11.2. Облік довгострокових зобов’язань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

 

Довгострокові зобов 'язання

 

Довгострокові кредити банків - сума заборгова-ності підприємства бан-кам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням

 

Інші довгострокові фі-нансові зобов'язання -сума довгострокової за-боргованості підприємст-ва щодо зобов'язання із залучення позикових ко-штів (крім кредитів бан-ків), на які нара-ховуютьсявідсотки

 

Відстрочені зобов'язання

податкові сума пода-тків на прибуток, що під-лягають сплаті в майбуг-ніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

 

Інші довгострокові зобо-в'язання - сума інших зобов'язань, які відпові-дають критеріям визнан-ня довгострокових зо-бов’язань

Умови втнання:

зобов’язання на які нараховуються відсотки та які підлягають пога-шенню протягом дванадцяти міся-ців з дати балансу, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвер-дження фінансової звітності існує угода про переоформлення цих зо-бов'язань на довгострокові; зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення пе-вних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника, умови якої порушені, якщо:

позикодавець до затвердження фі-нансової звітності погодився не ви-магати погашення зобов'язання вна-слідок порушення; не очікується виникнення подаль-ших порушень кредигної угоди про-тягом дванадцяти місяців з дати ба-лансу

 

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відобража-юісяубалансізаїхтеперішньою вар-тістю, тобто дисконтованою сумою майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка. як очікується, буде необхідна для по-гашення зобов'язання у процесі зви-чайної діяльності підприємства

Схема 11.2. Класифікація, умови визнання довгострокових

зобов'язань

Відповідно до Господарського кодексу України у сфері господарювання мо-жуть використовуватися банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та

Банківський кредит - будь-як! зобов'язання банку надати певну суму грошей, набути право вимоги боргу, гарантш, продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованості або на зобов'язання щодо сплати процентів та інших зборів з такої суми

Кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укла-дається мш кредитором і позичальником у письмовш ф«£мі. У кредитному договор! передбачаккся мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видач! та погашення, види за&зпечення зобов'язань позичальника, відсотков! ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видач! ти погашення кредиту

. клопотання (заяву), в якому зазначаються характер кредитної угоди, мета викори-

стання кредшу, сумапозички истрок корис^уванш нею: . техніко-економічне обірунтування кредитного заходу та розрахунок економічно-

го ефекту від його реалізації; . інші необхідні документа, до яких, зокрема, можуть належати копії докуменіів,

що обгруетеГуІь необидшсть шримання кредшу (рахуеки-фаюури на поста-

чання товару або обладншня, задля придбан^Хк &реться кре^, договори):

приємс^а); . документа про підтвердження державної реєсграції (включаючи установчі доку-

меши, шформаіХ щодо посадових ocffi та & повноважень; тощо), вдентифіка-

щйнийкодзпднозЄдиним державним реєстром шдприємсівтаоргашзащй

України; . реквізити банку, в якому відкрито рахунок, та номер банйвського рахунку

Для зниження ступеня ризику банк надає кредит позичальникові за наявності гарантії платоспроможного суб'єкта господаїювання чи поручительства ш-шого банку, під заставу належного позичальников! майна, пщ ішш гарантії, прийнят! у банктськш практищ. 3 цією метою банк має право попередньо вивчити стан господарської дшльності позичальника, його платоспроможність та спрогнозувати ризик непогашення кредиту

Кредити надаються банком під відсоток, ставка якого, і як правило, не може бути нижчою від відсоткової ставки і за кредитами, які бере сам банк, і відсо-ткової ставки, що виплачується ним по депозитах. Надання безвщсоткових кредитів забороняється, крім випадків, передбачених законом

Схема 11.3. Умови надання банківських кредитів

Банк здійснює контроль за виконанням умов кредитного дого-

 

                         Улювгі приттстіч гредиг""" л"-»""'»           

                                              

1 '                                і'

Кредитодавець має право: 1) у разі якщо позичальник не виконує свіх зобов'я-зань, передбачених кредитним догово-ром,зупинити подальшу видачу кредиту відповідно до договору.

2)         відмовитися від надання позичальни-

ку передбаченого договором кредиту

частково або в повному обсязі у разі

порушення процедури визнання позича-

льника банкротом або за наявності ін-

ших обставин, що явно свідчать про те,

що наданий позичальнику кредит своє-

часно не буде повернено ;

3)         у разі порушення позичальником

установленого кредитним договором

обов'язку цільового використання кре-

диту відмовитися від подальшого креди-

тування позичальника за договором                                 Позичальник має право відмовитися від отриман-ня кредиту частково або в повному обсязі, повід-омивши про це кредито-давця до встановленого договором строку його наданм, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно зі ст.253 Цивільного кодек-су України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної ка-лендарної дати або на-стання події, з якою по-в'язано початок строку

            і           '          

Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін при істотному порушенні договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором чи законом (істотним є таке порушення сторо-ною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона знач-ною мірою по бавляється того, на що вона розраховувІла при укладенні договору). Згідно зі ст.653 Цивільного кодексу України у разі зміни до-говору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо, a у разі розірвання до-говору зобов'язаннясторін припиняються

Схема 11.4. Умови припинення кредитних договорів

Рахунок50 «Довгострокові

позики»

 

~=

позиками банків та ін-

шими залученими по-

зиковими коштами від

інших осіб, які не є

поточнимизо-

бов'язаннями

За дебетом рахунку

Погашення забо-

ргованості за позикамитапе-

реведення до

сІладупоточної

заборгованостіза

довгостроковими

зобов'язаннями

За кредитом рахунку

Суми одержаних довгострокових позик,переведення корошострокових позик до складу довгострокових

Субрахунки: 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті» - для ві-дображення суми довгострокової заборгованості банкам за наданий

кредит в національнійвалюті;

502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті» - для відо-

браження суми довгострокової заборгованості за наданий кредит в

іноземнійв^юіі;

503      «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валю-

ті» - для відображення суми відстроченої заборгованості банкам за

кредит в національній валюті, термін погашенм якої відстрочено;

504      «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті» -

для відображення суми відстроченої заборгованості банкам за кредит

в іноземній валюті, термін погашення якої відстрочено;

505      «Інші довгострокові позики в національній валюті» - для відо-

браження суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із

залучення позикових коштів (крім кредитів банків) в національній

валюті;

506      «Інші довгострокові позики в іноземній валюті» - для відобра-

ження суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із за-

лучення позикових коштів (крім кредитів банків) в іноземній валюті

Схема 11.5. Призначення та побудова рахунку 50 «Довгострокові позики»

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Інші довгострокові позики

Довгострокові зобов’язання із залу-чення позикових коштів (крім кре-дитів банків) від інших юридичних або фізичних осіб, на які нарахову-ються відсотки

 

Довгострокові векселі видані

Довгострокові зобов’язання перед постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, оіїимані послуги заборгованість за якими забезпечена виданими довгостро-ковими відсотками векселями

 

Довгострокові 30-

бов’язаннязаоблі-

гаціями

Довгострокові боргові зобов’язання за вилученими та сплаченими влас-ними облігаціями

Схема 11.6. Класифікація інших довгострокових фінансових зобов’язань

Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплати-ти після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю)

I

Умова про розрахунки у вексельній формі за товари (роботи, послуг) повинна міститись в тексті письмового договору (або додаткової угоди до нього)

1

На момент емісії векселя повинна відбутися поставка товарів (надання послуг, виконання робіт)

1

Сума, зазначена в векселі не може перевищувати заборговано-сті емітента за фактично придбаний товар (надані послуги, ре-зультати робіт)

I

При емісії векселя необхідні документи:

. акт приймання - передачі векселів;

. довіреність на одержання цінностей (векселів);

. довіреність на підписання векселів;

• реєстр виданих векселів

Схема 11.7. Умови видачі (емісії) простого векселя

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані»

==S

торами за одержані матері-Ільніцінності,виконані

роботи, отримані послуги

тазаіншимиопераціями, заборгованістьзаякими

забезпечена виданими век-

селями та не є поточним

зобов’язанням

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Погашення

заборгова-

ностізабезпе-

ченої виданим

векселем        Видача векселя

в забезпечення

за одержані

матеріальні

цінності,по-

слуги,вшсона-

ніроботитаза

іншимиопера-

ціями

Субрахунки:

511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті» - для

відображення суми довгострокової заборгованості за одержані ма-

теріальні цінності, послуги виконані роботи, забезпеченої видани-

ми довгостроковими векселями в національній валюті;

512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті» - для відо-

браження суми довгострокової заборгованості за одержані ціннос-

ІІ; послуги, виконаноїроботи, забезІеченої виданими довгостроко-

вими векселями в іноземній валюті

Схема 11.8. Призначення та побудова рахунку 51 «Довгострокові векселі видані»

Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його власником фошей, вшначає відносини позики між власником облігації та емітен-том, підтвфджує зобов'язання емітента повфнуги власникові обліга-ції її номінальну вартість у іюредбачений умовами розміщення обліга-цій сгрок та виішатиги доход за облігацією, якщо ішпе не передбачено умовамирозміщення

V He допускається розміщення облігацій підприємств для формування і поповнення статугного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від про-дажу облігацій як результату поточної господарської діяльності

V Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу Облігації підприємств підтвфджують зобов'язання: емітента за ними та не дають право на участь в управлінні емітентом

▼ Юридична особа має право розміщувати облігації на суму, яка не пфевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забез-печення, що надаєгься їй з цією метою фетіми особами

*          :

