Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_eeaacb349c122565f056ef225f766a2d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Документи з надходження та оприбуткування запасів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Документи з надходження та оприбуткування запасів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1          Товарно-транспортна на-

кладна

(ф. № 1 - ТН)  комбінований документ, що складається з трьох самостійних розділів: відомості про ва-нтаж, вантажно-розвантажувальні роботи, інша інформація

2          Рахунок-фактура (ф. № 63)   розрахунковий документ, що виписується по-стачальником на ім'я покупця на кожну пар-тію відвантажених запасів

3          Накладна на від-

пуск товарно-

матеріальних цін-

ностей

(ф. № М-20)   документ є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем і для дозволу на вивіз із території підприємства постачаль-ника, а також для їх складського, оперативно-го і бухгалтерського обліку

4          Довіреність

(ф, № М-2)     застосовуються для одержання виробничих запа-сів від постачальника чфез довірену особу

5          Акт закупки това-

рно-матеріальних

цінностей       застосовується при закупівлі запасів підзвіт-ними особами підприємства

6          Журнал обліку ва нтажів, що надійш

ли        застосовується для реєстрації транспортнш документів, пов’язаних з отриманням вантажіі та оприбуткуванням їх на склад підприємства

7          Прибутковий ор-

дер (ф. № М-4)          застосовуються для обліку матеріалів, що надходять на підприємство від постачальни-ків або з переробки

8          Акт про прийман-ня матеріалів

(ф. № М-7)     документ складається у випадках розбіжнос-тей по кількості і якості виробничих запасів, що надійшли, із даними супровідних докуме-нтів (пред'явлених до оплати) і є підставою для пред'явлення претензій постачальнику й оприбуткування виробничих запасів, що на-дійшли. Застосовується також у разі при-ймання запасів, що надійшли без документів

81

 

Назва та форма документа   Призначення документа

II. Документи складського обліку запасів

9          Картка складсько- застосовується для оперативного обліку руху

го обліку матеріа- запасів по складу (коморі)

лів(ф.№М-12)

10        Матеріальний яр-

лик(ф.№М-16)           застосовується для характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера за місцем зберігання, слугує для матеріальних ціннос-тей паспортом

11        Реєстр прийняття - здачі документів

(ф.№М-13)     використовується для реєстрації прибуткових і видаткових документів, які здаються до бух-галтерії

12        Відомість обліку залишків матеріа-лів на складі (ф. № М-14)      використовується для контролю взаємо-зв’язку складського та бухгалтерського облі-ку

13        Сигнальна довідка про відхилення фа-ктичного залишку матфіалів від вста-новлених норм за-пасу(ф.№М-18)         складається завскладом (комірником) у разі виявлення відхилень фактичного залишку виробничих запасів від встановлених норм

14        Матеріальний звіт

(ф.№М-19)     складається матеріально відповідальною осо-бою і передається в бухгалтерію; відображає рух запасів на складі за певний період

///. Документи з вибуття запасів

15        Лімітно-забірна картка (ф. № М-8) для багаторазового відпуску одного номенк-латурного номера матеріалів на один місяць

16        Лімітно-забірна картка (ф. № М-9) для чотириразового відпуску лімітованих ма-теріалів, що зараховуються на один вид ви-трат (замовлення) на один місяць

17        Акт-вимога на заміну (додатко-вий відпуск) мате-ріалів(ф.№М-10)     для відпуску матеріалів, потреба в яких вини-кає періодично, заміни матеріалів, а також для додаткового (понадлімітного) відпуску матеріалів

18        Накладна-вимога на відпуск (внут-рішнє переміщен-ня) матеріалів (ф.

№М-11)          для відпуску матеріалів усередині підприємс-тва, включаючи відпуск господарствам свого підприємства, розташованим за межами його території

Рахунок 20 «Виробничі запаси»

I

Призначення

рахунку:

для узагальнення інформа-

ції про наявність та рух

належних підприємству

запасів сировини і матеріа-

лів, будівельних матеріалів,

запасних частин, матеріалів

сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відхо-дів основного виробництва

 

1'

За дебетом     За кредитом

рахунку           рахунку

Надходження Витрачання за-

запасів на під-           пасів на вироб-

приємство, їх ництво (експлуа-

дооцінки        тацію, будівниц-

            тво) переробку,

            відпуск (переда-

            чу) на сторону,

            уцінка

 

Субрахунки:

201 «Сировинайматеріали»

202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»

203 «Паливо»

204 «Тара й тарні матеріали»

205 «Будівельніматеріали»

206 «Матеріали, передані в переробку»

207 «3апасні частини»

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»

209 «Іншіматеріали»

Схема 5.6. Призначення та побудова рахунку 20 «Виробничі запаси»

Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» для накопичення транспортно-заготівельних витрат, які пов'язані з придбанням запасів, доцільно використовувати окремий субрахунок до від-повідних рахунків запасів. Суму узагальнених транспортно-заготівельних витрат (за дебетом субрахунку транспортно-заготівельних витрат) щомісячно розподіляють між сумою за-лишку запасів на кінець місяця і сумою запасів, що вибули (ви-користані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць (ця сума відображається за кредитом субрахунку «Транспортно - заготівельні витрати».

Розподіл транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ)

 

2)         Іередній еідсоток ТЗВ =

Сума ТЗВ на початок звітного місяця + Сума ТЗВ за звітний місяць     и за зеіт-ь запасів,

 

            Залишок запасів на початок місяця + Вартість запасів, що надійшли за звітний місяць

Сума ТЗВ, які еідносяться до запасіе, що еибуі ний місяць = Середній відсоток ТЗВ х Вартісл що вибули за звітний місяць          

 

Схема 5.7. Розподіл транспортно-заготівельних витрат

Таблиця 5.3. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

            операцій щодо руху виробничих запасів  Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_eeaacb349c122565f056ef225f766a2d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0