Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні терміни: : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Основні терміни:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у ре-зультаті минулих подій, використання яких, як очікується, при-ведене до отримання економічних вигод у майбутньому.

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрі-шнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді ви-буття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Господарська діяльність - діяльність суб'єктів господа-рювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виго-товлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємс-тва.

Доходи - збільшення економічних вигід у вигляді надхо-дження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємств, що вті-люють у собі економічні вигоди.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно - правовий акт, затверджений Міністерст-вом фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

Облікова політика - сукупність принципів, методів і про-цедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задово-лення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково - дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбачених законодавст-вом.

Планрахунків бухгалтерського обліку - перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово - гос-подарської діяльності (кореспонденції рахунків) у бухгалтерсь-кому обліку.

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід ке-руватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображення їх результатів у фінансовій звітнос-ті.

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що міс-тить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Форма бухгалтерського обліку - певна система взаємо-зв'язаних облікових регістрів встановленої форми і змісту для здійснення обліку наявності та руху засобів, зміни правових відносин та процесів господарської діяльності, а також способів і технічних засобів запису операцій в регістрах.