Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Облік коштів на рахунках в банках : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

7.2. Облік коштів на рахунках в банках


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Види банківських рахунків

Поточні рахунки

Відкриваються за договором банківського рахунку. При-значені для зберігання г£о-шейіздійсненнярозрахунко-во-касових операцій за допо-могою платіжних інструмен-тів

 

Відкриваються за договором банківського вкладу для збе-рігання грошей, що переда-ються клієнтом банку в управління на встановлений строк або без зазначення та-кого строку під визначений процент 1 підлягають повер-ненню клієнтуСхема 7.12. Види банківських рахунків

Суб'єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні представ-ництва і фізичні особи мають право відкривати рахунки для забезпе-чення свїеї господарської діяісті і в'ласниЛо^еб у будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правила-

ми

I

Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування пе-

редбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом.

і не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.

Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укла-

даютьсявписьмовійформі

I

За поточними рахунками, що відкриваються банками суб'єктам гос-подарювання в національній валюті, здійснюються всі види розра-хунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавстваУкраїни

I

Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обста-винїхповернення, визначених договором банківського вкладу по-вертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання. Прове-дення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання забороняється. Нараховані проценти за депозитами суб'єктів господарювання від-повідно до умов договору банківського вкладу можуть перерахову-ватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення де-позиту

За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника - суб'єкта господарювання, крім вкла-дів, внесених юридичною особою на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу

Схема 7.13. Основні умови відкриття рахунків та використання коштівзарахункамивбанках

Поточний рахунок в іноземні валюті відкривається суб'єкту госпо-дарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у ме-жах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодав-ством України, та для зарахування, використання і погашення кре-дитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, а також для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України

I

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відобра-жаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення опе-рації (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу дохо-дів і витрат)

I

На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відо-бражаються з використанням ва^ютного курсу на дату балансу

I

Визначення курсових різниць за монетарними статями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату ба-лансу

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній ва-люті та інших монетарних статей про операційну діяльність відо-бражаються у складі інших операційних доходів (витрат). Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інвести-ційну і фінансову діяльність відображаються у складі інших дохо-дів (витрат), за винятком курсових різниць, які відображаються згідно з пунктом 9 П(С)БО 21.

Курсові різниці, які виникають щодо фінансових інвестицій і гос-подарської одиниці за межами України, відображаються у складі іншого додаткового капіталу Від’ємна сума курсової різниці ви-раховується із суми іншого додаткового капіталу залишок наво-диться зі знаком «мінус»

Схема 7.14. Призначення поточного рахунку в іноземній валюті та умови відображення операцій

Перелік документів для відкриття поточного рахунку

в

Заява про відкриття поточного рахунку. Заяву підписують керівник і голо-вний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі вико-навчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєст-рацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про депжавну пеєсттапію

Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта / положення), засвідчену орга-ном, який здійснив реєстрацію, або нотаріально

Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного ре-єстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку

Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку

Картка із зразками підписів і відбитка печатки засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установлено-му порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових доку-ментів

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до зако-нодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вище-зазначеного переліку документів мають подати такі документи; . . копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відпо-відному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; . копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної осо-би у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробниц-тві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповно-важеного працівника банку

Схема 7.15. Перелік документів для відкриття (вперше) поточного рахунку для юридичної особи

Умови відкриття та використання коштів поточних карткових рахунків

Банки відкривають клієнтам карт-кові рахунки на умовах договору в порядку, установленому для від-криття поточних рахунків, з урахуванням особливостей: • для відкриття карткових рахунків юіієнти подають документи, які передбачені для відкриття поточ-них рахунків, крім картки із зраз-ками підписів, що подається, коли використання зразка підпису ви-магається правилами платіжної системи. Якщо картка із зразками підписів не оформляється, то в разі потреби (закриття рахунку втрата або пошкодження платіж-ної картки тощо) операції здійс-нюються за умови пред'явлення юіієнтом паспорта або документа, що його замінює. У цьому разі як зразок підпису використовується підпис . клієнта, зазначений у договорі; . узаяві про відкригтя картко-вого рахункукрімпередбачених реквізигів, за потребизазнача-ються інші додаткові реквізити, установлені банком та/або платі-жною системою, які потрібні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки тощо

Для проведення від імені під-приємства розрахунків банк

підприємства, корпоративні

банківськіішатіжнікартки.

