Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій | Дебет |Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій | Дебет |Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1. Придбання нематеріального активу за кошти (з оплатою після оде-

ржання)

1.         Одержано об’єкт нематеріального активу 154      63

2.         Зменшення залишків на позабалансовому рахун-ку 09 “Амортизаційні відрахування”                      09

3.         Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    641      63

4.         Введено об’єкт в господарський обіг         12        154

5.         Перераховано постачальнику оплату        63        311

2. Створення об’єктів нематеріальнш активів власними сшами

1.         Відпущено матеріали для створення нематеріа-льних активів   154      209

2.         Нараховано заробітну плату працівникам, які беругь участь у створенні нематеріальних активів    154            661

3.         Нараховано внески на обов’язкове страхування відповідно до чинного законодавства        154      65

4.         Зменшено залишок на забалансовому рахунку 09 «Амортизаційні відрахування»                  09

5.         Введено об’єкт нематеріальних активів в госпо-дарський обіг  12        154

3. Створенш об’єкта нематеріальнш актиеіе із залученшм підрядника

1.         Перераховано підряднику аванс на створення нематеріальних активів           371      311

2.         Сума податкового кредиту з ПДВ  641      644

3.         Виконано роботи зі створення нематеріальних активів  154      371

4.         Зменшено залишок на забалансовому рахунку 09 «Амортизаційні відрахування»                  09

5.         Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    644      371

6.         Введено об’єкт нематеріальних активів в госпо-дарський обіг  12        154

4. Продаж нематеріальних активів (з оплатою після продажу)

1.         Виведено об’єкт з експлуатації у зв’язку з про-дажем (списано залишкову вартість) 972      12

2.         Списано суму накопиченої амортизації     133      12

3.         Передано об’єкт нематеріальних активів  377      742

4.         Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ       742      641

5.         Одфжано оплату за об’єкт нематеріальних активів         311      377

ебет ІКредит

Зміст операцій

5. Передача об’єкта нематеріальних активівяк внеску до статутного

капіталу

1.         Списано суму накопиченої амортизації     133      12

2.         Передано об’єкт нематеріальних активів як вне-сок до статутного капіталу:              

            - відображено узгоджену засновниками справед-ливу вартість (у сумі, що не перевищує залишко-ву)            14        12

            - відображено узгоджену засновниками справед-ливу вартість (у сумі, що перевищує залишкову) 14            746

            - відображено різницю між залишковою та спра-ведливою вартістю (якщо залишкова більша за справедливу) 977      12

3.         Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ           977      641

6. Безкоштовна передача об’єкта нематеріальнш активів

1.         Виведено з експлуатації об’єкт у зв’язку з без-коштовною передачею (списано залишкову вар-тість)            977      12

2.         Списано суму накопиченої амортизації     133      12

3.         Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ           977      641

7. Лікеідація об’єкта нематеріальних актиеіе

1.         Списано суму накопиченої амортизації     133      12

2.         Списано залишкову вартість об’єкта         976      12

Облік подальших витрат, пов’язаних з використанням нематеріальних активів

Витрати, пов’язані із удосконаленням нематеріальних ак-тивів і підвищенням їх можливостей та строку викорис-тання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод, збільшують первісну вар-тість цих нематеріальних активів:

Дт154 Кт 20, 22,661,65,63 09

Дт 12 Кт 154

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первіс-но визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітно-го періоду

Дт 91,92,93 Кт 20,22,661,65,63

Схема 4.6. Облік подальших витрат, пов’язаних з використанням нематеріальних активівПорядок та облік переоцінки нематеріальних активів

Підприємство може здійснювати переоцінку на дату ба-

лансу за справедливою вартістю нематеріальних активів

щодо яких існує активний ринок.

У разі переоцінки окремого об’єкта слід переоцінювати всі

інші активи групи, до якої належить даний об’єкт.

При проведенні переоцінки об’єктів групи нематеріальних

активів, надалі вони підлягають щорічній переоцінці

Індекс переоцінки визначається діленням справедливої

вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову

вартість.

Індекс переоцінки множать на первісну вартість і суму

накопиченої амортизації та визначають переоцінену

первісну вартість та переоцінену амортизацію об’єкта не-

матеріальних активів

Відображення переоцінки в обліку:

1)         перша дооцінка: Дт 12 Кт 423; Дт 12 Кт 133

2)         перша уцінка: Дт 975 Кт 12; Дт 133 Кт 12

3)         наступна дооцінка, якщо сума попередніх уцінок об’єкта більша суми попередніх дооцінок:

•          на суму перевищення попередніх уцінок на над попред-

німи дооцінками;

. дооцінка: Дт 12 Кт 423; Дт 12 Кт 133

4)         наступна уцінка, якщо сума попередніх дооцінок бі-

льша суми попередніх уцінок:

•          на суму перевищення попередніх дооцінок над попере-

дніми уцінками; Дт 423 Кт 12

. уцінка: Дт 975 Кт 12; Дт 133 Кт 12

Схема 4.7. Порядок та облік переоцінення нематеріальних активів

Аналітичний облік нематеріальних активів

здійснюється в розрізі субрахунків та кожного

об’єкта

Регістри аналітичного обліку

 

Журнал 4 та

відомість 4.3.

при журнальній

формі обліку

Відомість 4-м

при спрощеній

формі обліку

Книга К-26 при книжково-

журнальній фо-рмі обліку

 

Схема 4.8. Побудова аналітичного обліку за рахунком 12 «Нематеріальні активи» в бухгалтерії