Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.1. Визнання та класифікація зобов’язань : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

11.1. Визнання та класифікація зобов’язань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Фінансовий облік зобов'язань забезпечує користувачів ін-формацією про види зобов'язань, строки їх погашення для здій-снення аналізу складу і структури зобов'язань, їх зміни в дина-міці, для встановлення реальності погашення зобов'язань та розрахунку часткових показників фінансової стійкості та плато-спроможності підприємства з метою прийняття управлінських рішень.

 

яка виникла

То^Г^і^^жйУочі^Гт^Гіфи.

Зобов'язання - заборговашсгь собі економічні вигоди

Класифікаціязобов'язань:

Критеріїви-

знання: зобо-

в'язання ви-

знається, якщо

його оцінка

може буги

достовірно

визначена та

існує ймовір-

ність змен-

шення еконо-

мічних вигід у

майбутньому

внаслідок його

погашення

Довгострокові зобов'язання - зобов'язання, які повинні бути погашені протягом більше як дванад-цять місяців з дати балансу, або протягом періоду більшого ніж один операційний цикл з дати балан-су, якщо він більше дванадцяти місяців

Поточні зобов'язання — зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємст-ва або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу

Забезпечення — зобов'язання з невизначеними су-мою або часом погашення на дату балансу

Непередбачене зобов'язання:

• зобов'язання, що може виникнути внаслідок ми-нулих подій та існування якого буде підтвердже-но лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контро-лю;

. теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки мало-ймовірно, що для врегулювання зобов'язання по-трібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобо-в'язання не можна достовірно визначити

Доходи майбутніх періодів - доходи, отримані про-тягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

Схема 11.1 Критерії визнання та класифікація зобов 'язань відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання»