Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій      Дебет      Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій      Дебет      Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Відображено заборгованість з внеску до статуг-ного капіталу   46        40

2.         Відображено зарахування на поточний рахунок в банку грошових коштів, які внесені засновниками в погашення заборгованості з внесків до статуг-ного капіталу      311      46

3.         Відображено погашення заборгованості заснов-ників з внесків до статутного капіталу шляхом оприбуткування:                  

            - виробничих запасів           20        46

            - малоцінних та швидкозношуваних предметів    22        46

            - товарів         28        46

            - нараховано податковий кредит з ПДВ    641      46

4.         Відображено погашення заборгованості заснов-ників з внесків до статутного капіталу шляхом оприбуткування:                  

            а) основних засобів  152      46

            Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    641      46

            Основні засоби введені в експлуатацію    10        152

            б) нематеріальних активів   154      46

            Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    641      46

            Введено в господарський обіг об’єкт нематеріа-льних активів  12        154

5.         Відображено збільшення статутного капіталу в результаті продажу акцій за ціною, нижчою від їх номінальноївартості 421      40

6.         Відображено збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестування доходів, нарахованих їчасникам та засновникам товариства       671      40

7.         Відображено зменшення статутного капіталу че-рез викуп власних акцій у акціонерів з метою їх анулювання   40        451

8.         Відображено формування пайового капіталу за рахунок внесків членів споживчих товариств, кредитних спілок та інших суб’єктів відповідно до статутних документів у вигляді отриманих:                  

            - виробничих запасів           20        41

            - товарів         28        41

            - готівки до каси       301      41

            - грошових коштів на рахунки підприємства в банку      311      41

Зміст операцій           | Дебет ^Средит

9.         Відображено повернення пайових внесків членам спожиРвчиХ ховар/схв, кредитних сшлок ха інших суб’єкхів відповідно до статних докуменхів:                    

            - грошовими кошхами з каси          41        301

            - грошовими кошхами з рахунків підприємсхва в            41        311

10.       Відображено суму грошових кошхів, що надійш-ли в обмін на первісно розміщені акції, яка пере-вищуєномінальнувартістьакцій:                 

            - в касу товариства   301      421

            - на рахунки товариства в банку    311      421

11.       Відображено суму первісної вартості запасів, отриманих в обмін на первісно розміщені акцій що перевищує номінальну вартість акцій        20        422

12.       Відображено суму первісної дооцінки основних засобів 10        423

13.       Відображено вартість основних засобів, безопла-тноодержанихпідприємством        152      424

14.       Відображено формування резервного капіталу відповідно до установчих документів за рахунок нерозподіленогоприбутку    443      43

15.       Відображено використання резервного капіталу на покриття збитків підприємства  43        442

16.       Відображено прибутки, отримані внаслідок дія-льностіпідприємства  79        441

17.       Відображено збитки, отримані внаслідок діяльно-стіпідприємства       442      79

18.       Відображено використання прибутку на нараху-ваннядивідендіввласникамакцій     443      671

19.       Відображено списання непокритого збитку за рахунок пайового капіталу відповідно до статут-них документів     41        442

20.       Відображено використання грошових коштів з рахунків товариства в банках у акціонерів з ме-тою їх перепродажу, анулювання  451      311

21.       Відображено надходження на рахунки товариства в банках грошових коштів внаслідок здійснення перепродажуакцій    311      451

22.       Відображено зменшення статутного капіталу че-рез викуп власних акцій у акціонерів з метою їх анулювання   40        451

Аналітичний облік за рахунками ведеться

40 Статутний капітал

За видами капіталу, за кожним засновни-ком, учасником, акціонером тощо

 

41 Пайовий капітал

За видами капіталу

 

викорис-

42Додатковий вкладений капітал

43 Резервний капітал

И Л

За видами капіталу у розрізі субрахунків

За видами та напрямами

тання

 

44НерозподіЛеніприбУтки (непонритізбитки)

Урозршсубрахункт

 

45Вилученийкапітал

За видами акцій (вкладів, паїв) у розрі-зі субрахунків

 

46 Неоплачений капіталЗа в(дами розміщених неоплаче)их ак-

приємства

Регістри аналітичного обліку

I

I

I

 

Щ

(домість 5- )

Книга 1; -20, № К-20-1 для ра-

 

каштал»в6ухгалтерії

Таблиця 10.2. Розкриття інформації за рахунками для обліку

            власного капіталу у фінансовій звітності  

Код та назва ра-

хунку, субраху-

нку      Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

40 «Статутний капітал»       Баланс            Статугний капітал    300

 

            Звіт про влас-ний капітал    Графа 3           -

41 «Пайовий ка-пітал»         Баланс            Пайовий капітал       310

 

            Звіт про влас-ний капітал    Графа 4           -

42 «Додатковий капітал»     Баланс            Додатковий вкладений капітал      320

 

           

            Інший додатковий капі-

тал      330

 

            Звіт про влас-ний капітал    Графи 5,6       -

43 «Резервний капітал»        Баланс            Резервний капітал    340

 

            Звіт про влас-ний капітал    Графа 7           -

44 «Нерозподі-

лені прибугки

(непокриті збит-

ки)»     Баланс            Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)         350

 

            Звіт про влас-ний капітал    Графа 8           -

45 «Вилучений капітал»       Баланс            Вилучений капітал   370

 

            Звіт про влас-ний капітал    Графа 10         -

46 «Неоплачений капітал»   Баланс            Неоплачений капітал           360

 

            Звіт про влас-ний капітал    Графа 9           -