Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. Сутність і значення бухгалтерського обліку : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

1.1. Сутність і значення бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996 - XIV (зі змінами і допов-неннями, внесеними Законами України від 11 травня 2000 року № 1707 - III, від 8 червня 2000 року № 1807 - III, від 22 червня 2000року № 1829 - III) визначає правові засади регулювання, орга-нізації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні

Види обліку відповідно до ст.1 Закону

Бухгалтерський облік - про-цес виявлення, вимірювання, реєстрації про діяльність під-приємства зовнішнім та внут-рішнім користувачам для при-йняття рішень

 

сис-

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

тема обробки та підготовки інформації про діяльність під-приємства для внутрішніх ко-ристувачів у процесі управлін-ня підприємством

 

 

Мата ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності - надання користува-чам для прийняття рішень по-вної, правдивої та неупередже-ної інформації про фінансове становище, результати діяльно-сті та рух грошових коштів під-приємства

Мета ведення внутрішньогос-подарського (управлінського обліку) - надання внутрішнім користувачам(керівникам усіх рівнів управління та менедже-рам) необхідної інформації для більш ефективного планування, контролю і прийняття управ-лінських рішень

 

Схема 1.1. Поняття бухгалтерського та внутрішньогосподарського обліку і мета їх ведення

Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ве-деться підприємством

Дані бухгалтерського обліку використовують для складання фінансової, податкової та статистичної звітності

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить ін-формацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Форми звітності: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові резуль-тати (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінан-сової звітності (форма № 5) та додаток до них «Інформація за сегментами» (форма№6)

Податкова звітність - звітність, що містить інформацію про сукупність податків і зборів до бюджету що справляються від-повідно до діючого податкового законодавства. Форми звітності: Податкова декларація з податку на додану вар-тість, Розрахунок акцизного збору Декларація з податку на при-буток підприємства, Податковий розрахунок суми земельного податку, Розрахунок суми податку з власників транспортних за-собів та інших самохідних машин і механізмів, Розрахунок спла-ти єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридич-ною особою та інші

Статистична звітність - форма збору статистичних даних, за якою підприємство подає відомості до державних органів статис-тики у вигляді відповідних звітів затвердженої форми. Форми звітності: № 1-П (річна) «Звіт підприємства по продук-ції», № 1- підприємство (річна) «Обстеження діяльності підпри-ємства (організації) за рік», № 1-ПВ ((термінова) місячна «Звіт з праці» та інші

Схема 1.2. Значення бухгалтерського обліку

Користувачі облікової інформацїї - фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийн-яття рішень

Зовнішні: інвестори;

постачальники, підрядники та інші кредитори; покупці, замовники та інші дебітори;

НБУ та комерційні банки; статистичні органи; податкові органи; аудиторські фірми; фондові біржі; громадськість; інші

Внутрішні: . керівники підприємства; . керівники відділів під-

приємства та структур-

них підрозділів; . головний бухгалтер та

персонал бухгалтерії; . персонал економічного

відділу; . персонал фінансової

служби; . інші

^

^