Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Облік фінансових інвестицій : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

8.2. Облік фінансових інвестицій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються за собівартістю

 

Придбаних за фОШОВІ кошти

Придбаних шля-

хомобмінуна

цінні папери вла-

сної емісії

Придбання шля-

хомобмінуна

інші активи

 

ціна придбання;

комісійні винагороди;

мито;

податкові збори;

обов’язкові платежі;

інші витрати, безпосередньо

пов’язані з придбанням фінансо-

вих інвестицій

Справедлива вартість переданих ціннихпаперів

Справедлива варіість переданих активів

Схема 8.4. Первісна оцінка фінансових інвестицій

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

За справедливою вартістю

Для оцінка інвестицій, які не мо-жна оцінити за методом участі в

гашення

 

За собівартістю з ураху-ванням зменшення кори-сності інвестицій підпри-

ємства

 

значити

Для оцінки інвестицій справедли-ву вартість яких достовірно ви-

неможливо

 

За амортизованою собі-вартістю

Для оцінки інвестицій, що утри-муються підприємством до їх по-гашення

 

За вартістю, що визнача-

ється методом участі в

капіталі

Для оцінки інвестицій в асоційо-вані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи

 

Схема 8.5. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

 

Таблиця 8.1. Порядок визначення оцінки фінансових інвестицій

на дату балансу

Оцінкафінансових ШвесТб„Гнадату

Порядок визначення та відображення оцінки фінансових інвестицій на дату балансу

Справедлива вартість

оцінки. Сума збільшення балансової вартості над справедливою вартістю відображається у складі інших доходів. Сума зменшення балан-сової вартості над справедливою вартістю відо-бражаеться у складі інших

витрат

Втрати від зменшення корисності відобража-ються у складі інших витрат з одночасним зме-ншенням балансової вартості фінансових інвес-тицій

вартостіінвестиційнад

за час угримання інве-

стщій  

вого її списання в наслідок зменшення

Амортшація різниці між собіваргосгі та вартіс-тю іюгашення адійснюєтвся а дати придбання до дати погашення боргових цінних паперів за методом ефекіивної ставии відсотиа.

?™Т„„^за%ЇГГ с=8ю SSS.

ЕЛрктиаип гтгткп еідсптка =

Річний дохід за          Загальна сума дисконту

фіксованою +

ставкою відсотка Загальна кількість років

            утриманнл інвестицій

, вартість погашення "^фінансової інвестиції) / 2

(собівартість = фінансових інве-стицій

Ss^,rns'2'i™a„r=f

відсотка - Балансова вартість інвестицій на по-чаток року х Ефективна ставка відсотка.

Ж5К

даі

Порядок визначення та відображення оцінки фінансових інвестицій на дату балансу

Ефективна ставка відсотка =

Річний дохід за          Загальна сума премії

фіксованою став- —            

кою відсотка  Загальна кількість років

 

1=

вартість погашення + фінансовоїінвестиції) /

дом участі в капі-

зменшенням балансової вартості інвестицій

Інвестиції відображаються за вартістю, що визнача-ється з урахуванням зміни загальної величини вла-сного капіталу об'єкта інвестування, за винятком змін капіталу, що є результатом операцій між інве-стором і об'єктом інвестування. Балансова вартість інвестицій збільшується (змен-

ний період із включенням цієї суми до складу до-

ІГа^^Та™Ге^а3=^н™(з»е„-

шується) на частку інвестора в сумі зміни загадьної ведичини вдасних капітаду об'екта інвестування за

до додаткового капіталу (якщо зміна величини вла-сного капіталу виникпа внаслідок розміщення (ви-пуску) акцій (часток), що привело до виншшення (зменшення) емісійного доходу об'єкта інвестуван-

При цьому, якщо сума зменшення частки капіталу об'єкта інвестування більше іншого додаткового капіталу або додаткового вкладення капіталу інвес-

Зменшення балансової вартості інвестицій відо-

стицій відображаються в бухгалтерському обліку у

складі інвестицій за нульовою вартістю   

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

I

Призначення

рахунку:

для узагальнення інфо-

рмації про наявність та

рух довгострокових інвестицій (вкладень) у

цінні папери інших підприємств, облігацій державних та місцевих позик, статутний капі-тал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном

За дебетом рахунку

Вартість довго-

строкових інвес-

тицій

За кредитом рахунку

Вибуття (списання)

фінансових інвес-

тицій, а також оде-

ржання дивідендів

від об’єкта інвесту-

вання, якщо облік

інвестицій здійсню-

ється за методом

участі в капіталі

Субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаних сторін та методом обліку

участівкапіталі»;

142 «Іншіінвестиціїпов’язаним сторонам»;

143 «Інвестиції пов’язаним сторонам»

Схема 8.6. Призначення та побудова рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» "

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції»

тицій та еквівалентів

гоошових коштів, у

томучислідепозитних

сертифікатівінших

підпртємств,створених

натериторіїкраїнита

за кордоном

:t

За дебетом рахунку   3apKS™M

Придбання(над-ходження)екві-валентів грошо-вихкоштівта поточних фінан-сових інвестицій      Зменшення вар-

тості фінансо-

вих інвестицій

та їх вибугтя

            ▼

Субрахунки:

351 «Еквіваленти грошових коштів»;

352 «Інші поточні фінансові інвестиції»

Схема 8.7. Призначення та побудова рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції»

Таблиця 8.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

            фінансових інвестицій