Зміст операцій Дебет;


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1. Одержання векселя в рахунок поставленш товарів, виконаних ро-біт, наданих послуг

1.         Відвантажено товари покупцеві     361      702

2.         Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ           702      641

3.         Списано собівартість реалізованих товарів          902      281

4.         Отримано простий вексель від покупця   341      361

5.         Нараховано відсотки по векселю (щомісячно)      373      732

6.         Відображено податкові зобов’язання з ПДВ         732      641

2. Погашення векселя векселедавцем

1.         Погашено вексель за номінальною вартістю        311      341

2.         Сплачено відсотки по векселю       311      373

 

Журнал 3 та відо-

мість 3.4. при жу-

рнальній формі

обліку

(Додаток Г)

Відомість 3-м

(розділ I) при

спрощеній формі

обліку

Книга№К-17при

книжково-

журнальній формі

обліку

 

Схема 9.9. Побудова аналітичного обліку за рахунком 34 «Короткострокові векселі одержані» в бухгалтерії

Первинні документи з обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Виникнення

заборгоеаності

Погашешя

заборгоеаності

 

Накладні; рахунки - фактури; акти прийнятих робіт, послуг; товарно-транспортні накладні; податкові накладні

Виписки банку з платіжними

дорученнями та ішпими пла-

тіжними         інструментами;

квитанції платіжного термі-налу; чеку регістрів розраху-нкових операцій; прибуткові касові ордера, векселя

Схема 9.10. Документування дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

I

Призначення

рахунку:

для узагальнення

інформації про

розрахунки з поку-

пцями та замовни-

ками за відванта-

женупродукцікх

товари, виконані

роботи та надані

послуги, крім забо-

ргованості, яка

забезпечена вексе-

лем

За дебетом рахунку

Продажна вартість реалі-зованої продукції, това-рів, виконаних робіт, на-даних послуг, яка вклю-чає податок на додану вартість, акцизи та інші

податки, збори

(обов’язкові платежі), що

підлягають перерахуван-

нюдобюджетутапоза-

бюджетних фондів та

включені до вартості ре-

алізації, а також узагаль-

нюється інформація про

розрахунки з учасниками

промислово-фінансової

фупи

3арГ^у0М

Сума платежів, які

надійшлинараху-

нки підприємства в

банківських уста-

новах, в касу та

інші види розраху-

нків

 

361 «Розрахунки /вЕми покупцями»;

362 «Розрахунки з іноземними покупцями»;

363 «Розрахунки з учасниками ФСП»

Схема 9.11. Призначення та побудова рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Таблиця 9.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,

послуги

Зміст операцій | Дебет | Кредит

/. Виникнення заборгованості

1.         Відвантажені покупцям:                 

            - готова продукція    361      701

            - товари         361      702

            - роботи, послуги     361      703

2.         Відображено податкове зобов’язання з ПДВ щодо реалізації:               

            - готової продукції    701      641

            - товарів         702      641

            - робіт, послуг           703      641

3.         Списано собівартість реалізованих:                      

            - готової продукції    901      26

            - товарів         902      28

            - робіт, послуг           903      23

2. Погашення та списання заборгованості

1.         Надходження грошових коштів від покупців:                  

            - до каси підприємства        301      361

            - на поточний рахунок в банку       311      361

2.         Отримано простий вексель від покупця -юридичної особи відповідно до умов догово-РУ 341      361

3.         Списано за рахунок резерву дебіторської за-боргованості покупців і замовників яку ви-знано безнадійною  38        361

4.         Списано безнадійну дебіторську заборгова-ність покупців і замовників у разі недостат-ностірезервусумнівнихборгів          944      361

5.         Списано дебіторську заборгованість по закін-ченню строку позовної давності          944      361

            Одночасно відображено на позабалансовому рахунку списану дебіторську заборгованість  071      -

Аналітичний облік за рахунком 36 «Розрахунки з

покупцями та замовниками» ведеться за субрахун-

ками, за кожним покупцем та замовником, за кож-

ним пред’явленим до сплати рахунком, за терміна-

ми виникнення та погашення заборгованості

I

Регістри аналітичного обліку

I           I

I

 

Журнал 3 та

відомість3.1.

