7.1. Облік касових операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Дані фінансового обліку грошових коштів використовують для визначення причин збільшення або зменшення припливу та відпливу грошових коштів для аналізу грошових коштів в розрі-зі операційної, інвестиційної, фінансової діяльності з метою оцінки платоспроможності і ліквідності підприємства та визна-чення заходів щодо оптимізації грошових потоків на підприємс-тві.

Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своє-часного їх надходження до кас банків підприємствами, що здійс-нюють операції з готівкою в національній валюті, установлюють-ся ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки)

I

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку на-явності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо

I

Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення), то ліміт такої каси вважається ну-льовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кі-нець робочого дня і не здана підприємством вважається понадлімі-тною

I

Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах го-

тівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установле-

ний ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встано-

влений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування

на банківські рахунки.

3а відсутності банків готівкова виручка (готівка) може здаватися до

операторів поштового зв'язку для її переказу на банківські рахунки

підприємства.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно або

через відповідні служби, яким згідно законодавством України на-

дано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів

Схема 7.1. Вимоги до визначення ліміту каси

Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися

Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для за-безпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, a також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими пла-тежами)

* Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку

Гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (під-приємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлю-ється відповідною постановою Правління Національного банку України. Кількість підприємств (підприємців), з якими здійсню-ються розрахунки, протягом дня не обмежується

У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з інши-ми підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахун-ково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвер-дженим лімітом каси

т

Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать цьому підприємству, забороняється

Схема 7.2. Вимоги до організації готівкових розрахунків

Строки повернення готівкових коштів до каси підприємства

Готівкові кошти під звіт на відрядження

До закінчення 3-го банківсь-кого дня, наступного за днем повернення з відрядження

 

Готівкові кошти на закупівлю сільгосппродукції, продуктів її переробки, заготівлю втор-сировини, крім металобрухту

Строк не більше 10 робочих днів із дня видачі гогівки під звіт

 

Готівкові кошти на інші ви-

робничі (господарські) по-

треби

Строк більше двох робочих днів, включаючи день отри-манняготівки

 

Готівкові кошти одночасно

на відрядження та на вирі-

шення в цьому відрядженні

виробничих (господарських)

питань, у тому числі і для

закупівлі сільгоспродукції та

заготівлі вторсировини

Строк, на який видано готівку під звіт, може бути продов-жено до закінчення строку відрядження

Схема 7.3. Строки повернення готівкових коштів до каси підприємства

Санкції за порушення строків повернення готівки

використання виданої під звіт

а також за видачу го-

"ЧівКОВИХ коштів під звіт без

повного звіту щодо раніше ви-

даних коштів

яких

Санкції до працівників, якщо працівник надміру вирачені кошти(тобтокошти,виданіпід звіт, понад суми, щодо відзвітувавпрацівник):

повертає з порушенням триденного терміну, але протягом звітного місяця, на який припадає встано-влений термі, він сплачує тількиштрафурозмірі 15% суми надміру витра-чених коштів; не повертає протягом такого місяця, то, крім штрафу з неповерненої суми потрібно утримати податок з доходів фізич-них осіб (із застосуван-ням «натурального кое-фіцієнта»). При цьому повернення коштів у по-дальшому не спричинює повернення такого пода-тку та суми утриманого штрафу

 

Схема 7.4. Санкції за порушення строків повернення готівки в касуСтроки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках визначаються підпри-ємством і встановлюються за погодженням з відповідним бан-ком (у якому відкрито рахунок підприємства, на який зарахо-

УстаТновленТТсИтроки здавання готівкової виручки підприємст-вами узгоджуються з банком і визначаються в договорах бан-ківського рахунку між підприємствами та банками

Для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки, - щодня (у день надходження готівкової виручки (го-тівки) до їх кас

Для підприємств, у яких закінчення робочого дня (зміни), що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства Укр-аїни не дає змоги забезпечити здавання готівкової виручки (готів-ки) в день її надходження - наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня

Для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів

Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні і не мають змоги, через відсутність відповідної домовленості 3 банком на інкасацію, здати одержану ними за ці дні готівко-ву виручку, то вона має здаватися підприємствами до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку тапідприємства

Якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то такепідприємство може в щ дні не здавати в устано-влені строки готівкову виручку

Схема 7.5. Строки здавання готівкою виручки до банку

Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомос-

Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордера-ми, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керів-ником підприємства.

