Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Облік загальновиробничих витрат : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

6.2. Облік загальновиробничих витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Загальновиробничі витрати

Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення

Витрати на угримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення

Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удоско-наленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості про-дукції, підвищенням ії надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх ор-ганізацій тощо)

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальнови-робничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; вшрата на здійснення техно-логічного кошролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг)

Вшрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природно-го середовища

Ьшгі вшрата (внуірішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфа-брикаіів, інетрументів зі скпадів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і вірати від псування матеріальних цінно-стей у цехах; оплата простоїв тощо)

Схема 6.6. Складові загальновиробничих витрат відповідно доП(С)БО 16 «Витрати»

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюється підприємством самостійно.

На протязі звітного періоду загальновиробничі витрати накопичуються з метою їх розподілу в кінці місяця на кожен об’єкт витрат для визначення оцінки готової про-дукції та фінансового результату від її реалізації

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються по кож-

ному об’єкту витрат з використанням обраної бази розподілу

виходячи з фактичної потужності в звітному періоді:

. години праці;

. заробітна плата;

. обсягдіяльності;

• прямі витрати тощо

Постійні загальновриобничі витрати розподіляються на ко-жен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Загальна сума розподіле-них та нерозподілених витрат не може перевищувати їх фак-тичну величину

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включа-ються до складу собівартості реалізованої продукції в період їх виникнення

Схема 6.7. Вимоги до розподілу загальновиробничих витрат

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»

Призначення

рахунку:

дляоблікувиробничих

накладних ви^рат на ор-

ганізацію виробництва та

управління цехами, діль-

ницями,відділеннями, бригадамитаіншимипід-

розділами основного й допоміжного виробницт-

ва, а також витрат на

утримання та експлуата-

цію машин і устаткування

За дебетом рахунку

Сума визнаних загальновироб ничих витрат

За кредитом рахунку

Щомісячне за від-

повідним розподі-

лом списання ви-

трат на рахунки 23

«Виробництво» та

90 «Собівартість

реалізації»

Субрахунки підприємство визначає самостійно, виходячи з потреб: ви-

дів виробництв, специфіки виробництва, особливостей формування

виробничої собівартості продукції

Схема 6.8. Призначення та побудова рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»

Таблиця 6.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

загальновиробничих витрат