Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Облік поточної дебіторської заборгованості : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

9.3. Облік поточної дебіторської заборгованості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Види поточної дебіторської заборгованості

 

векселем

векселем

Дебіторська забор-

гованістьзатовари,

роботи, послуги

незабезпечена

забезпечена

 

за виданими авансами

надані позики

бюджетом

ізвнуірішніхрозрахунків

;нарахованихдоходів

заборгованістьпідзвітнихосіб

Інші поточна дебі-

торська заборгова-

ність

заборгованістьзапретензіями

заборгованість з відшкодування сенихзбитків

нане-

заборгованість за позиками членів кредитнихспілок

іншазаборгованість

Схема 9.5. Видипоточноїдебіторськоїзаборгованості

Оцінка поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

В момент виник-нення: - поточна дебіторська забор-гованість за проду-кцію, товари, робо-ти, послуги визна-ється активом одно-часно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за перві-шою вартістю

У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, по-слуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартіс-тю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за проду-кцію, товари, роботи, послуги. Така різниця визнається дебітор-ською заборгованістю за нарахо-ваними доходами (процентами) у періоді ії нарахування

На дату балансу- за чистою реалі-заційною вар-тістю

 

тивів) визнається в разі наяв-

ності умов:

. покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (то-вар, інший актив);

. підприємство не здійснює надалі управління та конт-ролю за реалізованою про-дукцією (товарами, іншими активами);

• сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

. є впевненість, що в резуль-таті операції відбудеться збільшення економічних ви-год підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно ви-значені

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отри-манню, що визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою за вирахуванням резерву сумнівних боргів та ви-трат на отримання дебі-торської заборгованості в разі потреби. Дисконту-вання не здійснюється для короткострокової забор-гованості, якщо різниця між номінальною сумою дебіторської заборговано-сті та дисконтованою сумою несуттєва (менше 5% номінальної суми)

Для визна-чення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина ре-зерву сумнів-них боргів

Схема 9.6. Оцінкапоточноїдебіторськоїзаборгованостіза продукцію, товари, роботи, послуги

ЇОУ НИХ іштЧ.ЮТЬ ОСНО.Ш реквізити векселя i, з.ич.йно ж,

строк оплати за ним

На момент видачі векселя заборгованість за товари (роботи, по-слуги) вже має буги, тобто товари поставлені, роботи виконані, a послуги надані. Номінал векселя не може перевищувати заборго-ваність за товари (роботи, послуги), у розрахунок за які його ви-

дають

У векселях зі строком платежу за пред'явленням або у визначений строк після пред'явлення можна обумовити, що на суму, яка під-лягаєсплаті,будуть нараховуватися відсотки

Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Державною комі-сією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Наці-ональним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону і не можуть буш переведені у бездокументарну форму (знерухомлені).

Вексель, який видається на території України і місце платежу за

яким та^ож знаходиться на території України, складається держа-

вною мовою. Найменування трасанта або векселедавця, інших

зобов'язаних за векселем осіб заповнюється тією            якою

визначено офіційне найменування в їх установчих документах. Вексель підписується від імені юридичних осіб - власноручно ке-рівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами.Підписискріплюються печаткою

Платіж за векселем на території України здійснюється тільки в без-готівковій формі

Схема 9.7. Умови використання векселів для забезпечення

поточної дебіторської заборгованості за продукцією, товари,

роботи, послуги

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані»

Призначення

ності покупців, замов-ників та інших дебіто-рів за відвантажену продукцію(товари), виконаніроботи,нада-ніпослугитазаінши-

миопераціями,яка забезпеченавекселями

За дебетом рахунку

Отримання век-

селя за продані

товари(роботи,

послуги)таза

іншими операці-

ями

За кредитом рахунку

Отримання коштів

у погашення век-

селів, погашення

отриманим вексе-

лем кредигорської

заборгованості,

продажвекселя

третій стороні то-

що

Субрахунки:

341 «Короткострокові векселі, одержані в національній валюті»;

342 «Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті»

Схема 9.8. Призначення та побудова рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані»

Таблиця 9.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку поточної дебіторської заборгованості забезпеченої векселем