при журнальній

формі обліку

Відомість 3-м

(розділ I) при

спрощеній фор-

мі обліку

Книги №№ К-

16, К-16апри

книжково-

журнальній фо-

рмі обліку

Схема 9.12. Побудова аналітичного обліку за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в бухгалтерії

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим акти-вом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначе-ної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою

Інша поточна дебіторська заборгованість

За виданими авансами - сума авансхв наданих шшим шдприемст-вам в рахунок виконання договірного зобов язання

За розрахунками з підзвітними особами - заборгованість працівни-ків, які одержали гроші (аванс) у підзвіт для проведення операційно - господарських витрат, а також на службові відрядження

За нарахованими доходами - заборгованість за належними до отримання підприємством доходів (відсотки, дивіденди, роялті то-що)

ям, а також за пред'явленими їм та визнаними штрафами, пенею.

неустойками  '

За відшкодуванням завданих збитків - заборгованість виявлених крадання грошових коштів

спілками

За розрахунками з іншими дебіторами - заборгованість за операці-ями, пов'язаними зі здійсненнями спільної діяльності (без створен-ня юридичної особи), за усіма видами розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), за ін-шимирозрахунками

Схема 9.13. Складіншоїпоточноїдебіторської заборгованості

Документальне оформлення іншої поточної дебіторської заборгованості

                                  

Виникнення:                                                 Погашення (чи списання):

• пл;тіжнідоручен-. випискибанку  «■        Розрахунки за виданими авансами            >          •          рахунки-фактури;

•          товарно- транспортні накладні;

•          накладні;

. поігаткгті няклялні

                       

           

           

 

• наказ п;о відря-                                                     

 

           

           

           

                        : ^Х^;ороїзд;

•          актизакупки;

. товарнічеки;

•          прибутковий касовий ордер;

•          касовакнига

 

            4          Розрахунки з

підзвітними

особами         »         

 

                                                          

 

                                  

 

•          договори;

•          розрахунки бухга-

лтерії                                                 

 

            «■        Розрахунки за нараховани ми доходами              

 

           

           

                       

           

           

                        •          платіжні доручення;

•          виписки банку;

•          прибуткові касові ордера;

•          касова книга

•          акти про встанов-

лешршбіжносг;

•          комерцш;і акти;

I Го;нХявидо

•          рішення судових      

           

           

           

 

                                                          

 

           

           

           

                       

 

            «■        Розрахунки за претензіями  ¥          •          платіжні доручення;

•          виписки банку;

•          згода постачальників на погашен-

ня претензії

 

                                                          

 

                                  

 

                                                          

. протоколи засідан-

•          ня інвентаризацій-

ної комісії;

•          накази керівника;

•          позовнізаявадо

суду     «■                                          

 

           

            відшкодуван

ням завданих

збитків            ¥■        : гтїнТд™ннГера;

•          виписки банку;

•          розрахунково-платіжні відомості;

•          платіжні відомості

 

                                                          

 

           

           

           

                       

I видатк;ікасов!

. каїоГкнига;

• пл;тіжні доручен-

. випискибанку         «■        Розрахунки за

позиками чле-

нам кредитних

спілок +          •          прибуткові касові ордера;

•          касовакнига;

•          платіжні доручення;

•          виписки ;анку;

•          прибуткові ордери

 

                                                          

•          акти ;иконаних

. дошвір;

•          видатк;ві касові

. касоТкнига  

           

           

                        •          платіжні доручення;

•          виписки банку;

•          прибуткові к;сові ордера;

! розра™оГвао-плат1Жна шдомісгь

 

            «■        Розрахунки з

іншими дебі-

торами           +         

 

Схема 9.14. Документальне оформлення іншої поточної дебіторськоїзаборгованості

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

Призначення

рахунку:

для облікурозрахунків за

поточноюдебіторською

заборгованістю з різними

дебіторами за авансами

виданими, нарахованими

доходами,запретензія-

ми,завідшкодуванням

завданихзбитків,запо-

зикамичленівкредитних

спілок та іншими опера-

ціями

 

За дебетом     За кредитом

рахунку           рахунку

Виникнення  Погашення та

(збільшення)  списання дебі-

поточної дебі-           торської забор-

торської забор-          гованості

гованості       

Субрахунки:

371      «Розрахунки за виданими авансами»;

372      «Розрахунки з підзвітними особами»; 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»;

374 «Розрахунки за претензіями»;

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»;

376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»;

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Схема 9.15. Призначення та побудова рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

Таблиця 9.3. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку