Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні терміни: : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Основні терміни:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Дивіденди - прибуток, одержаний платниками податку від здійснення корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді відсотків на акції або на внески до статутних капіта-лів, за винятком доходів, одержаних від торгівлі корпоративни-ми правами, та доходи від опфацій з борговими зобов'язаннями

Довгострокова позика - кредит банку у національній або іноземній ваЛІоті, строк повернення якого перевищує 12 місяців

Податкове зобов'язання - загальна сума податку, одер-жана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.

Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

Податковий прибуток (збиток) — сума прибутку (збит-ку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподат-кування за звітний період.

Поточний податок на прибуток — сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до по-даткового законодавства.

Посадовий оклад — норма оплати праці керівників, про-фесіоналів, фахівців та технічних службовців за місяць. Вста-новлюють у тому ж порядку, що і тарифні ставки робітників.

Тарифна заробітна плата — розмір заробітної плати, нарахованої працівнику, зважаючи на його кваліфікацію, за ви-конаний обсяг робіт певної складності або відроблений час та обчисленої за тарифними ставками відповідних розрядів тариф-ної сітки без урахування премій, доплат, надбавок та інших виплат.

Тарифний розряд — елемент тарифної сітки, що ха-рактеризує складність виконуваних робіт та рівень кваліфікації працівника, здатного виконувати роботу певної складності.

Тарифна сітка — сукупність кваліфікаційних тарифних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими ви-значають розмір тарифу ставок оплати праці працівників залеж-но від складності виконуваних робіт та кваліфікації працівників. Тарифна сітка має охоплювати працівників усіх професій та по-сад, які працюють на підприємстві: від некваліфікованих (1 та-рифний розряд) до керівників (найвищий тарифний розряд). При цьому кількість розрядів залежить від специфіки діяльності під-приємства, професійного складу працівників та їх кваліфікова-ності.

Тарифна ставка — елемент тарифної сітки, який визна-чає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці зале-жно від складності виконуваних робіт або кваліфікації (присво-єного йому тарифного розряду) працівника. Як правило, вста-новлюють денну або погодинну тарифну ставку в твердій сумі. Першу визначають у розрахунку на 8-годинний робочий день при нормальній тривалості робочого часу або, відповідно, на робочий день меншої тривалості при скороченій тривалості ро-бочого часу. На госпрозрахункових підприємствах тарифні ста-вки регулюються колективними договорами, а в установах, що фінансуються з бюджету, їх визначають відповідні органи ви-конавчої влади.

Тимчасова різниця — різниця між оцінкою активу або зобов'язання заданими фінансової звітності та податковою ба-зою цього активу або зобов'язання відповідно.