Підприємство має права за до-

помогоюкарток:

. проводити безготівкові роз-рахунки в нацвалюті на тери-торії України, пов'язані зі статутною і господарською діяльністю підприємства;

•          одержувати готівку для ви-трат, пов'язаних зі статутною ігоспдіяльністю, ут. ч. на відрядження в межах Украї-ни;

•          проводити розрахунки в без-готівковій формі за ви-тратами представницького характеру на території Украї-ни і за її межами в нацвалюті та інвалюті відповідно;

. одфжуватиготівкувінвалюті за межами України та на тери-торії України в касі ддя оплати вшратнавідрядження;

. оплачувати експлуатаційні витрати, пов'язані з ут-риманням і перебуванням по-вітряних, морських, авто-транспортних засобів за ме-жами України

Схема 7.16. Умови відкриття та використання коштів поточних карткових рахунків

Клієнти банків для здійснення розрахунків самостійно обирають платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час укладання договорів

Доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків банки прийма-ють до виконання виключно в межах залишку коштів на цих рахунках або якщо договором між банком та платником передбачено їх приймання та ви-конання в разі відсутності/недостатності коштів на цих рахунках

•          у першу чергу списуються кошти на підставі рішення суду для задоволен-ня вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушко-дженням здоров'я або смертю, a також вимог про стягнення аліментів:

•          У ДРУГУ - списуються кошти на підставі рішення суду для розрахунків що-до виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також виплати за авторським догово-ром;

. у третю - списуються кошти на підставі інших рішень суду;

•          у четверту - списуються кошти за розрахунковими документами, що пе-редбачають платежі до бюджету;

•          у п'яту - списуються кошти за іншими розрахунковими документами з порядку їх послідовного надходження

Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) виписується в

та друкарських машин за один раз з використанням копіювального або са-мокопіювального паперу.

Якщо використання копіювального (самокопіювального) паперу неможливе, то на всіх тотожних примірниках розрахункового документа в правому верх-

ручкою, чорнилом темного кольору)

Списання коштів (і в повній, і в частковій сумі) з рахунку платника здійсню-ється на підставі першого примірника розрахункового документа, який зали-шається на зберіганні в банку платника

 

Схема 7.17. Основні правила документообігу при безготівковихрозрах^ках

Платіжні інструменти - засіб певної форми на па-перовому, електронному чи іншому виді носія інформації, вико-ристання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку платника.

Види платіжних інструментів для здійснення

Меморіаль ний ордер

Розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій зі списання коштів з ра-хунку платника, внутрішньобанківських операцій відпо-відно до нормативно-правових актів Національного банку

 

Платіжне доручення

Розрахунковий документ, що містить письмове доручен-ня платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та ії перерахування на рахунок отримувача

 

Платіжна

вимога

доручення

Розрахунковий документ, який складається з двох частин: . верхньої - вимоги отримувача безпосередньо до плат-

ника про сплату визначеної суми коштів; . нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування ії на рахунок отримувача

 

Платіжні вимога

}

Розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з плат-ником переказ визначеної суми коштів з рахунку платни-ка на рахунок отримувача

 

Розрахун-ковий чек

\

Розрахунковии документ, що містить шчим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому від-

Гче°нГвТку^КиГШ^аТУ ЧЄК°ДЄРЖ™ »"

 

Акредитив

 

або від свого ^еГо^™доку^е™ Яїї^

редитива або доручає іншому (виконуючому) банку провести цей платіж

Схема 7.18. Види платіжних інструментів