Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні терміни: : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Основні терміни:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (това-ри, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, ро-біт, послуг) та іншого майна.

Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з розрахунків платників на рахунки одержувачів кош-тів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб; коштів, внесених ними готівкою в касу банку; на рахунки одержувачів коштів.

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів - документ, що застосовується для реєстрації при-буткових та видаткових касових ордерів та інших касових доку-ментів.

Іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності.

Каса - приміщення або місце здійснення готівкових роз-рахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових ко-штів, інших цінностей, касових документів.

Картковий рахунок - банківський поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками.

Касова книга - документ установленої форми, що засто-совується для здійснення первинного обліку готівки в касі.

Касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.

Касові документи - документи (касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості, розрахункові документи, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші при-буткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові опера-ції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги об-ліку.

Касові операції - операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і ви-дачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відо-браженням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей -книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених доку-ментів.

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кілько-сті одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Ліміт залишку готівки в касі — граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час.

Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, a також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх екві-валентів.

Операція в іноземній валюті - господарська операція, ва-ртість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує роз-рахунків в іноземній валюті.

Розрахунково-касове обслуговування - надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з переказом коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, ви-дачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням ін-ших операцій передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно.