Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Незалежний фінансовий контроль : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.3. Незалежний фінансовий контроль


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Значні якісні перетворення в економічних відносинах в Україні, ви-никнення та розвиток господарських структур, заснованих на недержавних формах власності, спричинили необхідність утворення адекватних органів фінансового контролю. Застосування аудиторської форми контролю дає можливість поєднувати інтереси держави та недержавних суб’єктів госпо-дарювання без додаткових затрат бюджетних коштів на контролюючу дія-льність, що в умовах постійного дефіциту державних фінансових ресурсів є надзвичайно важливим.

Відповідно до ст. 4 Закону України від 22 квітня 1993 року. «Про ау-диторську діяльність», аудит визначений як перевірка публічної бухгалтер-ської звітності, обліку первинних документів та іншої інформації щодо фі-нансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам2.

Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських пере-вірок (аудиту) і пов’язаних з ним експертиз, консультацій з питань бухгал-

1Див.: Закон України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р., № 2939 // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 13. — Ст. 110. 2Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23. — Ст. 243.

терського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб. Прибуток (дохід) від аудиторської діяльності оподатковується відповідно до чинного законо-давства.

Аудит може здійснюватись:

1)         індивідуально: для здійснення аудиторської діяльності аудитор од-ноособово на підставі чинного сертифікату повинен отримати ліцензію. Право на отримання сертифікату мають фізичні особи, які здобули вищу освіту, певні знання з питань аудиту та досвід роботи не менше трьох років поспіль на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста (термін чинності сертифікату та ліцензії не перевищує п’ять ро-ків);

2)         аудиторською фірмою: це організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається на-данням аудиторських послуг. Аудиторські фірми створюються на основі будь-яких форм власності. При цьому слід звернути увагу на те, що ауди-торській фірмі дозволяється здійснювати аудит лише за умови, якщо у ній працює хоча б один аудитор (керівником такої фірми може бути лише ауди-тор);

3)         аудиторською спілкою: аудитори України мають право об’єднатися в громадську організацію за професійними ознаками — Спілку аудиторів України.

Аудит проводиться за ініціативою суб’єктів господарювання (ініціа-тивний аудит), а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов’язковий аудит).

Підставою проведення аудиту є укладання договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Виконання аудитором (аудиторсь-кою фірмою) договору визначається актом прийому — здавання аудиторсь-кого висновку.

Аудиторський висновок — це офіційний документ, засвідчений під-писом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається у вста-новленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок щодо достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодав-ству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Обов’язкове проведення аудиту передбачене:

а) для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звіт-ності комерційних банків, кооперативів, товариств та інших суб’єктів гос-подарювання незалежно від форм власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ і організацій, що пов-ністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підп-риємницькою діяльністю (обов’язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності господарюючих суб’єктів із річним господарським обігом ме-нше двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки);

б)         для перевірки фінансового стану засновників комерційних банків,

підприємств з іноземними інвестиціями акціонерних товариств, холдінго-

вих компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансо-

вих посередників;

в)         для емітентів цінних паперів;

г)         для державних підприємств при здаванні в оренду цілісних майно-

вих комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форм власно-

сті;

д)         при порушенні питання про визнання неплатоспроможним або ба-

нкрутом.

Проведення аудиту є обов’язковим також в інших випадках, передба-чених законами України.

Усі господарюючі суб’єкти, для яких законодавством встановлене обов’язкове проведення аудиту, зобов’язані до першого грудня поточного року повідомити відповідним податковим інспекціям про укладення дого-вору на аудиторську перевірку.

У разі виявлення недоліків чи порушень аудитори не наділені правом застосовувати санкції щодо керівництва господарюючого суб’єкта Як вже зазначалося, результатом їх перевірки є аудиторський висновок, який міс-тить думку аудитора щодо достовірності фінансової бухгалтерської звітнос-ті. Максимум, що може зробити аудитор при виявленні суттєвих недоліків чи порушень, — це надати негативний аудиторський висновок.

При аудиті перевірка проводиться з відома суб’єкта, що перевіряється і повністю незалежна від державних керуючих структур. Аудиторське об-слуговування гарантує конфіденційність та зберігання аудиторської таєм-ниці.

Аудиторські перевірки не виключають здійснення державними пода-тковими органами контролю за дотриманням податкового законодавства і виконання контрольних функцій іншими суб’єктами, уповноваженими на це законами України.

Органом контролю за діяльністю аудиторських фірм і окремих ауди-торів в Україні є Аудиторська палата України, яка здійснює сертифікацію та ліцензування суб’єктів, що мають намір займатися аудиторською діяль-ністю; затверджує програми підготовки аудиторів, норми та стандарти ау-диту; реєструє аудиторські фірми та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги.