Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Склад витрат виробництва : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

6.1. Склад витрат виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Фінансовий облік витрат на виробництво забезпечує інфо-

продукції та її складових. Дані обліку використовують для ана-лізу структури собівартості всього обсягу продукції та її окре-мих найменувань; аналізу витрат на виробництво і собівартості продукції на грошову одиницю товарної продукції; аналізу ви-тратнавиробництво за окремими статтями та визначення впли-ву факторів на їх зміну з метою виявлення резервів зниження витрат на ви.обництво та підвищення ефективності діяльності підприємства

Критерії визнання витрат виробництва

Витрати відображаються в бухгалтерському облі-ку одночасно зі зменшенням активів або збіль-шенням зобов’язань

Витрати звітного періоду - або зменшення акти-вів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визначенням доходу для отримання якого вони здійснені

Схема 6.1. КритеріївизнаннявитратвідповіднодоП(С)Б0 16

«Витрати»

Класифікація витрат виробництва

 

                        •          виробництво;

•          дільниця;

•          технологічний переділ;

•          служби

За центрами відповіда-

льності (місцем виник-

нення)            —»     

 

                       

 

                        . навироби;

. натиповіпредставникивиробів;

•          на групи однорідних виробів;

•          на одноразові замовлення;

•          на напівфабрикати;

. наваловупродукцію; . натоварнупродукцію; . нареалізова^продукцію

За видами продукції, робіт, послуги           —»     

 

                       

За єдністю складу (однорідність)                •          одноелементні;

•          комплексні

                       

За видами витрат     —» —*           . за економічними елементами; • за статтями калькуляції

           

           

 

За способом перене-

сення вартості на про-

дукцію           

           

 

           

            •          прямі;

•          непрямі

                       

За ступенем впливу

обсягувиробництвана

рівеньвитрат  —»      •          змінні;

•          постійні

 

           

           

           

            •          поточні;

•          довгострокові;

•          одноразові

За календарними пері-одами         

           

 

                       

За доцільністю витрачання —»      •          продуктивні;

•          не продуктивні

Схема 6.2. Класифікація витрат виробництва

Виробнича собівартість - сукупність прямих виробничих витрат, пов'язаних з виробництвом продукції та частини загаль-новиробничих витрат по організації та управлінню виробницт-вом.

Складові виробничої собівартості продукції

Прямі мате-

Вартість сировини та основних матеріалів, що угворю-ють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфа-брикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються за справедливою вартістю супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого ії використання, що використовується на самому підприємстві

 

оплатупраці

Заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні по-слуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкре-тного об'єкта витрат

 

Хтг

Всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосеред-ньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема від-рахування на соціальні заходи, плата за оренду земель-них і майнових паїв, амортизація, втрати від браку які складаються з вартост! остаточно забракованоїз техноло-гічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрика-тів), зменшеної на ії справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку

 

Змінні зага-виро=ч1Та

вирХичі

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, ді-льниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропор-ційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробни-чі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з вико-ристанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи з факти-чної потужності звітного періоду

До постійних загальновиробничих витрат відносяться ви-трати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при змініобсягудіяльності

Схема 6.3. Складові виробничої собівартості продукції

Пфеяік і склад статей калькулювання виробничої собі-

вартості продукції (робіт, послуг) установлюються

підприємством самостійно

            ▼       

Перелік статей калькуляції: сировина та матеріали;

купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуга виробничого харакгфу сторонніх під-приємствтаорганізацій; паливо й енергія на технологічні цілі; зворотні відходи (вираховуються); основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; відрахування на соціальне страхування; витрати на утримання та експлуатацію обладнання; загальновиробничі витрати; втрати від браку; інші виробничі витрати; попутна продукція (вираховується)

Схема 6.4. Перелік статей калькуляції

Метод обліку витрат виробництва - сукупність при-йомів організації документування та відображення виробничих витрат, що забезпечують визначення фактичної собівартості продукції та необхідну інформацію для контролю за процесом формування собівартості продукції.

Методи обліку витрат виробництва

Попроцесний

Витрати враховуються по проце-сах виробництва визначених ви-дів продукції

 

Позамовний

Витрати враховуються по окре-мих замовленнях

 

Нормативний

Фактичні витрати на виробництво одиниці продукції співставляють з нормативними витратами з ме-тою визначення відхилень і зміни норм

Схема 6.5. Методи обліку витрат виробництва