Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій      Дебет      Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій      Дебет      Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1. Придбанш доегострокоеих фінансоеих інеестицій

1.         Придбана частка у статутному капіталі підприємст-ва шляхом перерахуваннягрошовихкоштів 3 пото-чного рахунку            141      311

2.         Придбана частка у статутному капіталі підприємст-ва, яке є пов’язаною стороною, шляхом перераху-ваннякоштів 3 поточного рахунку  142      311

3.         Придбана частина ’ статутному капіталі підпри-ємства, яке не є повязаною стороною, шляхом пе-редачідовгострокового векселя       143      162

4.         Придбання довгострокових фінансових інвестицій у торговця цінними паперами піляхом передачі поточних фінансовихінвестицій за ринковою варгістю Списання балансової вартістю переданих фінансо-вих інвестицій      14 971 741 351

2. Придбанш облігацій за номінальною еартістю

1.         Придбано облігації за номінальною вартістю       143      311

2.         Нараховано річні відсотки за облігаціями  373      732

3.         Одержано відсотки за облігаціями на поточний ра-хунок          311      373

3. Придбанш облігацій з премією

1.         Придбано облігації за ціною придбання    143      311

2.         Нараховано відсотки за облігаціями до отримання          373      732

3.         Одфжано відсотки за облігаціями на поточний рахунок 311      373

4.         Амортизації премії    373      732

5.         Зменшення балансової вартості фінансових інвес-тицій 952      143

4. Придбанш облігацій з дисконтом

1.         Придбано облігації за ціною придбання    143      311

2.         Нараховано відсотки за облігаціями до отримання          373      732

3.         Одержано відсотки за облігаціями на поточний ра-хунок          311      373

4.         Амортизація дисконту         311      373

5.         Збільшено балансову вартість фінансових інвести-цій (амортизація дисконту)           143      733

5. Придбанш часткиу статутному капіталі підприємстеа (облік ін-вестщій заметодомучасті в капіталі)

1.         Придбання частки у статутному капіталі підприєм-ства 141      311

168

 

            Зміст операцій           Де-бет            Кре-дит

            Об’єкт інвестування за звітний період отримав при-бугок        141      72

            Збільшення балансової вартості інвестицій в сумі інших змін у власному капіталі об’єкта інвестуван-ня            141 або 141    425 422

            Частка в дивідендах оголошених об’єктом інвесту-вання          373      141

            Отримання дивідендів на поточний рахунок       311      373

2.         Об’єкт інвестування за звітний період отримав зби-ток 96        141

            Зменшення балансової вартості інвестицій в сумі інших змін у власному капіталі об’єкта інвестуван-ня            425      141

 

           

            або

422      141

            Якщо сума зменшення частки капітал в сумі змін загальної величини власного капіталу об’єкта інве-стування (крім змін за рахунок чистого прибутку) більша ніж сума іншого додаткового капіталу або додаткового вкладеного капіталу інвестора:

-          зменшується нерозподілений прибуток

-          збільшується непокритий збиток    441 442           141 141

6. Придбанш поточних фінансоеих інеестщій

1.         Придбання акцій, які вільно конвертуються з ме-тою перепродажу за рахунок корпоративних депо-зитних сертифікатів  352      351

2.         Переведення відповідно до домовленості довго-строкової дебіторської заборгованості до поточних фінансових інвестицій         352      162

3.         Придбано поточні фінансові інвестиції за рахунок коштів на рахунках в банках          352      31

4.         Придбано поточні фінансові інвестиції в рахунок погашення заборгованості покупців та замовників            352      36

5.         Збільшено балансову вартість поточних фінансових інвестицій:                      

            - на суму амортизації дисконту (по інвестиціях, що обліковуються за амортизованою собівартістю)            352      733

            - на суму різниці між справедливою і первісною вартістю на дату балансу (по інвестиціях, які облі-ковуються за собівартістю з урахуванням зменшен-ня їх корисності)   352      746

Аналітичний облік за рахунком 14 «Довго-

строкові фінансові інвестицій» ведеться за

видами довгострокових фінансових вкладень

I

Побудова аналітичного обліку повинна забез-

печити можливість отримання інформації про

довгострокові фінансові вкладення в об’єкти

як на території країни, так і за кордоном

I

Регістри аналітичного обліку

Журнал 4 та відо-

мість 4.2. при жу-

рнальній формі

обліку

(Додаток Д)

Відомість 4-м,

розділ II при

спрощеній формі

обліку

Книга К-39 при книжково-

журнальній фо-рмі обліку

Схема 8.8. Побудова аналітичного обліку за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» в бухгалтерії

Аналітичний облік за рахунком 35 «Поточні фі-нансові інвестиції» ведеться за видами фінансо-

вих інвестицій з забезпеченням можливостей

отримання інформації про інвестиції як на тери-

торії країни, так і за кордоном

Регістри аналітичного обліку

I           I           I

Журнал 4 та   Відомість 1 -м            Книга К-17 при

відомість 4.2. при спрощеній          книжково-

при журнальній        форміобліку    журнальній фо-

формі обліку   рмі обліку

Схема 8.9. Побудова аналітичного обліку за рахунком 35 «Поточні фінансові інвестиції»

Таблиця 8.3. Розкриття інформації за рахунком 14 «Довгостро-кові фінансові інвестиції» та 35 «Поточні фінансові інвестиції» у

інансовій звітності

Код та назва

рахунку, суб-

рахунку           Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

14 «Довгостро-

кові фінансові

інвестиції»      Баланс            Довгострокові фінан-сові інвестиції:         

 

           

            - що обліковуються за методом участі у капі-талі інших підприємств    040

 

           

            - інші фінансові інвес-тиції   045

 

            Примітки до річ-

ної фінансової

звітності         Фінансові інвестиції за методом участі в капі-талі           350-370

 

           

            Інші фінансові інвес-тиції     380-410

351 «Еквівале-

нти грошових

коштів»           Баланс            Грошові кошти та їх еквіваленти:   

 

           

            - в національній валюті       230

 

           

            - в іноземні валюті    240

 

            Примітки до річ-

ної фінансової

звітності         Еквіваленти грошових коштів         670

352 «Інші пото-чні інвестиції»         Баланс            Поточні фінансові ін-вестиції          220

 

            Примітки до річ-

ної фінансової

звітності         Фінансові інвестиції за методом участі в капі-талі           350-370

 

           

            Інші фінансові інвес-тиції     380-410