Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій | Дебет |Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій | Дебет |Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

2.         Пред'явлено претензію постачальнику по вияв-лених невідповідностях кількості та якості това-рно - матеріальних цінностей       374      631

3.         Надходження грошових коштів в рахунок пога-шення раніше пред'явлених претензій          311      374

5. Розрахунки за еідшкодуеанням заеданих збиткіе

1.         Відображено частину суми шкоди від псування (нестачі) цінностей, заподіяної підприємству, яку має відшкодовувати особа          375      716

2.         Відображено частину суми шкоди, яку має від-шкодовувати винна особа та яку необхідно пе-рерахувати до бюджету       375      642

3.         Винна особа внесла до каси підприємства кошти для погашення заподіяної шкоди  301      375

4.         Перераховано частину суми заподіяної шкоди до бюджету        642      311

6. Розрахунки за позиками членам кредитнш спілок

1.         Видача позики членам кредитної спілки шля-хом видачі готівкових коштів з каси     376      301

2.         Видача позики членам кредитної спілки шля-хом перерахунку із рахунку підприємства в бан-

ку        376      311

3.         Погашення раніше отриманої членам кредитної спілки позики            

            - надходження готівки в касу          301      376

            - надходження грошових коштів на рахунок в банку       311      376

7. Розрахунки з іншими дебіторами

1.         Видача позик працівником з каси підприємства  377      301

2.         Нараховано дохід від реалізації інших оборот-них активів          377      712

3.         Нараховано дохід від реалізації необоротних активів      377      742

4.         Надходження грошових коштів на рахунок в банку від інших дебіторів            311      377

Аналітичний облік за рахунком 37 «Розрахунки з різними дебі-

торами» ведеться за кожним дебітором, за видами заборгова-

ності, термінами її виникнення й погашення

Регістри аналітичного обліку

Журнал 3 та відомість3.2. при журналь-нійформіоб-ліку

(Додаток Г)

I

Відомість 3-м (розділ I) приспроще-

нійформі обліку

I

Книга №К-10 за субрахунком 372,

книга№К-17засубраХунками'

371,373,374, 375 (крім дрібних не-

стач псування цінностей), 376, 377;

книга№К-19засубраХунком375

(дрібні нестачі, псування цінностей)

прикнижково-журнальній формі

обліку

Схема 9.16. Побудова аналітичного обліку за рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами» в бухгалтерії

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнів-

^•ву=^

c=«6^S^

складу інших операційних доходів.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву

сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною

списується з балансу з відображенням у складі інших операційних

витрат

Величина сумнівних боргів визначається виходячи з:

. платоспроможності окремих дебіторів;

. пигомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації

продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати; . класифікації дебіторської заборгованості

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуван-ням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленІям коефіцієнта сумнівності дая кожної групи. Коефіці-єнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фак-тичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітніперіоди

Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіці-єнта сумнівності відповідної фупи

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості ве-личина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резе-рву сумнівних боргів на ту саму дату

Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відо-бражається у складі інших операційних витрат

ЇУО

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»

Призначення

рахунку:

дляоблікурезервів

засумнівноюдебі-

торською заборгова-

ністю, щодо якої іс-

нує ризик неповер-

нення

 

w

За дебетом     За кредитом

рахунку           рахунку

Списання сумнівної Створення резерву

заборгованості з ра-  сумнівних боргівв

хункамиоблікудебі-   кореспонденції 3

торської заборгова-   рахунками обліку

ності або зменшення            витрат

нарахованих резервів          

укореспонденціїз      

рахунком обліку до- 

ходів  

 

Схема 9.18. Призначеннятапобудоварахунку38 «Резерв сумнівних боргів»

Таблиця 9.4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку резерву сумнівних боргів та списання безнадійної дебіторської

заборгованості

Зміст операцій | Дебет ^Средит

/. Створення резереу сумніених боргів

1. | Сформовано резерв сумнівних боргів 944 | 38

2. Списання безнадійну дебіторську заборгоеаність

1.         Списано за рахунок резерву дебіторської заборго-ваності покупців і замовників, яку визнано безна-дійною           38        361

            Одночасно сума списаної заборгованості відобра-жається на позабалансовому рахунку 071 «Списа-надебіторськазаборгованість»         071     

2.         Списано безнадійну дебіторську заборгованість покупців і замовників у разі недостатності резерву сумнівнихборгів        944      361

            Одночасно сума списаної заборгованості відобра-жається на позабалансовому »ахунку 071 «Списа-надебіторськазаборгованість"          071     

3.         Списано за рахунок резерву безнадійну іншу дебі-торськузаборгованість        38        377

            Одночасно сума списаної заборгованості відобра-жається на позабалансовому »ахунку 071 «Списа-надебіторськазаборгованість           071     

Аналітичний облік за рахунком 38 «Резерв сумні-

вних боргів» ведеться за кожним дебітором боржником або за термінами погашення дебітор-ської заборгованості

1

Регістри аналітичного обліку

Журнал3

(розділ I) при жу-

рнальній формі

обліку

Відомість 3-м

(розділ I) при

спрощеній формі

обліку

Книга№К-17при

книжково-

журнальній формі

обліку

Схема 9.19. Побудова аналітичного обліку за рахун-ком 38 «Резерв сумнівних боргів» в бухгалтерії

Таблиця 9.5. Узагальнення інформації за рахунками 16 «Довго-

строкова дебіторська заборгованість», 34 «Короткострокові век-

селі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»,

37 «Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних

            боргів» у фінансовій звітності         

Код та назва ра-хунку, субрахунку Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

16 «Довгострокова

дебіторська забор-

гованість»      Баланс            Довгострокова дебітор-ська заборгованість          050

34 «Короткостро-

кові векселі одер-

жані»   Баланс            Векселі одержані       150

36 «Розрахунки з

покупцями та замо-

вниками»       Баланс            Дебіторська заборгова-

ністьзатовари,роботи,

послуги

- первісна вартість    161

 

            Примітки до річної фінан-сової звітності   Дебіторська заборгова-ністьзатовари,роботи, послуги   940

37 «Розрахунки з різними дебітора-

ми»     Баланс            Дебіторська заборгова-ність за розрахунками:     

 

           

            - за виданими авансами      180

 

           

            - за нарахованими до-ходами         190

 

           

            - інша поточна дебітор-ська заборгованість          210

 

            Примітки до

річної фінансо-

вої звітності   Інша поточна дебітор-ська заборгованість            950

 

           

            Списаноузвітному році безнадійної дебі-торської заборгованості         951

38 «Резерв сумнів-них боргів»        Баланс            Резерв сумнівних бор-гів     162

 

            Примітки до

річної фінансо-

вої звітності   Списаноузвітному році безнадійної дебі-торської заборгованості         951