Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.3. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Таблиця 5.4. Типові форми первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 

Назва та форма документа   Призначення документа

Відомість па поповнення (вилучення) постійного запасуінструментів (пристроїв) (ф.№МШ- 1)            Застосовується для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) у роздава-льних коморах на підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення по-стійного оборотного (обмінного) фонду

Карткаоблікумалоцін-них та швидкозношува-них предметів

(ф. № МШ - 2)           Застосовується для обліку МШП пред-метів, виданих під розписку робітнику чи бригадиру (для бригади) із роздавальної комори цеху для і тривалого користування

Замовлення на ремонт або заточування інстру-ментів (пристроїв) (ф. № МШ - 3)     Застосовується для обліку інструмен-тів (пристроїв), переданих на заточу-вання або ремонт

Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф.№МШ-4)           Застосовується для оформлення псування та вшрат інструменгів (пристроїв) та ішпих, ма-лоцінних та швидкозношуваних предметів

Акт на списання інструментів (пристроїв) таїх обмін на придатні

(ф. № МШ - 5)           Застосовується для оформлення спи-сання інструментів (пристроїв), що стали непридатними, та обміну їх на придатні

Особова картка № облікуспецодягу, спецв-зуття та запобіжних при-строїв(ф.№МШ- 6)      Застосовується для спецодягу, спецвзуггя тазапобіжних засобів, які видаються робіт-никамипідприємства в індивідуальне кори-стування за встановленими нормами.

Відомістьоблікувидачі (повернення) спецодягу спецвзуття та запобіжних засобів (ф. № МШ - 7)            Застосовується для обліку видачі спец-одягу, спецвзуття та запобіжних засобів робітникам підприємств в індивідуальне користування за встановленими нормами

Акт на списання мало-цінних та швидкозношу-ваних предметів (ф. № МШ - 8)        Застосовується для оформлення спи-сання морально застарілих, зношених і не-придатних для подальшого використання інструментів, спецодягу спецвзуття після закінчення строку носіння і здавання їх у комору для утилю

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Призначення рахунку: для обліку й узагаль-нення інформації про наявність та рух ма-лоцінних та швидко-зношуваних предме-тів, що належать під-приємству та знахо-дяться у складі запа-сів

 

За дебетом     За кредитом

рахунку           рахунку

За первісною За обліковою вартіс-

вартістю при-            тю відпуск малоцін-

дбані (отримані)        них та швидкозно-

або виготовлені        шуваних предметів в

малоцінні та   експлуатацію зі спи-

швидкозношува-       санням на рахунки

ні предмети   обліку витрат, а та-

            кож списання нестач

            і втрат від псування

            таких предметів

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних

предметів ведеться за видами предметів по однорідних

гоупах, установлених виходячи з потреб підприємства, за

матеріально відповідальними особами

Регістри аналітичного обліку

Журнал 5, журнал

5атавідомість5.1.

при журнальній

формі обліку

Відомість 2-м

при спрощеній

форміобліку

КнигаК-26 при

книжково-

журнальній формі

обліку

Схема 5.9. Призначення рахунку 22 «Малоцінні та швидко-

зношувані предмети» та побудова аналітичного обліку

в бухгалтерії

Таблиця 5.5. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку руху малоцінних та швидкозношуваних предметів