Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Облік власного капіталу : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

10.2. Облік власного капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Статутний капітал - це складова вкладеного зареєст-рованого капіталу.

Види вкладів до статутного капіталу

*          -

. кошти, у тому числі в іноземній валюті;

. рухоме майно (верстати, обладнання, оргтехніка, інвентар, сирови-

на, продукція, автомобілі та інші матеріальні цінності, які можна

вільно переміщувати в просторі і які не обмежені для обігу на те-

риторії України); . нерухоме майно (будівлі, споруди, будинки, квартири, земельні

ділянки, інші об'єкти, переміщення яких неможливо без їх знеці-

нення та зміни їх призначення);

•          права користування майном;

•          права користування землею, водою та іншими природними ресур-сами;

. майнові права на об'єкти інтелектуальної власності (літературні та художні твори, комп'ютерні програми і бази даних, винаходи, ко-рисні моделі, торгові марки тощо);

. майнові права (права вимоги);

. цінні папери (акції, облігації, ощадні та інвестиційні сертифікати

He можна вносити до статутного капіталу:

. бюджетні кошти;

•          кошти, отримані в кредит і під заставу (майно, яке знаходиться у заставі);

•          до статутного капіталу госптовариств - векселі;

•          до статутного капіталу госптовариств - права на земельну частку (пай) до 1 січня 2007 року;

. до статутного капіталу госптовариства - емітовані ним же облігації; . земельні ділянки, призначені для ведення селянського (фермерсь-

кого) господарства та іншого товарного сільськогосподарського

виробництва; . особисті немайнові права інтелектуальної власності; . майно, обмежене для обігу на території України

Схема 10.2. Види вкладів до статутного капіталу

Мінімальний розмір статутного капіталу

Лкціонерне товариство

1250 мінімальних зарплат, виходячи зі ставки мінімальної зарплати, що діє на момент створення товариства

 

повідшіьністю

100 мінімальних зарплат, виходячи зі ставки мі-німальної зарплати, що діє на момент створення товариства

 

повідшіьністю

100 мінімальних зарплат, виходячи зі ставки мі-німальної зарплати, що діє на момент створення товариства

 

Повне товариство

мінімальний розмір капіталу законом не передба-чений, однак сформувати його товариство зобо-в'язана Иого розмір і розмф частки кожного уча-сника повинні бути з^значен! в засновницькому договорі

 

Командитне товариство

мінімальний розмір капіталу в Законі не зазначе-ний, однак товариство його повинно сформувати. ЙогорозміР,розміР частки кожного повного уча-сника і сукупний розмф часток вкладникт іреба зафіксувати в засновницькому договорі

 

Пршатне під-приємство

мінімальний розмір статутного капіталу Законом не закршлений, але створити його пщприємству потрібно

 

Комуншіьне підприемство

встановлює місцева рада, яка створює підприємс-тво

 

Дочірне підприємство

ситуація та сама, що й у приватного підприємства

Схема 10.3. Мінімальний розмір статугного капіталу

Порядок формування статутного капіталу

Кожний учасник ТОВ або ТДВ - зобов'язаний внести до моме-

Якщо учасник ТОВ (ТДВ) не виконає свого зобов'язання з по-вної оплати частки, то за весь час прострочення він спла-чує10% річних від недовнесеної суми, якщо інше не передба-ч^ностатутом.Товариство повинно зменшитистатутнийкапі-тал і зареєструвати відповідні зміни у статуті або прийняти рішенняпроліквідацію

Особам, які підписалися на акції BAT, до дня скликання уста-новчих зборів слід віднести (з урахуванням попереднього вне-ску) не менше 30%, н менше 50%, якщо це акції ЗАТ номіналь-ної вартості акцій і не пізніше року після держреєстрації AT оплатити повну вартість акцій. У разі прос^рочення оплати акціонер також сплачує 10% річних від суми простроченого платежу, якщо інше не записано у статуті

Кожний вкладник командитного товариства зобов'язаний до моменту держреєстрації внести не менше 25% свого внеску Повних учасників командитного товариства це не стосується

Приватні підприємства, зафіксовані у статуті розмір статутно-го капіталу, сплачують повністю до державної реєстрації

Комунальним підприємствам мінімальний розмір статугного капіталу встановлює місцева рада, який сплачують до держав-ної реєстрації

Схема 10.4. Порядок формування статутного капіталу

Товариство має право змінювати (збільшувати або змен-

шувати) розмір статутного капіталу.

