Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Інформаційні потреби користувачів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Інформаційні потреби користувачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Внутрішнім і зовнішнім користувачам необхідна достовірна, повна, своєчасна, узагальнена, юридично-обґрунтована інформація про активи, власний капітал, зобов'язання, результати діяльності, рух грошових коштів для прийняття ефективних управлінських рішень. Цю інформацію забезпечує ведення фінансового обліку

Внутрішнім користувачам необхідна інформація для прийняття управлінських рішень - інформацію забезпечує ведення управлін-ського обліку

Зовнішнім користувачам, відповідно до чинного податкового за-конодавства, необхідна інформація про нараховані податки і збори та своєчасність погашення заборгованості перед бюджетом - інфо-рмацію надає податковий облік

Схема 1.3. Користувачі облікової інформації та їх потреби

Діяльність суб'єкта господарювання - підприємства

 

Звичайна діяльність - будь-яка діяльність під-

приємства, а також операції, що її забезпечують

або виникають внаслідок її проведення

Операційна

діяльність -

основна діяль-

ність, атакож

інші види дія-

льності, які не

є інвестицій-

ною чи фінан-

совою діяльні-

стю

Інвестиційна діяльність -придбання та

реалізація тих необоротних активів, а та-

кож тих фінан-

сових інвести-цій, які не є складовою

частиною екві-валентів гро-

шових коштів

Фінансова

діяльність -

діяльність,

яка призво-

дить до змін

розміруі

складу влас-

ного та по-

зикового

капіталу

підприємст-

ва

Надзвичайна

діяльність - події

або операції, які

відрізняються від

звичайної діяль-

ності та не очіку-

ється, що вони

повторювати-

муться періодич-

но або в кожно-

му наступному

звітномуперіоді

 

Основна

діяльність - опе-

рації, пов’язані з

виробництвом

або реалізацією

продукції, що

головною метою

створення під-

приємства

Інші операційна діяльність - опера-ції, пов’язані з реа-

лізацією інозем-

ною валюти, інших

оборотних активів,

операційною орен-

дою активів та ін.

 

Схема 1.4. Види діяльності підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку