. Після цьо-го Міністерство фінансів України аналізує отримані від головних розпорядників запити й пропозиції щодо обсягу видатків, визначає їх відпо-відність Основним напрямкам бюджетної політики та готує проект закону про Державний бюджет України, який подає на розгляд до Кабінету Мініс-трів України.

Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення проек-ту закону про Державний бюджет та подає його до Верховної Ради України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.

Організація підготовки місцевих бюджетів належить до відання Ради Міністрів АРК і органів виконавчої влади відповідних рад. Міністерство фінансів України доводить до місцевих органів влади розрахунки прогнозо-ваних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їхнього визначення та інші показники, необхідні для підготовки проектів місцевих бюджетів.

Виконавчі органи АРК, місцеві державні адміністрації та інші місцеві органи виконавчої влади на підставі доведеної інформації розробляють про-гнозовані показники економічного й соціального розвитку відповідних ад-міністративно-територіальних одиниць, які є основою для складання проек-тів місцевих бюджетів. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної ради схвалює Рада Міністрів АРК, місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної ради.

2. Розгляд та прийняття закону про державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети. Не пізніше, ніж через п’ять днів після подан-ня КМУ проекту закону про Державний бюджет до Верховної Ради, міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України. Комітет Верховної Ради з питань бюджету аналізує його щодо від-повідності нормам БК України, Основного напряму бюджетної політики на наступний бюджетний період, а також пропозиціям Верховної Ради до Ос-новних напрямків. У разі невідповідності проекту закону про Державний бюджет зазначеним нормам Верховна Рада України може прийняти моти-воване рішення щодо його відхилення. В цьому випадку КМУ протягом тижня має доопрацювати його та подати на повторний розгляд до Верхов-ної Ради України з обґрунтуванням внесених змін.

Після прийняття до розгляду поданого проекту не пізніше 1 жовтня проект закону про Державний бюджет розглядається народними депутата-ми, комітетами, фракціями, групами Верховної Ради України, які форму-люють свої пропозиції та подають їх до Комітету Верховної Ради з питань бюджету та призначають своїх представників для роботи в Комітеті.

Надані пропозиції мають бути розглянуті Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня. Результатом такого розгля-ду є Висновок і пропозиції щодо проекту закону й таблиці пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи, які пропонують підтримати або відхилити.

Перше читання проекту закону про Державний бюджет має відбутися до 20 жовтня (25 жовтня, якщо проект був відправлений на доопрацювання в КМУ). Його починають із доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету про Висновки й пропозиції до проекту закону про Держа-вний бюджет, після чого відбувається голосування. Затвердження рішення Верховною Радою України щодо Висновків вважають прийняття проекту за-кону про Державний бюджет у першому читанні, а схвалені Висновки набу-вають статусу Бюджетних Висновків Верховної Ради України та мають бути враховані КМУ під час підготовки проекту до другого читання.

Друге читання (3 (8) листопада) розпочинається із доповіді міністра фінансів України щодо доопрацьованного проекту. Під час другого читання затверджуються загальний обсяг дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету з подальшим постатейним голосуванням, обсяг між-бюджетних трансфертів. Інші статті проекту, які не були прийняті в друго-му читанні, переносять на розгляд у третьому читанні.

Третє читання повинне відбутися не пізніше 25 листопада року, що передує плановому. На цьому засіданні проводять голосування щодо стат-тей, не прийнятих у попередньому читанні, та щодо проекту загалом. Закон про Державний бюджет має бути прийнятий Верховною Радою України до грудня року, що передує плановому.

Після офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України не пізніше ніж у двотижневий термін рішенням Верховної Ради АРК затверджується бюджет АРК, рішеннями відповідних рад — бюджети обласні, районні, міські (м. Києва та Севастополя), міст республіканського та обласного значення. Далі, також не пізніше ніж у двотижневий термін, затверджуються бюджети міст районного значення, районів у містах, сели-щні та сільські.

3. Виконання бюджету, в тому числі за необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети. Відповідно до ст. 115 Конституції України і ст. 47 БК України КМУ забез-печує виконання Державного бюджету. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію й управління процесом виконання Держав-ного бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з пи-тань виконання бюджету.

Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відпо-відні виконавчі органи не створені) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів.

Державний і місцевий бюджети виконують за відповідними розписа-ми. Бюджетний розпис — це документ, у якому встановлений розподіл до-ходів і фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпоряд-никам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації. Державний бюджет України виконують за розпи-сом, який затверджує міністр фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності закону про Держав-ний бюджет. До затвердження розпису міністром фінансів України затвер-джується тимчасовий розпис на відповідний період.

Розписи місцевих бюджетів складають фінансові управління на міс-цях і затверджують відповідні керівники місцевого фінансового органу.

Бюджетні розписи складають відповідно до загального й спеціального фондів бюджету, в розрізі головних розпорядників коштів. Своєю чергою, бюджетні розписи поділяють на річні, квартальні та місячні. Затверджені розписи передають Державному казначейству та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Державне казначейство протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для підготовки та затвердження кошторисів, планів асигнувань і планів використання бюджетних коштів.