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства кви-танція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підпи-сами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це упов-новажений керівником

Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписува-ти керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, ра-хунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видаткових касових ордерах не обов'язковий

Шдприємства, що займаються закупівлею товарів сільськогосподарської продукції, проведення розрахунків за які не врегульовано законодавством України, можуть проводити видачу готівки здавальникам такої сільського-сподарської продукції за відомостями, в яких зазначаються прізвища зда-вальників, їх адреси, обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що засвідчуються підписом здавальника

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром підприємства або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за en-He титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного бухгалтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень - словами, копійок - цифрами)

За наявності в підприємства кількох касирів старший касир перед почат-ком робочого дня видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку прийнятих та виданих

Касири в кінці робочого дня зобов'язані скласти звіт про одержання авансу і гогівки, прийнятих (виданих) за в1Дпов1Дними касовими документами, і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операщями старшому касиру під підпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром

Схема 7.6. Документальне оформлення руху грошових коштів в касі

 

Документи, що є підставою для оформлення касових ордерів

 

Прибутковий касовий ордер (ф.М>КО- 1)

Видатковий касовий ордер (ф.МКО-2)

 

Z -звітРРО

Надходження торговельної виручки

Заява на переказ ♦Іготівки

Здавання готівкової ви-*|ручки до банку (само-

 

^Корінець чека чекової *. Наетщження

книжки

коштів з банку

грошових

gsssr

^Здавання готівкової ви-ручки до банку (інкаса-

 

* коштів, наданих на від- » Повернення невикориста-

виписка з про- ^ зультатами

ризації та виписка з про- #. KOIW за резулТтатами

» Накладна, акт, рахунок

ЗвІт по використання

рядженняГбопідзвіт

Акт результатів інвента-

ризацГпта„. токолузборів

Акт результатів інвента-

токолузборівкомісії

Оплати покупцем за реалі-зовануйомупродукцію

сум

;підзвітних

Погашення нестач за ре-

^штар^ї

винноюособою

Оприбуткування надлишку

інвентаризації каси

» Наказ керівника » Видача під звіт на гос-

підприємства

подарські потреби

» Наказ керівника » Видача під звіт на відря-^підприємства

Платіжна (розра-

Виплата заробітної пла-

хунково-плаїїжна) |*|ти, допомоги, матеріаль-

ної

Видача позички праців-

ІДоговір

 

Статуг або протокол ►Ізборів учаснбиків

Внесення гогівки до сгатуг-ного капіталу підприємства

Схема 7.7. Документи, що є підставою для оформленнякасовихордерів

 

Вимоги до оформлення касових документів

Прибугкові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові

касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухга-

лтером чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою

ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних за-

собів чи ішпими способами, які забезпечили б належне збере-

ження цих записів протягом установленого для зберігання доку-

ментів терміну

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і пере-

лічуються додані до них документи.

Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам.

що вносять або одержують готівку забороняється

Касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових докумен-тів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі видатко-вих відомостей на виплати, пов'язані з оплатою праці, реєстру-ються після здійснення цих виплат

Під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей

касир зобов'язаний перевірити:

. наявність і справжність на документах відповідних підписів, a

на видатковій відомості - дозвільного напису керівника під-

приємства або осіб, які ним уповноважені; . правильність оформлення документів, наявність усіх реквізи-

тів; . наявність перелічених у документах додатків.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог касир по-вертає документи для відповідного оформлення.

Касові ордери або видаткові відомості одразу ж після одер-жання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах ставиться відбиток штампа або напис «Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Схема 7.8. Вимоги до оформлення касових документів

Порядок ведення касової книги (ф. № КО - 4)

Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі.

^^Ж^рЗйТЖ^в нщіоналІнШ' вГют°?бНеУз ^Т/ вання кас відокремлених підрозділів)

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та бухгалтера підприємства (юридичної особи)

Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачх готхвки за кожним касовим ордером і видатковою вхдомхстю

дитися

Виправлення в касовій книзі, як правило, не допускаються. Якщо ви-правлення зроблені, то вони засвідчуються підписом касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщує

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копію-вальний папір) чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою

книзі. Другі примірник, що є відривною частиною аркуша касовоі книга

тковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на го-ловного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповно-

Схема 7.9. Порядок ведення касової книги

Рахунок 30 «Каса»

Призначення

рахунку:

для узагальнення інфо-

рмації про наявність та

рух грошових коштів у

касі підприємства

 

            "

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Надходження

грошових коштів

укасупідприєм-

ства     Виплата грошових

коштів із каси під-

приємства

Субрахунки:

301 «Каса і національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті»;

На підприємствах де працюють операційні каси (продаж квітів,

оплата послуг зв’язку обмін валюти тощо) відкриваються

субрахунки:

«Операційна каса в національній валюті»

«Операційна каса в іноземній валюті»

Схема 7.10. Призначення та побудова рахунку 30 «Каса»

Таблиця 7.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

            руху грошових коштів в касі