Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1. Поняття, класифікація та оцінка фінансових : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

8.1. Поняття, класифікація та оцінка фінансових


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Дані фінансового обліку фінансових інвестицій задоволь-няюхьінфоїмацшш потреби ^ристувач* Щодо виД1в швести-цій, джерел їх фінансування, доходу від фінансових інвестицій та змін балансової вартості інвестицій за методом участі в капі-талі. Ця інформація використовується для аналізу фінансових інвестицій з метою визначення оцінки структури і динаміки фі-нансових інвестицій, оцінки їх доходності та розробки пропози-цій щодо доцільності та оптимального розміщення інвестицій, a також ефективності інвестиційних проектів підприємства.

Фінансові інвестиції

Довгострокові, що обліковуються дом участі у капіталі - фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємс-тва з утворенням юридичної особи

за мето-

Довгострокові

Інші довгострокові фінансові інвестиції -

фінансові інвестиції, що відповідають кри-

теріям довгострокових:        інвестиції

пов’язанимтанепов'язаним сторонам

Еквіваленти грошових коштів

Поточні

Інші поточні фінансові інвестиції

Схема 8.1. Класифікація фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО 2 «Баланс»

Фінансові інвестиції відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»

Фінансові інвестиції, що нада-

ють право власності:

. мають необмежений строк обігу;

. засвідчують право власності інвестора на частину в стату-тному капіталі об’єкта інвес-тування;

• утримуються з метою одер-жання доходів за рахунок ди-відендів або набуваються з метою перепродажу і одер-жання доходів за рахунок зростання їхньої ринкової ва-ртості

Фінансові інвестиції, що не надають право власності: . мають визначений строк обігу;

•          мають боргову природу;

•          утримуються до їхнього погашення у вигляді від-сотків або можуть бути придбані з метою пере-продажу і одержання до-ходу за рахунок зростан-ня ринкової вартості ін-вестицій

Види інвестщій:

ї

ї

 

інвестиції в асоційовані під-

приємства;

інвестиції в дочірні підпри-

ємства;

інвестиції в спільну діяль-

ність;

інвестиції в підприємства, на

які інвестор має незначний

вплив;

інвестиції, що придбані з ме-

тою перепродажу

облігації підприємств; державні облігації Украї-ни;

облігації місцевих позик; казначейські зо-бов’язання України; ощадні (депозитні) сер-тифікати

Схема 8.2. Класифікація фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»

Довгострокові фінансові інвестиції

В

асоційовані підприємства

цій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством

 

в

дочірні під-приємства

Інвестиції в підприємства, які перебувають під контролем материнського (холдингового) під-приємства, тобто інвестор здійснює вирішаль-ний вплив на фінансову, господарську, комер-ційну політику підприємства, щоб одержати вигодивідйогодіяльності

 

в

спільну діяльність

Інвестиції для ведення господарської діяльно-сті (зі створенням або без створення юридич-ної особи), яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до угоди про ведення спільної діяльності

Схема 8.3. Класифікація довгострокових фінансових інве-стицій, що обліковуються за методом участі в капіталі