Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Організація фінансового обліку на підприємстві : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

1.3. Організація фінансового обліку на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-нансові звітність в Україні» питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відпові-дно до законодавства та установчих документів

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпе-чення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регіс-трів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відпо-відно до законодавства та установчих документів

1

Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку забезпечити неухи-льне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку правомірних вимог бухгал-тера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів

Відповідальним особам за організацію обліку необхідно пам’ятати, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації

Схема 1.6. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємст-во самостійно обирає форми його організації

Створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалте-ром

Введення до штату підприємства посади бухгалтера

Ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах централі-зованою бухгалтерією

Ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах аудитор-ською фірмою

Користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи

Самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітно-сті безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовува-тися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися

Схема 1.7. Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємство самостійно:

Визначає облікову політику підприємства

Обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних

Розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управ-лінського) обліку і звітності

Розробляє систему і форми кошролю господарських операцій і визначає права працівників на підписання бухгалтерських доку-ментів

Затверджує правила документообороту

Затверджує технологію обробки облікової інформації

Затверджує додаткову систему субрахунків, які використовують-ся, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності, до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зо-бов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (Додаток А)

Затверджує порядок ведення аналітичного обліку та додаткову систему регістрів аналітичного обліку виходячи з потреб управ-ління

Може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відді-лення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бух-галтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства

Схема 1.8. Вимоги щодо організації бухгалтерського обліку

напідприємстві

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінан-сової звітності

+                    

Облікова політика визначається на основі положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно - правових актів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності

+                    

Питання встановлення облікової політики належить до компетенції власника (власників) підприємства, органу, уповноваженого управ-ляти державним майном, органу, уповноваженого управляти кор-поративними правами держави

+                    

Повноваження власника (власників) підприємства встановлювати облікову політику реалізується через визначення у розпорядчому документі переліку методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких нормативно - методична база передбачає більш ніж один їх варіант

+                    

Облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються на підприємстві статутні вимоги, якщо змінюються вимоги органу який здійснює функції з державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, або якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності

+          :

Облікова політика підприємства та її зміни розкриваються у примі-тках до річної фінансової звітності в описовій формі або прикла-данням копії розпорядчого документа про встановлення і змінення облікової політики

Схема 1.9. Основні вимоги до облікової політики підприємства

Розпорядчий документ про облікову політику складається виконавчим орга-ном управління підприємством і подається на затвердження (погодження) власнику (власникам), органу, уповноваженому управляти державним май-ном, органу, уповноваженому управляти корпоративними правами держави