Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Поняття бюджету та бюджетної системи України : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.1. Поняття бюджету та бюджетної системи України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Для виконання завдань і функцій, визначених Конституцією України, державі необхідні матеріальні ресурси, які в умовах товарно-грошових від-носин, ринкової економіки мають грошове вираження. Грошові кошти пот-рібні усім без винятку державам, і вони їх одержують із централізованих фондів — бюджетів, що є в їх розпорядженні.

Бюджет як централізований фонд, з якого протягом певного періоду можна фінансувати потреби, пов’язані з повсякденною діяльністю, необхід-ний як державі, так і всім органам місцевого самоврядування, що здійсню-ють владні повноваження на відповідній території.

Слід звернути увагу на те, що слово «бюджет» має декілька значень1.

Бюджет як економічна категорія — це сукупність суспільних (еко-номічних) відносин у формуванні, розподілі та використанні централізова-ного фонду коштів на рівні держави й органів місцевого самоврядування, необхідних державі та місцевому самоврядуванню для виконання ними за-вдань і функцій.

Бюджет як правова категорія — це основний фінансовий план фор-мування, розподілу та використання централізованого грошового фонду ві-дповідної території, що затверджується відповідним представницьким ор-ганом державної або місцевої влади.

Бюджет як політична категорія — дозвіл парламенту уряду на фор-мування та використання державних коштів.

Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну сис-тему, становить один календарний рік. Законодавство кожної держави вста-новлює не тільки тривалість бюджетного періоду, але і термін, до якого за-кон про бюджет необхідно прийняти. Так, ст. 44 БК України закріплює, що

1Див.: Финансовое право. Учебник / Под ред. Н. И. Химичевой. — М.: БЕК, 1995. — С. 108–110; Рыжкова Е. А. Бюджетное право и процесс // Сб. научных трудов МГИ-МО. — М.: 2001. — Вып. 2. — С. 42; Финансовое право: Учеб. пособ. / Под ред. Е. Ю. Грачевой и Г. П. Толстопятенко. — М.: Проспект, 2003. — С. 63.

закон про Державний бюджет України приймається до 1 грудня року, що передує плановому1.

Стаття 96 Конституції України передбачає можливість прийняття бю-джету на інший період, ніж передбачено Бюджетним кодексом України2. Так, ст. 3 БК України встановлює обставини, за яких бюджетний період може бути іншим, ніж з 1 січня до 31 грудня, а саме:

•          введення воєнного стану;

•          оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцево-стях;

•          оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, необхідність усунення природних чи техногенних катастроф.

Таким чином, неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення ін-шого бюджетного періоду.

Бюджетна система України — це побудована на економічних відно-синах, державному устрої та врегульована правовими нормами сукупність видів бюджетів. Структура бюджетної системи України визначається ст. 5 Бюджетного кодексу України. В основу її побудови покладений адміністра-тивно-територіальний устрій держави.

Таким чином, бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами визнаються бю-джети АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бю-джети місцевого самоврядування (бюджети територіальних громад, сіл, се-лищ, міст та їх об’єднань).

Правом на бюджет наділяється орган, який очолює певну терито-рію — держава, область, район. Цей орган затверджує відповідний бюджет, надаючи основному фінансовому плану правову форму закону або рішення місцевого органу самоврядування.

Для прогнозування, аналізу економічного та соціального розвитку держави, адміністративно-територіальних утворень, розрахунків соціальних та фінансових нормативів, аналізу ефективності бюджетних витрат та об-ґрунтування виділення допомоги бюджетам в Україні на державному, обла-сному, районному та міському (з районним поділом) рівнях складається зведений (консолідований) бюджет (ст. 6 БК України).

Стаття 13 БК України передбачає поділ Державного бюджету на зага-льний та спеціальний фонди.