Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Облік браку у виробництві та напівфабрикатів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.4. Облік браку у виробництві та напівфабрикатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

 

Брак у виробництві - продукція, напівфабрикати, деталі, вузли

й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим ста-

ндартам або технічним умовам і не можуть бути використані за

своїми прямим призначенням або можуть бути використання

тільки після додаткових витрат на виправлення

w         "

Залежно від місця вияв-лення:

•          внутрішній брак - брак

виявлений у процесі ви-

робництва;

•          зовнішнійбрак-вияв-

лений споживачем і

пред'явлений для від-

шкодування збитків                          Залежно від характеру відхилень від нормати-вів:

•          остаточний брак-

брак, який не підлягає

виправленню;

•          виправний брак - брак,

який підлягає виправ-

ленню

                                                          

Унаслідок виникнення: . технічно неминучий; . непередбачений (випадковий)

Схема 5.10. Поняття браку та його класифікація

Втрати від браку

Втративід

технічно не-

минучого

браку

Зумовлені рівнем розвитку техніки, пов’язані з технологічним процесом виготовлення дета-лей, вузлів, виробів. Норми браку передбача-ються технологічною документацією

 

Втрати від не-

передбаченого

(випадкового)

браку

Відбуваються з вини працівників, підприємст-ва, постачальників виробничих запасів. Якщо винуватців не визначено, втрати відносяться як нормативні до складу собівартості реалізо-ваної продукції, а якщо визначено, то втрати списуються на інші витрати операційної дія-льності

 

Втрати від

внутрішнього

поправного

браку

Продукція після усунення недоліків може бу-

ти використана за прямим призначенням і ви-

трати щодо виправлення є економічно доціль-

ними.

Собівартість бракувключає:

. витрати на сировину, матеріали та напівфа-

брикати, витрачені на усунення дефектів; . витрати на заробітну плату робітників за

виправлення браку; • нарахування на заробітну плату за виправ-

лення браку на соціальні заходи; . частина загальновиробничих витрат за пла-

новими відсотками, або такими що склалися

фактично в попередньому періоді

 

Втрати від

внутрішнього

остаточного

браку

Виправлення дефектів економічно недоцільно або технічно неможливо. Собівартість браку складається з основних витрат з урахуванням частини загальновиробничих витрат

 

Схема 5.11. Складові втрат від браку

Документальне оформлення браку у виробництві

«Акт (повідомлення)

про брак» або «Відо-

мість про брак»

Складається на брак, який виник у виробництві. Брак оцінюється за нормативною вартістю з врахуван-ням місця виникнення браку і тех-нології операції

 

«Звіт про собівар-тість браку»

Складається на підставі актів про брак (або відомостей про брак). У звіті визначається сума втрат від забракованої продукції з зазначен-ням виду продукції і винуватців браку

 

«Рапорт про забрако-ванупродукцію»

Складається з метою оперативного аналізу на окремих дільницях виро-бництва. Указуються суми заподія-ного збитку та винні особи

Схема 5.12. Документальнеоформленнябракуувиробництві

Рахунок 24 «Брак у виробництві»

про втрати від

бракуувиро-

бництві

За дебетом рахунку

Витрати через вияв-ленийзовйшнійта

р^г~

остаточногобракута

витратинавиправ-

лен^брак^в/хра-

ти на гарантіинии

ремонт в обсязі, що

перевищує норму;

ви^ахиіухриРмаУн-

ня гарантійних майс-

терень

За кредитом рахунку

Суми, що відносяться на зменшеннявитратнабрак

втративідбраку, суми зме-ншення втрат від браку

від бракованої продукції абореалізаціїїїзазменше-ної ціною; вартість (утри-

жанихвідпостачал,никі-недоброякіснихматеріалів

та напівфабрикатів, які спричинили брткпродукції

Аналітичний облік за рахунком 24 «Брак у виробництві» ведеться за видами виробництва, за видами бракованої продукції, причин і ви-

нуватців браку

Регістрианалітичногообліку

прижурнальнійфо-рмі обліку

Відомість5-м(роз-

діл II) при спроще-

ній формі обліку

формі обліку

Схема 5.13.Призначеннярахунку24 «Брак у виробництві» та побудова аналітичного обліку в бухгалтеріїНапівфабрикати - продукція власного виробництва, що не

пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій

виробництва й потребує доопрацювання або уїсомплектування

I

Види напіефабрикатіе:

. виготовлені підприємством напівфабрикати;

. чавун передільний у чорній металургії;

. сіра гума і клей в гумовій промисловості;

. сірчана кислота на азотно-туковому комбінату хімічної про-

мисловості; . солод у пивоварній промисловості; . пряжа і сирова тканина в текстильній промисловості

\

Оцінка напівфабрикатів власного виробництва здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси»

Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух

напівфабрикатів власного виробництва призначений рахунок

25 «Напівфабрикати».

За дебетом рахунку 25 «Напівфабрикати» відображається над-

ходження (створених) напівфабрикатів, за кредитом - вибуття

напівфабрикатів унаслідок продажу передачі в подальшу пе-

реробку, безоплатної передачі або невідповідності критеріям

визначення активу

Якщо на підприємствах напівфабрикати власного виробництва

використовуються тільки для власних виробничих потреб - їх

рух і залишки обліковуються на рахунку 23 «Виробництво»

I

Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, ви-значеними, виходячи з потреб діяльності

Схема5.14. Поняття та особливості обліку напівфабрикатів власного виробництва