Умови розміщення облігацій, що розміщуються акціонерним това-риством, можуть пфедбачати можливість їх конвфтації в акції акціо-нфноготовариства (конвертовані облігації)

Рішення про розміщення облігацій підприємств приймається відпо-відним органом управління емітенга згідно з нормами законів, що регулюють порядок створення, діяльності та припинення юридич-них осіб відповідної організаційно-правової форми

▼ Реєсфацію випуску облігацій підприємств здійснює Дфжавна комі-сія з цінних папфів та фондового ринку в установленому нею порядку

Схема 11.9. Умови розміщення облігацій підприємств

Фінансові зобов’язання, як фінансові інструменти, первісно оціню-ються та відображаються за фактичною собівартістю

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зо-бов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю крім фінан-сових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань за похідними фінансовими інструменгами

Різниця між собівартістю та вартістю погашення - дисконт або премія при придбанні амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної сгавки відсотка

Ефектиена стаека еідсотка (при амортизації дисконту) =

Номінальна    Ставка + Дисконт : Кількіст

вартість          х          відсотказа       періодів <

облігацій        період облігацій

(Фактична собівартість        Номінальна вартість) : 2

розміщення облігацій +        облігацій

Ефективна ставка відсотка (при амортизації премії) ■■

Номінальна    Ставка            Премія :          Кількість

вартість          х          відсотказа       періодів обігу

облігацій        період облігацій

(Фактична собівартість        Номінальна вартість) : 2

розміщення облігацій +        облігацій

Схема 11.10. Оцінка фінансових зобов 'язань відповідно до П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

і

Призначення

„л,„Е^Р»У-

НКІВ 3 іншими осо-

бами за випущеними

та сплаченими влас-

ними облігаціями

строком погашення

більше дванадцяти

місяців з дати бала-

нсу

За дебетом рахунку

Погашення забор-

гованості зароз-

рахунками з влас-

никамиоблігацій;

амортизація пре-

мій; облік сум на-

даногодисконтуза

випущеними облі-

гаціями

За кредитом рахунку

Облік боргових

зобов'язаньза

номінальною

вартістю обліга-

цій; одержаних

премійзавипу-

щенимиобліга-

ціями; амортиза-

ціядисконту

Субрахунки:

521 «Зобов’язання за облігаціями» - для обліку боргових зо-

бов’язань за випущеними за сплаченими власнимиоблігаціями за

номінальною вартістю;

522      «Премія за випущеними облігаціями» - для обліку сум, одер-

жаних премій (перевищення вартості продажу облігацШ над їх но-

мінальною вартістю) за випущеними облігаціями;

523      «Дисконт за випуЬеншш облігаціями» - для обліку наданого

дисконту (перевищення номінальної вартості облігацій над вартіс-

тю їх продажу) за випущеними облігаціями

Схема 11.11. Призначення та побудова рахунку 52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями»

Інші довгострокові зобов’язання

Довгострокові 30-бов’язання з оренди

Довгострокові зобов’язання орен-

s 7ФШ»Г„Н,Д;ДОРВЄЦНДМУ ™z-

засоби та цілісні майнові комплек-

си

 

Інші довгострокові зобов’язання

Довгострокові зобов’язання перед

іншими кредиторами:

. суми поворотної фінансової до-помоги;

. відстрочені відповідно до діючого законодавства податки (збори, інші обов’язкові платежі)

Схема 11.12. Класифікація інших довгострокових зобов’язань

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

I

Призначення

цямизанеїборош,

активи,переданіна

умовах довгострокової

оренди

За дебетом рахунку

За кредитом рахунку

 

Погашення забор-гованості,переве-дення докорот-кострокових 30-бов'язань,списання тощо

Нарахування заборгованості перед орендода-

вцемза

одержані об’єкти

довгострокової

оренди

 

Субрахунш:

531 «Зобов'язаннязфінансової оренди»;

532 «Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів»

Схема 11.13. Призначення та побудова рахунку 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

Рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

I

Призначення

ЕІ§=

періодахвнаслідокви-

ншшеннятимчасовоїрі-

зниціміжбалансовою

вартістю активів або зо-

бов’язаньтаоцінкою

цих активів або зо-

бов’язань, яка викорис-

товується з метою опо-

даткування

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Зменшення від-строчених пода-

ТКОВИХ 30-

бов’язаньзара-

хунокнараху-

ванняпоточних

податкових зо-

бов’язань       Сума податку на

прибуток,що підлягаєсішатів майбутніх пері-одахвідповідно до оподаткову-ванихтимчасо-вих різниць

Визначення суми відстроченого податкового зобов’язання здійсню-ється згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток»

Схема 1.14. Призначення та побудова рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

Таблиця 11.1. Кореспонденція бухгалте’ських рахунків з обліку

            довгострокових зобовязань