Рішення товариства про зміни розміру статутного капіталу

набирає чинності з дня внесення цих змін до державного

реєстру

Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасни-камисвоїхвклада(оплатиакцій), крім випадків, передбачених цим Закошм

Зменшення статутного капіталу при наяв-ності заперечень кредиторів товариства не

 

Способи збільшення статутного

1ЕЬ=з ■*—-

• внесення додаткових вкладів; . реінвестиція нарахованих ди-

товариств: збільшення номінальної вар-тості акцій;

здійснення додаткової емісії акцій

^§™r3raoSrrss-

•          учасники протягом першого року діяль-ності товариства не сплатили (внесли) повністю суму своїх внесків;

•          по закінченні другого або кожного на-ступного фінансового року вартість чи-стих активів виявляється меншою за статутний капітал;

. правонаступник (спадкоємець) відмов-ляється від вступу у товариство або учасники відмовляють йому в прийомі у разі, якщо статут передбачає обов’язковість одержання такої згоди;

•          учасник виходить із товариства;

•          одного із учасників виключають із то-вариства;

•          частка учасника придбана товариством і не реалізована протягом строку, встано-вленого статутом і законом;

•          звернено стягнення на частку учасника 2) в акціонерних товариствах

по закінченні другого і кожного насту-

пного фінансового року вартість чистих

активів виявляється меншою за статут-

ний капітал;

протягом року після викупу акцій това-

риство не змогло здійснити їх реаліза-

цію

Схема 10.5. Способи зміни розміру статутного капіталу

Рахунок 40 «Статутний капітал»

Призначення

рахунку:

дляоблікуіузагальнення

інформації про стан та

рух статугногокапіталу

підприємства

За дебетом рахунку

За кредитом рахунку

 

Зменшення (ви-

лучення) статут-

ного капіталу

Збільшення ста-тутного капіталу

Сальдо на рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу який зафіксовано в установчих документах підприємства

Схема 10.6. Призначення та побудова рахунку 40 «Статутний капітал»

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юри-дичних осіб, добровільно розмішених у товаристві для здійс-нення його фінансово-господарської діяльності, це складова ви-ісладеного, зареєстрованого власного капіталу.

Рахунок 41 «Пайовий капітал»

Призначення

рахунку:

для обліку і узагальнення

інформації про суми пайових

внесків членів споживчого

товариства, житлово-

будівельного кооперативу

кредитної спілки та інших

підприємств, що передбачені

установчими документами

За дебетом рахунку

За кредитом рахунку

 

Зменшення пайового капіталу

Збільшення пайового капіталу

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 «Пайовий капітал» обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вар-тості майна протягом діяльності підприємства

Схема 10.7. Призначення та побудова рахунку 41 «Пайовий капітал»

Додатковий капітал

Додаткоео екладений

капітал - сума внесків

засновників понад зареєс-

тровану частину, які

пов'язані з придбанням

корпоративних прав

Емісійний дохід - пов'язаний з придбанням акцій за ціною, вищою за їх номінальну вар-тість у акціонерних товарист-

вах

Інші внески засновників по-над зареєстрований статутний капітал - вносяться без рі-шень про зміну розміру ста-тутногокапіталу

 

Інший додатковий капі-тал - накопичений капі-тал, сформований внаслі-до^господарськоїдіяль-ностіпідприємства

Капітал від дооцінки необо-ротних активів - капітал сфо-рмований внаслідок дооцінки активів, яка здійснюється від-повідно до П(С)БО

Інший капітал - вартість ак-тивів, безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового ка-піталу

Схема 10.8. Складові додаткового капіталу

Рахунок 42 «Додатковий капітал»

для узагальненГінформації про суми на які вартісгь реалізації ви-пущених акцій перевищує їхню но-

За дебетом рахунку

За кредитом рахунку

ШІІІ

Зменшення

додаткового капіталу

Збільшення

додаткового

капіталу

421 «Емісійний дохід» - для відображення прибугку від продажу, випуску

тного каппалу,

424 «Безоппатно одфжані необоротні активи» - для відображення вартосгі

одфжаних обєкіів необоротних активів (окрім земпі) і при вибупі таких

акгивівіземпі; 425 «Ішішй додаіковий капііал» - для обліку ішпих видів додаікового ка-

пршначення, які сгворюються на шдприємствіСхема 9.9. Призначення та побудова рахунку 42 «Додатковий капітал»

Резервний капітал створюється у товариствах у розмірі, вставленому установчими документами, але не менше 25 відсо-тків статутного капіталу.

Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу пе-редбачається установчими документами, але не може бути мен-шим 5 відсотків суми чистого прибутку.

Рахунок 43 «Резервний капітал»

I

Призначення

рахунку:

для узагальнення інформа-

ції про стан та рух резерв-

ного капіталу підприємст-

ва, створеного відповідно

до чинного законодавства

та установчих документів

за рахунок нерозподіленого

прибутку

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Використання створенихрезер-вівдляпокриття непередбачених витрат,збитків, дляоішатибор-гівпідприємства уразійоголікві-дації    Створення резервів

Сальдо рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітногоперіоду

Схема 10.10. Призначення та побудова рахунку 43 «Резервний капітал»

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

A

для веденняобліку нерозпо-ділених прибутків чи не-

покритих збитків поточного та минулих років, а також

використаноговпоточному році прибутку

За дебетом рахунку

За кредитом рахунку

 

Збитки та ви-

користання

прибутку

Збільшення

прибуткувід

усквидівдія-

льності

Субрахунки:

441      «Прибуток нерозподілений» - для відображення наявності та

рухунерозподіленогоприбутку;

442      «Непокриті збитки» - для відображення непокритих збитків.

їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку,

резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо;

443      «Прибуток, використаний у звітному періоді» - для відобра-

ження розподілу прибутку між власниками (нарахування дивіде-

ндів), відрахувань в резервний капітал та іншого використання

прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у

кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та /

або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків

Схема 10.11. Призначення та побудова рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті) збитки»

Акціонерні товариства мають право викупити у акціонерів сплачені ними акції для їх подальшого перепродажу, анулю-вання з метою зменшення статутного капіталу за рахунок сум, що перевищують статутний капітал.

Реалізація або анулювання повинні бути здійснені в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибу-тку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів здійснюється без урахування придбаних акці-онерними товариствами власних акцій. Фактична собівартість акції власної емісії або часток викуплених товариством у його учасників формує вилучений капітал.

Рахунок 45 «Вилучений капітал»

I

Призначення

рахунку:

дляведенняоблікувилуче-

ногокапіталу,уразівикупу

власних акцій(часток)' у

акціонерів з метою їх пере-

продажу,анулювання(зме-

ншеннястатутногокапіта-

лу) тощо

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Фактична собі-вартість акцій власноїемісіїабо часток викупле-нихгосподарсь-кимтовариством уйогоучасників            Вартість ану-льованихабо перепроданих акцій (часток)

 

Субрахунки:

451 «Вилученіакції»;

452 «Вилучені вклади й паї»;

453 «Інший вилучений капітал»

Схема 10.12. Призначення та побудова рахунку 45 «Вилучений капітал»

Неоплачений капітал в сумі заборгованості власників (учас-ників) за внесками до статутного капіталу протягом першого року діяльності товариства з моменту державної реєстрації може складати:

-          в товариствах з обмеженою відповідальністю та товарист-ва з додатковою відповідальністю - не більше 50% суми внесків учасників товариств;

-          у відкритих акціонерних товариствах - не більше 70% но-мінальної вартості акцій;

-          у закритих акціонерних товариствах - не більше 50% но-мінальної вартості акцій.

Рахунок 46 «Неоплачений капітал»

Призначення

рахунку:

для узагальнення інфор-

маціїпрозміниускладі

неоплаченого капіталу

підприємства

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Заборгованість

засновників

(учасників) гос-

подарськогото-

вариствазавнес-

ками до статут-

ного капіталу Погашення заборгованості завнескамидо

статугного капіталу

Схема 10.13. Призначення та побудова рахунку 46 «Неоплачений капітал»

Таблиця 10.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

власного капіталу